Het Succes Van Adam Mickiewicz’ Pan Tadeusz

In: Other Topics

Submitted By hva2012
Words 2017
Pages 9
De encyclopedie van het Poolse leven
Het succes van Adam Mickiewicz’ Pan Tadeusz

[pic]

Wouter Hijzen
5813840
Werkgroep Culturele Vormgeving
Nationale mythen en nationale herinnering in Midden- en Oost-Europa
Inleiding
Adam Mickiewicz (1798-1855) is in zijn hele leven slechts één maal op Pools grondgebied geweest, maar hij wordt toch gezien als de grootste klassieke Poolse dichter aller tijden. Er staat in Krakau een monument ter ere van Mickiewicz, in Rome is een straat naar hem genoemd, in Parijs staat een museum over hem en zijn bekendste werk Pan Tadeusz is nog steeds verplichte kost op Poolse scholen. Mickiewicz heeft slechts negen maanden aan het epische dichtwerk Pan Tadeusz gewerkt en toen hij klaar was schreef hij dat hij hoopte nooit meer zijn pen te gebruiken voor zo een futiliteit. Hoe is het mogelijk dat een werk dat ‘even tussendoor’ geschreven is zo belangrijk geworden is in Polen? Het werk dat in 1834 uit kwam beschrijft, zoals aan de titel al te zien is, Poolse adel in de periode 1811-1812. Polen was in de achttiende eeuw een grote mogendheid te noemen. Hier kwam echter een einde aan door de zogeheten ‘Poolse delingen’ in 1772, 1793 en 1795. In deze jaren werd Polen respectievelijk door Pruisen, Oostenrijk en Rusland toegeëigend. Ook Litouwen, het land waar Pan Tadeusz zich afspeelt, wordt door de Russen bezet. Begin achttiende eeuw voerde Napoleon zijn veroveringspolitiek ook uit in het oosten en in 1812 trok hij op tegen Rusland door Litouwen. Deze doortocht van Napoleon zorgt voor een omslag van lokaal denken naar nationaal denken in het verhaal en is daarom een van de hoofdthema’s van het werk. Zoals gezegd was de mening van Mickiewicz zelf over Pan Tadeusz zeer negatief. Toch is het werk een enorm succes geworden. In dit stuk zal eerst een korte bibliografie van Adam Mickiewicz gegeven worden en zijn houding…...

Similar Documents

Vans

...SHOES THAT PICK UP GIRLS May 13, 2012 SHOES THAT PICK UP GIRLS The Vans advertisement “How to pick up girls with your feet" implies to patrons that because someone is wearing these shoes it is inevitable that women will want them regardless of their looks, personality, or status. According to this ad, the shoes will elevate you to an irresistible status in a woman's eyes. This brand is mostly synonymous with the skater and the BMX biker scene; however it seems the company is trying to appeal to a bigger market. This advertisement uses appeals to ethos, pathos, and logos to sell a product Vans insists will undoubtedly attract woman simply because female onlookers see these shoes being worn. The visual image of an attractive woman in the advertisement is mainly working on a viewers need for acceptability in an attempt to motivate and convince them to purchase Vans shoes. The advertisement plays off the emotions of adolescence; teenagers and young adults are made to think that if they have these shoes beautiful women will be instantly attracted to them. Furthermore, the use of a beautiful woman with plump, full, luscious lips with a deep red lipstick color draws the viewer’s eyes immediately to the woman before anything else. This portrayal would lead one to believe wearing these shoes leads to gaining a beautiful, sensual woman. Secondly, the advertisement has credibility because of its name (Vans) and the reputation they have created for themselves throughout......

Words: 579 - Pages: 3

Adam

...Adam eisheimer he was using instruments like telescope to get galaleo He is manipulating them to his own artistic inclination Francisco pacheoo – diego valazquez IMMACULATE CONCEPTION Follow the strict tradition of spain. Valezquez was born in the largest city in the spain. Civil. Valezquez worked for Philip the 4th. His ability to pain life life portraits. Valezquez were training with Pacheco – he lived in his house as a servant in pachecos house. He ended up giving his daughter he impressed him. Vlezques he was really engaged in collecting – he was a strong orthodocs Spanish painter. Pachecho he was the checker of the explicit instruction . very controlled artistic stye he was monitoring all the paintings that were being produced you had to work in the confines of what was anticipated. Pachecho who set a lot of the religious standards Immaculate conception she got pregnant without intercourse. Valezques run his own shop. Diego valezques that painting is imp as it shows the graduation. * Valezquez simplifies the painting. * Spain had to raise taxes and everything there was a decline politically and something. However, there was a increase in the religious matter. * * Rome – imacula conception also followed here * The chapel has a dome * Ludocivo cigoli * Bernin father worked at the church * She immaculate virgin is surrounded by the angels * Micheal the father is in the upper most – In the center *......

Words: 1518 - Pages: 7

Adam and Eve or Adam and Steve

...Devin Brumfield Maldonado/Period5 English 2 5 November 2013 Adam and Eve…or Adam and Steve? The following is a persuasive essay that argues two points: whether same-sex marriage is wrong and whether it is not. Before this essay is started out, here are a few interesting facts on homosexuality and same-sex marriage. The Netherlands was the first nation to legalize same sex marriage (in 2001). Same sex marriage is outlawed in 76 countries as of 2013. These are just a few out of the ma ny facts about homosexuality/same-sex marriage. This essay has several key points to why same-sex marriage is okay. Same sex marriage/attraction is not a sin and the Bible and history is wrong about the definition of ‘traditional marriage’, it does not affect heterosexual values/attraction, it increases the number of adopted orphans, I) Traditional marriage (same sex marriage isn’t considered a traditional marriage because its same sex) isn’t historically/culturally accurate a. The Random House Dictionary (circa 1970) defines marriage as “the state of being married”. Today, many Americans like to define marriage as “a bond between a man and a woman only”. Traditionally, Christians (who make up America’s religion census) oppose the concept of same-sex marriage because in the Bible it is viewed as a “sin”. Protest and posters that read “Adam and Eve, not Adam and Steve” and “God hates fags” all because same sex marriage isn’t “traditional” marriage. The shocking thing is that it......

Words: 952 - Pages: 4

Requirement Analysis 'Het Paard'

...Analysis “Het paard 1. Situatieschets 2.1 Probleembeschrijving “Het Paard” is een paardenrijvereniging doe dit jaar haar 50ste verjaardag zal vieren. De vereniging wil haar bedrijf professionaliseren en heeft daarom onze hulp ingeschakeld. Allereerst gaan we het probleem beschrijven en deze verdelen. Het overkoepelende probleem is de onoverzichtelijkheid van de administratie. Het is niet professioneel en dit komt door een aantal factoren. * Er is één penningmeester die de administratie verzorgt. De vereniging is te groot geworden om dit door een individu te laten doen. * De penningmeester is de enige die ook maar enig verstand heeft van de administratie. Nergens staat opgeschreven hoe alles gedaan wordt en niemand anders binnen de organisatie heeft inzicht in de administratie. Dit is gevaarlijk om twee redenen. Allereerst is er niemand die de administratie kan overnemen bij eventueel ziekteverzuim van de penningmeester en niemand die het kan overnemen gelijk als de penningmeester stopt. Ten tweede, dit is misschien nog belangrijker, er is niemand die de penningmeester controleert of hij zijn werk wel goed doet. De penningmeester zou dus kunnen frauderen zonder dat iemand dat door zou hebben. * De administratie wordt bij verschillende programma’s ingevoerd. Dit maakt het boeltje onoverzichtelijk. Hierdoor zullen ook extra administratieve fouten worden gemaakt. * De penningmeester werkt dus met word, excel en het......

Words: 842 - Pages: 4

Tijdsbesteding Van Managers

...Tijdsbesteding van managers Ontwikkelingen op basis van literatuuronderzoek Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding tot het onderzoek 4 1.2. Probleemstelling 4 1.3. Onderzoeksvragen 4 1.4. Opzet, aanpak en uitvoering literatuuronderzoek 4 1.5. Leeswijzer 4 2. Onderzoeksmethode 5 3. Resultaten 6 3.1. Onderzoeksmethoden voor tijdsbesteding managers 6 3.2 Toegepaste observatiemethoden tijdsbesteding managers 7 3.3. Tijdsbesteding van managers in 1973 8 3.4. Tijdsbesteding van managers in de periode 2000 tot en met 2013 9 4. Conclusies en discussie 11 Referenties 12 Bijlage I Overzicht onderzoeksmethoden naar gedrag 13 Samenvatting Het onderzoek van Mintzberg uit 1973 naar de tijdsbesteding en het gedrag van managers geldt als belangrijk referentiepunt. Diverse latere onderzoeken (onder andere Oshagbemi (1995) en Tengblad (2001)) zijn gebaseerd op de uitgangspunten van Mintzberg en/of proberen deze te weerleggen. Naast enige kritische kanttekeningen blijven de hoofdlijnen van de resultaten van Mintzberg‘s onderzoek nog altijd overeind. De doelstelling van het onderzoek is inzicht verkrijgen in geschikte observatiemethoden om tijdsbesteding van managers te onderzoeken. In dit literatuuronderzoek staat de vraag ‘In hoeverre is de observatiemethode van Mintzberg (1973) toepasbaar om de tijdsbesteding van managers, in de periode van 2000 tot en met 2013, te onderzoeken?’ centraal. Het belangrijkste resultaat uit het......

Words: 4492 - Pages: 18

Het Geloof in Wetenschappelijke Theorieen

...Het geloof in wetenschappelijke theorieën Een wetenschapper kan in een theorie geloven zonder zeker te weten dat deze theorie waar is. ‘Kwantummechanica is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie met interacties van kwanta op atomaire en subatomaire schaal beschrijft. De kwantummechanica doet statistische uitspraken over een reeks van waarnemingen, het gedrag van een individueel elementair deeltje kan alleen in waarschijnlijkheid worden beschreven.’ -Wikipedia.org- Het gedrag van een elementair deeltje is dus niet iets dat met het oog waargenomen kan worden, maar alleen kan worden beschreven door een theorie waarvan de uitspraken zelfs alleen in waarschijnlijkheid kunnen worden gedaan. Toch geloven veel wetenschappers in het feit dat de kwantummechanica juist is en dat het gedrag van elementaire deeltjes te beschrijven is. Kun je zomaar in iets geloven dat je nog nooit gezien hebt? Hoe kan men weten of de theorie van de kwantummechanica juist is  als de beschreven onderdelen nooit echt zijn waargenomen? Is er geen empirisch bewijs nodig om een theorie volledig te kunnen vertrouwen en ook te gebruiken? Ik denk dat een wetenschapper altijd in een theorie kan geloven en deze kan gebruiken zonder zeker te weten dat deze waar is. In hoeverre een wetenschapper een theorie met de waarheid associeert, hangt af van zijn of haar gedachtegang. Op dit gebied is het dat een van de belangrijkste debatten in de wetenschapsfilosofie heeft plaatsgevonden, en zich......

Words: 1562 - Pages: 7

Vans

...VANS MARKETING PLAN Table Of Contents COMPANY HISTORY3 MISSION STATEMENT3 ENVIRONMENTAL ANALYSIS Consumer/Social factors3-4 Economic factors4 Technological factors4 Competitive factors4-5 SWOT ANALYSIS Strengths5 Weaknesses5 Opportunities5-6 Threats6 PRODUCT ANALYSIS Point of difference6 TARGET MARKET 6 Demographics7 Lifestyle7 Psychographics7 MARKETING GOALS AND OBJECTIVES Objectives7 Goals 8 MARKETING STRATEGY AND TACTICS8-9 Product9 Place10 Promotion10-11 BUDGET ALLOCATIONS11 PERSOFMANCE MEASUREMENTS11 SUMMARY11-12 BIBLIOGRAPHY13 COMPANY HISTORY Vans is a very popular skateboard and action sports apparel company. Shoes are what the company is known for but they also sell a variety of products including t-shirts, hoodies, beanies, watches, socks, hats and backpacks. The very first Vans shoe store opened at 704 East Broadway in Anaheim, California on March 1st, 1966 by Paul Van Doren. Van Doren worked with a shoe company on the East Coast, but was unhappy with the company so he and his partners moved to Southern California to create Vans. The Van Doren Rubber Company was unique in that it manufactures shoes and directly sells them to the public. Vans wanted to create a shoe that could stand up to any situation and be strong and durable, so they created their trademark waffle pattern on the bottom of the shoes with extra rubber for strength. The company started to become very popular in Southern California in the 1970’s when......

Words: 5718 - Pages: 23

Over Het Woord Ik

...Het unieke Ik Taalfilosofie Tom Stoot 3608204 21-03-2011 Al vanaf het begin van de wijsbegeerte hebben mensen zich afgevraagd wat mensen eigenlijk zijn. En wat ze zelf eigenlijk zijn. Ook op taalfilosofisch gebied zijn er hier veel vragen te stellen. Een van die vragen is, of het woord 'ik' een logische eigennaam is, of een uniek bepalende beschrijving. In dit essay zal ik eerst de betekenistheorieën van Frege en Russel uitleggen en die toepassen op het woord 'ik' om te zien hoe ver je daar mee kunt komen. Daarna zal ik mijn eigen theorie over het woord 'ik' uitleggen. Één manier om de vraag over het woord 'ik' op te lossen is met behulp van de betekenistheorie van Frege. Deze stelt dat tekens (bijvoorbeeld namen) niet direct verwijzen naar objecten in de werkelijkheid, die Frege de Bedeutung noemt, maar dat deze verwijzen naar een Sinn. Deze verwijst dan weer naar de objecten in de werkelijkheid, als deze er al zijn. Als we het hebben over roze olifantjes, dan verwijzen we daarmee wel naar een bepaalde beschrijving. Toch bestaan roze olifantjes niet in de werkelijkheid; de Sinn van roze olifantjes verwijst verder nergens naar. Op bijna dezelfde manier werkt het bij beschrijvende of stellende zinnen. De Sinn van een zin is de gedachte die wordt uitgedragen door de uitgesproken zin. De Bedeutung is dan de waarheidswaarde. Ofwel of het overeenkomt met de werkelijkheid. De Sinn kan ook per persoon verschillen, bijvoorbeeld als twee mensen het over dezelfde persoon......

Words: 1595 - Pages: 7

Vans Pans

...Vans, Inc. is a premier manufacturer of shoes and apparel for a target group of young and active consumers. Vans snowboarding boots and skateboarding sneakers are specifically designed for today's extreme sports culture, and are the footwear of choice among elite athletes worldwide. Through event sponsorships and a chain of skateboarding parks, Vans has made a unique booming in the youth sportswear market. The company's unflagging commitment to tracking the latest trends has put it in an excellent position to grab an even larger market share as it heads into the 21st century. On March 16, 1966 Vans Shoe store was established by Paul Van Doren. There is a wide variety of Vans that play a role in many action sports. Style really started to come in the 1960’s when skateboarding started to become big. Skaters needed a type of shoe that was durable and affordable. Vans wanted to make shoes that were manufactured directly to the public. Skateboarding was the main reason vans were invented. Skateboarding means a lot of different things too many people. To some people it was just a sport or game. To others skateboarding was there way of life. It was a quick and almost free get away from stress and everyone’s problems. There were different styles of skateboarding and each style used a different type of shoe. There was vert skateboarding which included a huge 12 foot half pipe were pro riders would do all kinds of new tricks that would continue to change the sport and evolve......

Words: 333 - Pages: 2

De Invloed Van Het Wetenschappelijk Model Op de Management Studies.

...De invloed van het wetenschappelijk model op de management studies. De afgelopen jaren zijn er op scholen heel veel theorieën op het gebied van management studies ontwikkeld. Academici verschillen van mening of we management studies wel kunnen verklaren op basis van een wetenschappelijk model. Verder is de vraag in hoeverre deze theorieën wel of niet een negatieve invloed hebben in de praktijk. (Goshal,2005) Volgens Goshal heeft de toepassing van het wetenschappelijk model een negatieve invloed op management studies. Er is een groot verschil tussen de fysieke wetenschappen en de sociale wetenschappen. Als er een bepaalde theorie is in de fysieke wetenschappen verandert dit niet het gedrag binnen dit concept. Bij de sociale wetenschappen kan een foute theorie echter ervoor zorgen dat mensen of organisaties zich toch naar deze theorie gaan gedragen. Als we in een simpel voorbeeld zouden aannemen dat werknemers niet werken als er geen toezicht op ze gehouden word, dan is het aannemelijk dat managers toezicht gaan houden op werknemers, hoe goed of fout deze theorie dan ook mag zijn. (Goshal,2005) In de laatste decennia hebben acadamici business studies gebrobeerd te verklaren aan de hand van een wetenschappelijk model. Ze gaan er vanuit dat alles binnen de business studies vaststaat in bepaalde regels en patronen (determinisme). Dit wil zeggen dat alles uitgelegd kan worden door algemene regels en dat er geen ruimte is voor de vrije wil van een individu.......

Words: 701 - Pages: 3

Adam

...Adam Smith’s, The Wealth of Nations; a Current Synopsis Kenneth D Neat, CPA, CFE, MSA, MST (PhD Candidate) Florida Atlantic University Dr. Carl Pacini June 24, 2010 Adam Smith Wealth of Nations Book I: Of the Causes of Improvement... Of the Division of Labour: Smith states that "the greatest improvement in the productive powers of labour, and the greater part of the skill, dexterity, and judgment with which it is anywhere directed, or applied, seem to have been the effects of the division of labour." To illustrate this, he describes the extensive division of labour within the "trifling" industry of pin manufacture, along with the astounding resultant productivity, and labourers' dexterity; then levers this as an introductory microcosm of the greater, yet less obvious division of labour in the broader economy. The advantages of this division were likely the driving force behind diversification of the trades and industry, and this diversification was greatest for nations with more industry and improvement. Agriculture is differentiated from industry for its comparative lack of division of labour, and the attendant lack of improved productivity; hence, while poor nations could not compete with rich nations in manufactures, they could compete in agriculture. Smith lists three causes, arising from division, of improved productivity: • the labourer's dexterity - due to specializing, year-round, in a specific task • time not wasted passing from one task to the...

Words: 9445 - Pages: 38

Van Hoc

...người thanh niên yêu nước Việt Nam giác ngộ lí tưởng Mác Lê Nin trong ngày hội lớn của cách mạng. “Từ ấy” là một thời điểm lịch sử đã trực tiếp tác động đến cuộc đời nhà thơ khi được giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lênin, một kỷ niệm sâu sắc của người thanh niên yêu nước bắt gặp lí tưởng Cách mạng,Trong buổi ban đầu ấy, những người thanh niên như Tố Hữu dù có nhiệt huyết nhưng vấn chưa tìm được đường đi trong kiếp sống nô lệ, họ bị ngột thở dưới ách thống trị của thực dân phong kiến “băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời”.Chính trong hoàn cảnh đó lí tưởng cộng sản như nắng hạ , như mặt trời xua tan đi những u ám, buồn đau, quét sạch mây mù và đen tối hướng đến cho thanh niên một lẽ sống cao đẹp vì một tương lai tươi sáng của dân tộc. Người thanh niên học sinh Tố Hữu đã đón nhận lí tưởng ấy không chỉ bằng khối óc mà bằng cả con tim, không chỉ bằng nhận thức lí trí mà xuất phát từ tình cảm: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, Mặt trời chân lí chói qua tim.” Từ ấy đã làm cho tâm hồn Tố Hữu” bừng nắng hạ” đó là một luồng ánh sáng mạnh mẽ, rực rỡ của nắng vàng chứa chan hạnh phúc ấm no.Soi tỏ vào những bài thơ sau này ta mới thấy hết được niềm vui sướng của Tố Hữu trước ánh sáng huy hoàng của chân lí. “Đời đen tối ta phải tìm ánh sáng Ta đi tới chỉ một đường cách mạng” Và đó mới là bản chất của lí tưởng cộng sản đã làm người thanh niên 18 tuổi ấy say mê, ngây ngất trước một điều kì diệu: Mặt trời chân lí chói qua tim Mặt trời chân lí là một hình ảnh ẩn dụ tượng trưng cho lí tưởng của Đảng,của......

Words: 1171 - Pages: 5

Vans

...Vans: Skating on Air By Group 14 Joshua Zamora Abderrahim Zennouhi Hong Wang Marketing Management 6208 –Wednesday 8PM Dr. Dillard and Professor Prince Introduction Launched in 1966 by Paul and James Van Doren, Vans was described as an “unconventional business model”. In the beginning, the company did not have a specific segmented target market. Vans just simply sold the shoes to anyone who wanted to buy and made customized shoes based on what the customer ordered. The company thrived off innovation and the original rubber-soled shoe was designed to be “the most durable and affordable casual deck shoe in the market”. During this period, customers had plenty of external fabric and color optionality, to go along with the rubber sole, which was instrumental in helping promote this niche product in the 1960s – thanks to the help of Van Doren’s children who were able to spread the word about the shoes at school. In the 1970s Southern California was said to give birth to skateboarding and ultimately a skateboarding group known as the “Z-Boys”. Compared to other mainstream sports such as Football or Basketball, Skateboarding was considered to be a disorganized sport during 60s to 70s. In a school environment, skateboarding received little to no recognition compared to mainstream sports. As a result, the mainstream brands were not interested in this niche skateboarding market which, during this time, allowed Vans to become the front runner in this niche......

Words: 3010 - Pages: 13

Vans

...The Souls of Vans Marketing with Skateboard Marketing Strategy Report Module Code: MKT 306 December 2015 Contents 1.0 Executive Summary 1 2.0 Introduction 2 3.0 Environment Analysis 3 3.1 PESTLE Analysis 3 3.2 SWOT Analysis 6 4.0 Analysis of the Organisations Competitive Advantage 8 5.0 Evaluation of Current Marketing Strategy 9 6.0 Segmentation Targeting & Positioning Analysis 9 7.0 Recommended Objectives and Goals 10 8.0 Recommend Marketing Strategies 11 9.0 Conclusion 12 Bibliography 13 Tables Figure 1 Vans Logo 3 Figure 2 Vans Category Model 4 Figure 3 Vans Shoes 7 Figure 4 Vans MTE 10 1.0 Executive Summary Vans is an original extreme sports tide brand, that was born in 1966 in the United States South California. At that time, the founder of the brand Vans—Paul Van Doren, with his three brothers: Jim Van Doren, Serge D'Elia and Gordy Lee due to unwilling their product was resold to retailers to reap huge profits, then they are in the California Abaheim to opened the first store to sell their shoes. In extreme sports started, including skateboarding, surfing, BMX and skiing etc., and as the skateboarding is the root, from the lifestyle, art, music and street fashion culture injected into the Vans aesthetics. This formation of a unique personality of youth culture symbol, and become a young extreme sports enthusiasts and the trend of people recognized worldwide brand. Vans is a company with the popular of......

Words: 3599 - Pages: 15

Presentatie Van Het Merk Ik

...Presentatie Het merk IK Je leeft je leven, je doet je ding, je bent helemaal jezelf. Het is voor mij de moeite waard eens uit te diepen welke indruk ik bij een ander wekt. En vooral dat onbewuste gedeelte. Dan geef je invulling aan het merk IK. Voor ieder ander pas ik misschien in een hokje. Ik kan daar mijn leer uit halen en het te overstijgen. Ik ben Arentischa Albertus, van Antilliaanse komaf . Ik ben een veelzijdige persoonlijkheid, loyaal, ben een representatieve persoon, hartelijk en goedlachs. Ik ben van mening dat je mij niet zo snel in de eerste en de beste hok kan plaatsen. Zo heb ik het gevoel heel gewoontjes te zijn, maar wel degelijk uniek van aard. Van mij is er maar één. Gewoontjes ben ik als voetganger, passant misschien zelfs als klant. Uniek zijn haal ik van uit mijn familiekring, opvoeding, normen en waarden en de levenspad die ik tot nu toe bewandeld heb. Dat maakt mij weer heel bijzonder en onderscheid ik mij als een dochter, zus en moeder. Met natuurlijk ook andere invullingen, zo onderscheid ik me ook als goedbedoelende amateur-kok, met een abonnement op gratis kookplezier. Muziek, dans en zang zijn ook duidelijke elementen die bij mijn tropische ik behoren. Door mijn werkzaamheden bij het organiseren van diverse evenementen, congressen en projecten weet ik als geen ander hoe belangrijk de eerste indruk en uitstraling is, en natuurlijk ook de samenwerking aan het geheel. Vanuit mijn gastvrouwrol is voor mij een dienstverlenende houding een tweede...

Words: 379 - Pages: 2