Geheimhoudingsverklaring

In: Business and Management

Submitted By veraa
Words 1144
Pages 5
augustus 2011

Geheimhoudingsovereenkomst bedrijfsovername Een geheimhoudingsovereenkomst is een contract

mogen inzien. Dit zijn bijvoorbeeld werknemers

tussen 2 partijen die elkaar verplichten om bepaalde

of externe adviseurs. Meld daarnaast dat de

kennis niet met anderen te delen. Dit gebeurt vaak

ontvanger de informatie strikt vertrouwelijk moet

bij bedrijfsovernames. De afspraak kent geen vaste

behandelen;

vorm en er is geen notaris voor nodig. In dit overzicht leest u de belangrijkste bepalingen en vindt u een voorbeeldcontract. • bepaal de periode van de overeenkomst;
Bijvoorbeeld tot en met de verkoop van het bedrijf.
• vermeld in het contract een boeteclausule en een geschillenregeling; Contract bij bedrijfsovername
Een geheimhoudingsovereenkomst verplicht 2

• u mag de informatie die u deelt niet direct of indirect naar buiten brengen;

partijen om bepaalde informatie niet met derden

• geef aan welke informatie vertrouwelijk is;

te delen of te gebruiken zonder toestemming

• de overgedragen kennis is niet in strijd met de wet

van de ander. Bij een bedrijfsovername wisselen koper en verkoper tijdens de onderhandelingen veel vertrouwelijke informatie uit. Door de geheimhoudingsovereenkomst is de verkoper beschermd tegen misbruik van de potentiële koper.
De koper voelt zich op zijn beurt beschermd tegen prijsopdrijving. De verkoper mag de onderhandeling

of (lokale) regelgeving;
• u mag de informatie niet hergebruiken, behalve als u anders overeenkomt;
• het bestaan van de geheimhoudingsafspraak is niet openbaar;
• geef alle gegevens na beëindiging van de onderhandelingen aan de andere partij terug.

namelijk niet naar buiten brengen.
Mocht een van de partijen de geheimhoudings-

Let op: u bent door de geheimhoudingsovereenkomst

afspraken schenden, dan is het aan de gedupeerde

niet…...

Similar Documents