Fkkdj

In: Business and Management

Submitted By nikk13
Words 3354
Pages 14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА
Факультет економіки та управління
Кафедра стратегії підприємства

КУРСОВА РОБОТА-ЕСЕ на тему «Управління конкурентоспроможністю продукції»

КИЇВ - 2014
Зміст
Вступ………………………………………………………………............…….3
Розділ.1. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю продукції…………………………………………………………………………...…5
Розділ 2. Основні функції управління конкурентоспроможністю продукції…………………………………………………………………………….11
Розділ 3. Формування моделі управління конкурентоспроможністю продукції…………………………………………………………………………….15
Висновки………………………………………...……………………………..23
Джерела…………….…………………………………………………………..24

Вступ
Актуальність обраної теми полягає в тому, що в умовах глобалізації та необхідності інтегрування у світовий економічний простір, універсальним критерієм стратегії розвитку України, що пішла шляхом утвердження самостійності та національної ідентичності, має стати міжнародна конкурентоспроможність, як імовірність реалізації конкурентних переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках. Для досягнення високих конкурентних позицій на глобальному рівні, потрібно розуміти, що конкурентоспроможність країни починається з конкурентоспроможності її продукції. Отже, важливим кроком на шляху до потужної та розвиненої країни є створення ефективних процесів управління конкурентоспроможністю продукції на підприємствах.
Конкурентоспроможність продукції – це здатність товару (продукції, послуг) успішно конкурувати на ринку з іншими товарами, що задовольняють ту ж саму потребу споживачів.
Підприємства функціонують у динамічному середовищі, де потреби споживачів змінюються дуже швидко. І для того, щоб стати конкурентним у своїй галузі і зайняти ключові позиції на ринку, підприємство має створювати ефективну систему управління конкурентоспроможністю продукції.
Гіпотеза: з…...

Similar Documents