Ewfewefefwf

In: Business and Management

Submitted By zung46
Words 367
Pages 2
TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN KHAI THÁC DỊCH VỤ VĂN HOÁ TẠI KTX ĐHQG TPHCM
|Hạng mục |Tuần 2 - 8 |Tuần 3 – 8 |Tuần 4 – 8 |Tháng 8 – Tháng 9 |Tuần 1 - 9 |
| |7 |8 |9 |10 |
|1 |Làm việc vời ĐHQG |- Ký hợp đồng hợp tác với Đại học Quốc Gia |7-10/8 | |
| | |- Đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng hoàn chỉnh ngày 15/8 | | |
|2 |Triển khai mời thầu hợp tác khai thác các loại hình Dịch|- Làm việc với Công ty Phú Hưng về hồ sơ năng lực, kế hoạch triển khai chi tiết, tiến tới ký kết hợp đồng |8/8 | |
| |vụ |giai đoạn 1 | | |
| | |- Làm việc với đơn vị khai thác Karaoke về hình thức khai thác, kế hoạch triển khai, tiến tới ký kết hợp đồng|9/8 | |
| | |giai đoạn 1 | | |
| |…...

Similar Documents