Entellektüel Sermaye

In: Business and Management

Submitted By kokina
Words 2361
Pages 10
ENTELLEKTÜEL SERMAYE

1. GİRİŞ
Günümüzde bir şirketi değerlendirirken sadece fiziksel ve finansal sermayelerini dikkate alan yöneticiler, yatırımcılar ya da konuyla ilgili herhangi biri Titanic’teki bir yolcu olmaktan ileriye gidemeyecektir. Çünkü buz dağını sadece görünür kısmıyla değerlendirmekte ve asıl gücü oluşturan ve görünmez varlıkları temsil eden entellektüel sermayeyi gözardı etmektedir.
Bir şirketi geleceğe taşıyacak olan unsur, bünyesinde çalışan insanların yarattığı değerlerin, şirket stratejilerinin, yapısının, sistem ve süreçleri ile şirketin müşterileri ve toplumla kurduğu ilişkilerin toplamından oluşan entellektüel sermaye olacaktır. Entellektüel sermaye şirket ağacını besleyen, onu yetiştiği toprak olan sektör ortamına sıkıca bağlayan, ama görünür olmaktan uzak olan köklerdir. Entellektüel sermayeyi oluşturan insan sermayesi, müşteri sermayesi ve yapısal sermaye çevreyle olan etkileşimlerini kendi bünyelerinden süzerek şirkete akıtmakta, küreselleşen dünya pazarlarında şirketlere rekabetçi avantajlar kazandırmaktadır.
Kullanıldıkça değeri artan bir varlık olan entellektüel sermaye, bilgiye dayalı rekabetin yaşandığı günümüz dünyasında uyandırılması gereken bir devdir. Bunun farkına varamayan şirketler gün geçtikçe entellektüel erozyona uğramakta ve bir noktada verimsiz, katma değer üretemeyen bir şirket haline dönüşmektedir. Bu durumu engellemek için önce entellektüel sermaye tanımlanmalı ve ortaya çıkarılmalı, sonrasında ise sürekli gelişimi sağlanmalıdır.
Ülkemizdeki en büyük kuruluşlardan olan Koç Holding bünyesindeki Koç Sistemin Genel Müdürü Bülent Gönç; Yeni ekonomide, şirket çalışanlarının bilgi birikimleri ve oluşturacakları know-how'un kapasitesinden meydana gelen entellektüel sermayenin ön plana çıkacağını savunmaktadır. Ayrca Gönç konu ile ilgili olarak su düsüncelere sahiptir:
" Benim inancım 2005 yılında bilançolarda…...

Similar Documents

Global Crisis

...DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YABANCI SERMAYE VE ÇOK ULUSLU İŞLETMELER BAHAR DÖNEMİ ÇALIŞMASI KÜRESEL EKONOMİK KRİZLER: NEDENLERİ VE SONUÇLARI CAVİDE GÜLNUR BAKİ FATMA EMİR 2011800837 2011800826 DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr. Engin ÖZGÜL Mayıs, 2012 İZMİR İçindekiler Tablosu GİRİŞ 3 1. 1994-1995 MEKSİKA KRİZİ 4 1.1. Krizin Gelişimi 4 1.2. Krizin Nedenleri 6 1.3. Krizin Sonuçları 9 2. Güney Doğu Asya Krizi (Asya Krizi) 9 2.1. Güney Doğu Asya Krizinin Nedenleri 10 2.2. Güney Doğu Asya Krizinin Sonuçları 12 3. Rusya Krizi 12 3.1. Rusya Krizi’nin Nedenleri 13 3.2. Rusya Krizinin Sonuçları 14 4. 2001 ARJANTİN KRİZİ 14 4.1. Krizin Gelişimi 15 4.2. Krizin Nedenleri 17 4.3. Krizin Sonuçları 19 5. KASIM 2000 - ŞUBAT 2001 TÜRKİYE KRİZİ 20 5.1. Krizin Gelişimi 20 5.2. Krizin Nedenleri 21 5.3. Krizin Sonuçları 22 6. Mortgage Krizi (Küresel Ekonomik Kriz ) 22 6.1. Küresel Ekonomik Kriz’inin Ortaya Çıkış Nedenleri 23 6.2. Küresel Ekonomik Krizin (Mortgage Krizi’nin) Sonuçları 26 SONUÇ 28 KAYNAKLAR 30 Tablolar Listesi Tablo 1: Meksika’nın 1955-1993 Döneminde Uzun Vadeli Ekonomik Performansı…4 Tablo 2: Meksika’daki Özel Sermaye Girişimlerinin Temel Öğeleri………………… 17 Tablo 3: ABD İşsizlik Oranları (16 Yaş ve Üzeri)...…………………………………… 27 Şekiller......

Words: 8540 - Pages: 35

Kırsal Kalkınma

...gelmemektedir. Pek çok ülkede, söz konusu vizyon, özel sektörün gelişiminde, finansal sistemde, sermaye ve menkul kıymet piyasalarının büyümesinde yaygın roller üstlenilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Uzmanlaşma ve genişleme ise, karşılaştırmalı üstünlükler temelinde ele alınacaktır. Bu itibarla, kalkınma bankalarının, en iyi yapabildikleri şey ne ise onu yapmaları gerektiği, doğru bir strateji olarak ortaya konulmaktadır. Kalkınma bankaları, aynı zamanda, en iyi bildikleri şey üzerinde, ki bu uzun-vadeli projelere ve proje finansmanına özgü risk yönetimidir, konsantre olmaya ihtiyaç duymaktadır. Kalkınma bankaları, sosyal getirileri şüpheli olan projeleri fonladıkları ve yolsuzluğa araç teşkil ettikleri iddialarından ötürü, kötü bir şöhrete de sahiptir. 2 4002 azzinaP 4002 azzinaP 4002 ,azzinaP 4002 azzinaP Ama yine de, pek çok ülkede, kalkınma bankaları sağlam ve sağlıklı yerli işletmelerin ortaya çıkışını destekleyen güçlü enstrümanlar olarak algılanmaktadır. Bu, sadece Doğu Asya deneyimleri için değil, Latin Amerika’nın çeşitli bölgeleri için de doğru bir tespittir. Doğu Asya’da, devlete ait kalkınma bankalarının deneyimi özellikle takdir toplamaktadır. Deneyimsiz şirketlerce yeni alanlarda yapılacak yatırımların projelerine finansman temininde özel sermayenin tedarik edilemediği durumlarda, devlete ait kalkınma bankaları bu boşluğu doldurmaktadır. Daha sonra, sermaye piyasaları derinlik kazandıkça, kamu kuruluşları bu alandan geri çekilmektedir. Bu model,......

Words: 20823 - Pages: 84

Micro Ekonomi

...dağıttıklarını inceleyen bilim dalıdır. (Kıt kaynaklar-Sınırsız ihtiyaçlar!!! Bu ikisini sakın unutmayın) * İktisat kıtlık bilimidir (Yeryüzünde sahip olduğumuz kaynakların miktarları sınırlıdır. Petrol rezervi, altın, elma armut, hepsinin miktarı sınırlı ve tükenirdir. Bu yüzden bu kaynakların dağıtılması önemlidir ve iktisadın konusunu oluşturur. İktisatçılar “Cennette iktisada ihtiyaç yoktur” derler. Sizce neden? * İktisat malların üretimi ve değişimini içeren faaliyetleri incelemektedir. * İktisat bir tercih bilimidir. İnsanların çeşitli mallardan hangisini diğerine tercih edeceği iktisadın kapsamı içerisinde yer alır. * İktisat, ulusal ve uluslar arası bazda ticareti incelemektedir. * İktisat, para-bankacılık-sermaye ve serveti incelemektedir. İktisadın Özellikleri 1. İktisat sosyal bir bilimdir. (Toplumla bağlantılı olarak insanların ve insan gruplarının davranışlarını inceler.) 2. İktisat analitiktir. (Alternatif çözüm yolları üretir ve her birinin iyi ve kötü yönlerini ortaya koyar.) 3. İktisat, insan davranışlarının sadece iktisadi yönünü inceler. 4. İktisat malların tüketimi ile ilgili olduğu kadar üretimi ve dağıtımıyla ilgilenir. İktisadın Yöntemi İktisatçılar araştırmalarında, ekonomik sistemin çalışma şekli hakkında genel ilkeler bulmaya çalışır. Bu ilkeleri bulmak için belirli araştırma sürecini izler. Bu süreç: (I) İktisatçı ilk olarak belirli bir ekonomik sorunla ilgili bütün gerçekleri......

Words: 1009 - Pages: 5

Knowledge Management

...tarihçesi: Teori/kavramlar, Güven sağlama: Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru ödüllendirme sistemi, Bilgi yönetimi stratejisi, Bilgi kodlama, Donanım, yazılım, sistemler, Değerlendirme, Uluslararası uygulamalar. 2.6. Bilgi Yönetimi Konuları Bir bilim dalı olarak bilgi yönetimi aşağıdaki konuları kendisine çalışma alanı olarak seçmiştir (3rd Knowledge Management Summer School, 2003, s. 1). Bu konular, Şekil-2’deki “Bilgi Yönetiminin Disiplinler arası Haritası”na bakılarak artırılabilir. • • • • • • • • • Disiplinler arası bakış açısıyla bilgi yönetimi, Bilgi işçilerinin anlaşılması ve ayakta tutulması, Topluluklar/dernekler ve ağlar, Bilgi yönetimi ve inovasyon, Bilgi yönetimi ve öğrenme, Değer üretme ve değer ölçme (entelektüel sermaye), Bilgi yönetimi araştırmaları ve uygulamaları, Girişimciler için bilginin yönetimi, Metodolojik açıdan bilgi yönetimi. Bir bilim dalı olarak değerlendirildiğinde bilgi yönetimi, disiplinler arası bir alan olması nedeniyle oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Her ne kadar bu çalışmada yukarıdaki konu başlıkları ile sınırlandırılmaya çalışıldıysa da, bilgi yönetiminin kapsamının geniş olduğunu yapılan literatür taramalarından da görmekteyiz. Özellikle iletişim, psikoloji, sosyoloji ve bilgi yönetimi alanlarındaki profesyonellerin bu alanda yayın yapması, bilgi yönetimi kapsamının oldukça geniş olduğunu açıkça göstermektedir. 256 3. Bilgi Yönetimi İle Geleneksel Kütüphane ve Bilgi İşleri Arasındaki Farklar Çalışmamızın ilk......

Words: 5610 - Pages: 23

Bankacilik Tarihi

...kaimelerin dış değerinin sabit kalması yönünde önemli katkılarda bulunmuştur. Türk Bankacılığı açısından ilk önemli hukuki metin ise, faiz oranlarını sınırlayarak tefeciliği önlemek amacıyla 1852 yılında çıkartılan Murabaha Nizamnamesidir. Birçok değişikliğe uğrayan, Cumhuriyet döneminde de uygulanan nizamname 01/01/1957 tarihinde Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. stanbul Bankasının kısa süren faaliyet dönemi dikkate alındığında, Osmanlı mparatorluğu’nda bankacılığın 1856 yılında ngiliz sermayesi ile kurulan Osmanlı Bankası ile başladığı kabul edilir. 1863 yılında Fransız sermayesi, 1875 yılında da Avusturya sermayesi bankaya ortak edilmiştir. Dış borç alınmasında dönemin Osmanlı Hükümeti ile yabancı sermaye arasında aracılık etmek amacıyla kurulan Osmanlı Bankası, 1863 yılında Padişah Fermanı ile kendisine tanınan imtiyaz uyarınca, bedelini altın olarak ödemek üzere kağıt para çıkarma hakkını da elde etmiştir. Ayrıca banka, devletin hazine işlemlerini sürdürerek, yurt içinde ve yurt dışında devletin mali acentesi olarak çalışmıştır. Osmanlı Bankası tarafından çıkartılan kağıt paranın halk tarafından benimsenmemesi nedeniyle banka, ekonominin likidite ve kredi hacminin belirlenmesinde etkin bir rol oynayamamıştır. 1863 yılında yapılan anlaşma ile Osmanlı Devleti, gelirlerini Osmanlı Bankası’na yatırmayı, ödemelerini de bu banka aracılığıyla yapmayı, iç ve dış borçlanma tahvillerini Osmanlı Bankası aracılığıyla çıkarmayı; her yıl bütçenin......

Words: 5837 - Pages: 24

I Have No, Sorry

...LİMİTED ŞİRKETİN MAHKEME KARARIYLA SONA ERMESİ NASILDIR? Ortaklardan birinin talebi üzerine, haklı sebeplerin varlığı halinde mahkeme şirketin feshine karar verebilir. (TTK md. 549/1-4) Bu hüküm sayesinde limited şirketin sözleşmeyle belirlenmiş süresi dolmadan önce de ortaklara şirketi sona erdirme imkanı tanınmıştır. Böyle bir dava açılması halinde şirketin feshini istemeyen ve haklı sebepleri olan diğer ortaklar, davacı ortağın şirketten çıkarılmasını karşı dava ile talep edebilirler.(TTK md. 551/3) Zaten eğer ortaklardan biri, sermaye payının karşılığını alarak şirketten ayrılabiliyorsa; şirketin sona erdirilmesini isteme konusunda objektif bir çıkarı olmayacaktır. Bahsi geçen duruma dair emsal Yargıtay Kararları da aynı yöndedir. ‘.......Davacı, Davalı şirket ortağı tutuklandığı ve bu sebeple mali-idari işlerin aksadığı haklı sebebiyle şirketin feshini talep etmiştir. Ancak bahsedilen haklı fesih sebebinin çoğu davalının tutuklanması nedeniyle şahsından kaynaklandığı için, bu durum şirketin feshi için objektif bir çıkar oluşturmayacağından davalının ortaklıktan çıkarılması yerinde olacaktır.... ‘....... Haklı sebeplere dayalı olarak şirketten çıkma veya şirketin feshinin talep edildiği durumlarda talepçinin iyi niyet kurallarına riayet etmek kaydıyla bu haklarını kullanabilecekleri..... Kaldı ki yukarıda bahsedilen içtihatlar ışığında, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına da mehaz kanundaki hükme ek olarak; ‘haklı sebeplerle şirketin feshinin istendiği durumlarda mahkeme......

Words: 528 - Pages: 3

Turkiye Cumhuriyeti Vatandaslarinin Yabanci Ulkelerdeki Yatirimlarina Uygulanan Transfer Mevzuati

...tarihinde yururluge konulan Sermaye Yatırımlarının Karşılıklı olarak Teşvik ve Himayesine mütedair Anlaşmanin 6. maddesi uyarinca: 1. Akit taraflar, yatırımın ülkesinde bulunduğu tarafın yetkili makamlarınca caiz görülecek surette aksini düzenlemedikleri takdirde, 3 üncü maddenin 2 veya 3 üncü fikraları ile 4 veya 5 inci maddelere göre yapılacak transferler, gecikmeden ve Milletler arası Para Fonu tarafından sarih veya zımni olarak Kabul edilmiş ve transfer günü cari muamelelere bilfiil uygulanan kur üzerinden yapılır. 2. Transfer sırasında, akit taraflardan birinde 1 inci fıkraya uygun bir tahvil kuru mevcut degilse, bu akit tarafın Amerikan dolarına veya serbestce kabili tahvil başka bir paraya yahut altına nazaran kendi parası için tesbit etmiş olduğu resmi kur uygulanır. Böyle bir kur da tesbit edilmemiş ise, sermayenin ülkesinde yatırıldığı akit tarafin yetkili makamları, hak ve nesafet dairesinde bir tahvil kuru tayin ederler. 6 nci maddenin 1 inci fikrasi manasmda bir transfer, normal transfer muameleleri icin nazara alınan sure içinde yapildigi takdirde gecikmeden yapilmis sayilir. Sure, gerekli vesikalar ve şahadetnamelerle,usulüne uygun olarak yetkili makama müracaat edildigi gun baslar ve hiçbir suretle iki ayi aşamaz. 6 nci maddenin 1 inci fikrasındaki "cari muameleler" deyimi,Milletlerarasi Para Fonu Anlaşmasının19 uncu maddesi (i) fikrasının (2) ve (3) uncü bentleri hükümlerine gore "current transactions" olan bütün sermaye......

Words: 2634 - Pages: 11

Ataerki Ve Birikim

...feminist rol teorisini kapitalizmin egemenliği altındaki ataerkil çekirdek aileyi sürdürmenin teorik çerçevesi olarak eleştirmektense bunun yerine rol teorisini tatbik etti. Cinsiyet-rolü kalıpyargılar (stereotipler) vurgusu ve bu cinsiyet-rolü kalıpyargılarını cinsiyetçi olmayan sosyalleşme yoluyla değiştirerek “kadın sorununu” çözme girişimleri, yalnızca yapısal-işlevci tahlilleri güçlendirmekle kalmadı, hatta böyle yapmakla kadınların sömürülmesi ve ezilmesinin daha derindeki köklerinin anlaşılmasının önünü tıkadı. Kadın-erkek sorunu, bir toplumsal rol kalıpyargısı ve sosyalleşme sorunu olarak tanımlanmakla doğrudan ideolojik plana yerleştirildi ve kültürel bir mesele haline geldi. Bu sorunun yapısal kökleri görünmezliğini korudu ve böylece sermaye birikimiyle olan bağlantısı da görünmezliğini korudu. Keza son söylenenler, kadınların ezilmesinin tahlilinde teorik çerçeve olarak yapısalcılığı ve yapısalcılığın Marksist düzeltmeler (Althusser, Meillassoux, Lacan) yapılmış halini de kullanma girişimleri için de geçerlidir. Bu girişimler aynı zamanda ekonomik temel ile ideolojinin “görece özerkliği”(Althuser) arasındaki yapısal bölünmeyi koruyarak görevini tamamlar. Ve kadınların ezilmişliğinde ideolojinin ve kültürün rolü olduğu düşünülür. “Kadın sorununu” varolan sosyal teorilere ya da paradigmalara “eklemek” için harcanan bütün bu çabalar, yeni feminist başkaldırının yani feminizmin, ataerkine ya da bir sistem olarak kapitalizmin en yeni ve en evrensel dışavurumu olan......

Words: 15873 - Pages: 64

Aysaysaysays

...1. Ortaklığı tanımlayarak ,unsurlarını kısaca açıklayınız Ortaklık, iki ya da daha çok kişinin, ortak bir aaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını(sermayelerini) birleştirmeyi üstlendikleri bir sözleşmedir. Unsurları: Kişi,Sözleşme,Sermaye,Ortak amaç,Ortak amaca ulaşmak için eşit ve aktif biçimde ortak çaba gösterme(affectio societatis). * Kişi unsuru:Ortaklık kişilerin bir araya gelmesi ile kurulduğu için dernek gibi kişiler arasında oluşturulan bir birliktir,oysa vakıf mal topluluğudur.Asgari iki kişi yeterlidir.Bazı istisnalar söz konusudur; AŞ. ve LTD şirket 1 kişi ile,kooperatif en az 7 kişi ile kurulabilir.Bazen azami sayı da gösterilmiştir; LTD en fazla 50 kişi ile kurulur, AŞ’de üst sınır yok ama sayının 500 üzerine çıkması şirketin paylarının halka açık sayılmasına ve halka acık şirket hükmüne tabi tutulmasına yol açar.Ortaklar gerçek veya tüzel olabilir.Kollektif ort. tüm,komandit ort. ise komandite ortakların gerçek kişi olması gerekir.Bazı meslekleri icra eden kişiler için belli sınırlamalar vardır; memur , avukat,hakim vs için ticaretle uğraşma yasağı olan özel hükümler vardır.Ancak AŞ LTD ve kooperatife ortak olabilirler ya da komandit şrketlerde komanditer olabilirler. * Sözleşme unsuru:Ort. temelinde sözleşme ilişkisi olduğu kabul edilir.BK genel hükümlerinde sözleşme, iki tarafın irade beyanı ile kurulan ve çoğunlukla iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir.Uygun düştüğü ölçüde ve aksine bir özel hüküm olmadığı taktirde BK genel hükümleri ort.......

Words: 11434 - Pages: 46

Capitalism

...almakla kullanıldığı zaman sermaye olur. Öte yandan tiyatro izleyicisi 9.90$’ı öderken bu parayı geri almayı aklından geçirmiyordu. O oyunu görmek istiyordu. Aynı şekilde çoban yününü satarak aldığı parayla yemek için ekmek alırken parasını sermaye olarak kullanmıyordu. Ama tüccar, yünü daha yüksek bir fiyata satacağını umarak yün karşılığında para verirken parasını sermaye olarak kullanıyordu. Satın almak için, kullanım için satmakla; satmak için, kazanç için almak arasındaki ayrımdır. Kâr, işçinin yarattığı değerden daha azını ücret olarak almasından doğar. Kapitalist üretim araçlarının sahibidir. Sermayenin Doğuşu Peki ya bizim bildiğimiz halinden önce sermaye geçinmek için başkalarına çalışan insanlar olmadan nasıl geldi? Kapitalist üretimi başlatmak için gerekli kapitalin çok çalışan, ancak zorunlu olduğu kadar harcayan ve gerisini azar azar biriktiren tutumlu insanlar tarafından sağlandığı söylenebilir. Kapitalist dönemden önce sermaye en çok ticaret yoluyla birikmişti. Yalnız mal mübadelesini değil fetih, korsanlık, talan ve sömürüyü de kapsayan esnek bir terim burada bahsedilen ticaret. Savaşlar, kolonileşmeler gibi yollarla Doğu’dan gelen servet büyük olmasına rağmen yeterli değildi. Ancak 16. yy sonrası sermaye olarak birikmeye başladı. Ayrıca yine 16. yy’da zenci köle ticareti başladı. Bu gelişmeler sermaye birikiminde etkili olmuştur. Ama büyük çapta kapitalist üretimin başlaması için yalnız birikmiş sermaye de yeterli değildi. Sermaye, bir kâr......

Words: 5364 - Pages: 22

Economy

...kapitalist üretim ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte işlemeye başlayan kapitalizmin temel işleyiş yasaları krizlerin gerçek nedenleri olarak değerlendirilebilir. Sınıflı bir toplum olarak örgütlenmiş olan kapitalist üretim biçimi bu toplumsal yapısı ve üretim ilişkileri ile birlikte bir bütündür. Üretim ve yeniden üretim olmaksızın ayakta kalamayacak olan bu sistemde kapitalistlerle kapitalistler arasında kapitalistler ve emekçiler arasında hatta emekçiler ile emekçiler arasında sürekli ve amansız bir mücadelenin olması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak krizleri de yaratmaktadır. Kapitalist üretimin temel güdüsü karlılıktır ve birikimin sürekliliği aynı zamanda birikimin olanaklarını da tüketen bir süreçtir. Yani sermayenin kendisi sermaye birikiminin önünde engeldir. Kapitalistler arası rekabet daha fazla pazar payı elde etme mücadelesi olarak gerçekleşir ve burada temel rekabet aracı üretim maliyetlerinin düşürülmesiyle mümkün olan fiyat rekabetidir. Bu rekabet son tahlilde tüm kapitalistlerin üretimin mekanizasyonu yoluyla veya başka bölgelerden ucuz emek gücü ithali ya da üretimi emek gücünün daha ucuz olduğu bölgelere kaydırmaları suretiyle emekçiler ile kapitalistler arasındaki bir mücadeleye evrilir. Ayrıca daha zayıf kapitalistlerin alt edilmesiyle de sürekli bir tekelleşme süreci yaşanır. Tüm bu süreç içinde emekçilerin de sendikalar vb. örgütlenmelerle kapitalistlere karşı direnişleri ve bu mücadelede nesnel durumun gerektirdiği öznel duruşu......

Words: 4269 - Pages: 18

2001 Turkiye Krizi

...krizlerine neden olacak spekülasyonlardan koruma isteği • Adjustment (Ayarlama) : Makroekonomik istikrar politikasını sürdürme isteği • Liquidity (Likidite) : Kısa dönemli sermaye hareketleri 4 Kavramsal Çerçeve • Altın Standardı Kur Sistemi • İngilterenin öncülüğünde kabul görüldü. • Tüm ülkeler paralarının değerini altına göre belirler. • 1914 yılında terk ediliyor. • 1893’de Amerika’daki bir bankada yaşanan kriz • Savaş yılları bozulan ekonomiler • Altın rezervelerinin düşmesi 5 Kavramsal Çerçeve • BWS (Bretton Woods Sistemi) • 1946 da Amerika öncülüğünde 44 ülke • USD referans para birimi • 35USD = 1 ons (31.10 gr saf altın) • %+1 veya %-1 band aralığında oynama. SABİT KUR • USA hem altın rezervi çok yüksek hem de dolar basıyor • • • • • • Avrupanın yeniden inşası USD bolluğu, artan spekülasyonlar, Diğer ülkelerdeki bütçe açıkları ve buna bağlı kur dalgalanmaları Dolardan kaçış ve Altın kıtlığı 1971 USD develüasyon ve 1973 petrol kıtlığı --- 2.develüasyon 1973 yılında BWS terk ediliyor ve dalgalı kura geçiş 6 Kavramsal Çerçeve • BWS (Bretton Woods Sistemi) sonrası • Enflasyon-faiz-kur çıkmazı • Yüksek faiz---sermaye girişi artışı fakat yatırımda düşüş. Kur da düşüş fakat enflasyonda artış • Düşük faiz --- yatırımda artış, kısa süreli sermaye hareketleri ve kurda artış • 1980’lerden önce kur sepetine bağlı sabit kur sonra esnek kur : • • • • Gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunu enflasyon Dolarda......

Words: 3534 - Pages: 15

Ali Ata Bak

...uygulanan Keynesyen politikalardan tutunda 1998 de ki hedge fon kurtarma operasyonlarına kadar devletin ekonomideki gölgesi her zaman hissedilmiştir. Örneğin, Eylül 1998'de New York FED (ABD Merkez Bankası New York Birimi) ülkenin en büyük hedge fonlarından olan LTCM’yi kurtarmak için on dört büyük ticari banka ve menkul kıymet şirketinin katıldığı bir girişim başlatmıştı. Bunlar toplam 3.6 milyar Dolar sermaye sağlayarak LTCM'nin yüzde  konut kredileri, 1 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı: Bu makalede yer alan görüş ve  düşünceler yazarına aittir. Çalıştığı kuruma kesinlikle atfedilemez. Değerlendirmeler ve veriler kaynak  gösterilmek suretiyle kullanılabilir. 1 90'ına sahip olmuşlardı. Ancak son yaşanan mortgage krizi sonucunda ABD hükümetinin seri faiz indirimleri, banka birleştirme operasyonları ve en son mortgage kurumlarına el konulması “müdahaleci bir piyasa” nın neredeyse “normal” haline geldiğini göstermektedir. Bu gelişmeler ABD ve diğer gelişmiş ekonomilerin mali sistemini yeniden yapılandırılmasına, gelişmekte olan dünyanın sermaye hareketleri ile ilgili politikalarını yeniden gözden geçirmelerine ve dünya finans sisteminin başka bir mantalite ve başka gerçeklerle yeniden dizayn edilmesine yol açacaktır. Bu çalışmamızda, ABD finansal kesiminde olan bitenin nedenleri ve bunların şimdiye kadar ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sonuçları ile ilgili değerlendirmelerimize yer verilecektir. 2.Küresel Finansal Krizin Nedenleri......

Words: 2509 - Pages: 11

Swot Analysis

...girişimcilik hızının düşük olması; firmaların kurulmaları, büyümeleri ve yarışabilmeleri önünde engeller oluşturmakta ve genç işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırmaktadır. İleri teknoloji, yönetişim, bilişim, tasarım gibi konulardaki faaliyetlerin yetersiz olması da küresel ekonomiye eklemlenme konusunda dezavantaj oluşturmaktadır. Dolayısıyla, İstanbul için uzun vadeli, sürdürülebilir ve bütüncül bir ekonomik gelişme yaklaşımı bu konuda ön plana çıkmaktadır. 351 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm – SWOT (GZFT) Analizi Tablo 4.4. Ekonomik Yapı SWOT (GZTF) Analizi GÜÇLÜ YÖNLER İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Altın Borsa'sının kurulmasıyla şehrin hem ülkenin hem de içinde yer aldığı bölgenin sermaye merkezi haline gelmesi ZAYIF YÖNLER Uzun vadeli, sürdürülebilir ve bütüncül bir ekonomik gelişme yaklaşımının olmaması FIRSATLAR Türkiye'nin kredi notunun yükselmesi ile orta ve uzun vadeli kredi bulabilme imkanının artması TEHDİTLER Ekonomik kriz spekülasyonlarının çıkartılması Bilgi transferinin yetersiz düzeyde olması Yabancı sermayenin İstanbul'da yer seçme eğilimde olması Yabancı yatırımların istenilen düzeyde olmaması Yerel ve bölge dışındaki yatırımcıları bir araya getirecek merkezlerin olmaması Kayıt dışı ekonominin varlığı İstanbul'da yaratılan yeni işlerin katma değeri yüksek işler olmaması İmalatta verimlilik artışının ve standartlaşmanın tam olarak sağlanamaması Kent içinde küçük ve dağınık üretim......

Words: 8457 - Pages: 34

Dwqdqwdqdw

...Ciro Reeskont İzleyen sayfaya geçiniz. A TÜRMOB-TESMER-25.06.2005-103-A 28. İşletmelerin ticari işlemlere dayanan gerçek 30. A “A” İşletmesinin 500 000 YTL bağlı ortaklık payının olduğu “K” şirketi, belli oranda sermaye artırımına gitmiş ve “A” işletmesinin “K” şirketindeki ortaklık payı %50’nin altına düşmüştür. Bu işleme ait yavmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) KARŞILIK GİDERLERİ HS. 250 000 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞME KARŞILIĞI HS. 250 000 bir alacağı olmadığı halde, kredi gereksinimini karşılamak üzere aldıkları poliçe ve bonolara ne ad verilir? A) B) C) D) E) Tahvil Senet karşılığı kredi Alacak senedi Teminat mektubu Hatır senedi B) İŞTİRAKLER HS BAĞLI ORTAKLIKLAR HS. 500 000 500 000 C) KARŞILIK GİDERLERİ HS. 250 000 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞME KARŞILIĞI HS. 250 000 29. Satıcı “A” işletmesi 30 000 YTL iskontoda bulunduğunu alıcı “B” işletmesine fatura ile bildirmiştir. ( KDV tutarı 5 400 YTL) Bu bilgilere göre “B” işletmesinin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) SATIŞ İSKONTOLARI HS. İNDİRİLECEK KDV HS. ALICILAR HS. 30 000 5 400 35 400 D) KASA HS BAĞLI ORTAKLIKLAR HS. 250 000 250 000 E) İŞTİRAKLER HS 250 000 KARŞILIK GİDERLERİ HS. 250 000 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞME KARŞILIĞI HS. B) SATICILAR HS. TİCARİ MALLAR HS. HESAPLANAN KDV HS. 35 400 30 000 5 400 500 000 C) SATICILAR HS. TİCARİ MALLAR HS. 30 000 30 000 D) SATIŞ İSKONTOLARI HS. ALICILAR HS.......

Words: 5540 - Pages: 23