Ghkhksghu Rwiyrkhsd Iysi

In: Business and Management

Submitted By raie
Words 1429
Pages 6
Một số giám đốc đã phải mất đến 50 năm để thành công, một số khác mất chưa tới 1 năm và một số chưa đến 1 phút. 60 giây không phải là một khoảng thời gian dài nhưng như thế cũng quá đủ để 1 người nào đó trên thế giới trở thành triệu phú hay để tạo nên giá trị của 1 vị giám đốc tài ba. Câu chuyện về vị giám đốc 1 phút đem đến 1 cảm nhận mới rất thú vị mà hoàn toàn không khô khan về những bài học quý giá không chỉ cho nhà quản lý mà dành cho tất cả mọi người. 1 chàng trai năng động, ham học hỏi, đang tìm kiếm con đường thành công và a vô tình gặp được vị “giám đốc 1 phút”- cuộc trò chuyện diển ra giữa a với vị giám đốc và các nhân viên của ông, câu chuyện bắt đầu như thế đấy…
Bí quyết thứ 1: “mục tiêu 1 phút”
Bắt đầu với cuộc trò chuyện thú vị giữa chàng tai trẻ và 1 anh nhân viên của vị “giám đốc 1 phút”. 1 nhân viên thường làm việc không hiệu quả và không chính xác những gì được yêu cầu, có nhiều nguyên nhân dẫn đền điều đó và nguyên nhân căn bản thường xuất phát từ việc người nhân viên ấy không biết chính xác mục tiêu của mình trong công việc đó là gì. Mục tiêu là yếu tố quyết định đến thành bại của mọi công việc trong cuộc sống chứ không riêng gì lĩnh vực kinh doanh. Mục tiêu hình thành hành vi, kết quả đạt được sẽ duy trì hành vi. Việc vạch ra những mục tiêu rõ rang phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm đối với mỗi cá nhân là điều vô cùng cần thiết. Và hãy nhớ rằng một trong những nhiệm vụ quan trọng của 1 giám đốc là xác định mục tiêu, quyền hạn của nhân viên mình trong công việc kinh doanh để đảm bảo xây dựng 1 đội ngũ làm việc hiệu quả.
Tại sao ta lại gọi nó là mục tiêu 1 phút? Là bởi vì ta chỉ cần 1 phút để đọc nội dung của mục tiêu, đó là 1 mục tiêu ngắn gọn, dễ hiểu, có khả năng thực hiện; không chỉ vậy mà hãy dành 1 phút để suy ngẫm về mục tiêu bạn đã đặt ra xem bạn đạt được những gì và còn cần phải làm những gì. Hãy đảm bảo rằng mỗi ngày bạn đếu làm công…...

Similar Documents

Hypermarket Floch

...DIVERSIONARY VALUES CRITICAL , The consumerist Figure 6.8 " , DIVERSIONARY The hedonist A consumer typology Simple, continuous space Complex, disconlinuous space Figure 6.9 Correlation between spalial qualilies and values ascribed to the hypcrmllrkel 153 St'lI/lolin, MurAt'ling IIIIlI COIII/llll11icatioll The Contriblltiun of Slfllctllral S/!/11lotic$ comrie,. dlscontlOuOU' 'pace corrcsponded to utopian and dlvcrsion- The syntagmatic approach tends to sugg,st g'n, I . _. _ _ ra orientation or dtrcctlon: II orgamzes sequence" progressIon and a series of tensions and rhythms between the vanous Zoncs and kinds of space In the layout of the Lyon hypermarket proposed • aft" th e ana Iysis ( PllllI 6.1). for example, the gondolas of the enl,·" 'co nvenlcnee. . . area (leadlllg from the mam entrance) were set at an obl',q ueangcm I' .. order to create an onentatlon towards, or a link-up with th,' t . • " ., . . ' u opmn and dl~er.slonary zOI~es. The maJonty of consumers sought all four princIpal values In the hypcrmarket, but expected that th c would satisfy their utopian and diversionary values (whether bro.... :. ing or enjoying the medieval experience of the alleyway or the market) only after they had made their basic purchases. The diversionary. even the utopian, experience of the hypermarket presupposed for them the prior accomplishmcnt of the practical. utilitarian experience. The angled layout......

Words: 2208 - Pages: 9