Ikea Management

In: Business and Management

Submitted By yiota
Words 356
Pages 2
5) Η εταιρεία επίπλων ΙΚΕΑ ιδρύθηκε το 1943 στη Σουηδία από τον Ingvar Kamprad. Η ιδεολογία που βρίσκεται πίσω από τη συγκεκριμένη επιχείρηση όπου στηρίχτηκε και ο ιδρυτής της είναι στο να φτιάξει μια εταιρεία επίπλων που να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ειδών οικιακού εξοπλισμού όπου να στηρίζεται στην άριστη ποιότητα και στην ανθεκτικότητα των επίπλων . Επίσης να προσφέρει χαμηλές τιμές ούτως ώστε η πλειοψηφία των ανθρώπων να μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο να τα αγοράσουν . Η εταιρεία στοχεύει στον πελάτη όπου είναι πρόθυμος να κάνει λίγη δουλεία από μόνος του δηλαδή να μπορεί να συναρμολογήσει τα έπιπλα που θα αγοράσει καθώς και να τα μεταφέρει έτσι ώστε να επωφεληθεί τις χαμηλές τιμές της επιχείρησης . Εξάλλου Ingvar Kamprad πίστευε τον καιρό που ίδρυσε την εταιρεία ότι τα έπιπλα του σπιτιού μας δεν πρέπει να τα αγοράζουμε και να μένουμε όλη τη διάρκεια της ζωής μας με τα ίδια .Αντίθετα πιστεύει ότι πρέπει να αγοράζουμε φτηνά έπιπλα έτσι ώστε να μπορούμε να τα αλλάζουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αλλάζει και η διάθεση μας .
Από τη μια πλευρά θεωρώ πολύ σωστή και έξυπνη τη στρατηγική που ακολουθούν τα καταστήματα ΙΚΕΑ γιατί προσφέρουν πολύ χαμηλές τιμές όπου ο κάθε άνθρωπος θα μπορούσε να αγοράσει τα προϊόντα . Επίσης προσφέρουν και την εμπορία των επίπλων μέσω του Διαδικτύου καθώς και την παραγγελία επίπλων μέσα από καταλόγους που αποστέλλουν ταχυδρομικά στα σπίτια . Ιδιαίτερα κατά την άποψη μου εξυπηρετεί τους φοιτητές όπου χρειάζονται οικονομικά και καλά έπιπλα για την επίπλωση του σπιτιού τους στις σπουδές τους ,τους ανθρώπους που διαθέτουν εξοχικά σπίτια και θέλουν να τα επιπλώσουν με φτηνά έπιπλα κ.α . Αντίθετα όμως πιστεύω ότι δεν εξυπηρετεί ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν καλής ποιότητας έπιπλα για το σπίτι τους όπου θα τα έχουν για πάντα και θα είναι ξεκούραστα.
Από αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων όπου πωλούν έπιπλα σε πολύ χαμηλές…...

Similar Documents

Ikea

...............................3 2. Executive Summery………………………………………………..4 3. Crisis Management………………………………………………...5 4. Effective Management of information………….…………..…6&7 4. Communication Strategy………………………………..…...…8&9 5. Effective Crisis Management…………………………….………10 6. Public Relations steps…………………………………….………11 7. Product Recall…………………………………………………….12 8. Ikea Questionnaire………………………………………………...13 9. Conclusion…………………………………………………….…..14 10. Bibliography……………………………………………………...15 11. Appendices………………………………………………………...16 Introduction This report aims to investigate that public relations is an important business function to an organization. The research will examine public relations as an essential function of crisis management. The purpose of this report is to investigate that major organizations such as Johnson and Johnson, Ford and Firestone and IKEA, would use the corrective public relations strategies, to have a positive outcome on a crisis situation. The author will examine the different public relation strategies each company used to handle their individual crisis. In examining these strategies the report will analyze the impact these strategies had on the crisis. Executive Summary The report provides a study of the crisis management handling of four major organizations. The report also discusses the importance of the effective management of information at a time of crisis. The report aims to investigate the public......

Words: 3085 - Pages: 13

Ikea Operations Management

...furnishing products at prices so low that as many people as possible will be able to afford them." Introduction At the outset, it may be useful to characterise IKEA in terms of the characteristics of demand (also known as the four Vs, see Slack et al. p 20). First, IKEA is clearly a high volume operation – as indeed most international retailers are – which lends to systematising operations but which implies capital intensive processes and therefore cost considerations will be crucial. Second, IKEA offers a large number of products (up to 14000 depending on the country/store) so there is high variety in the production process which not only leads to the need for complex and flexible processes but also entails high unit costs. Third, variation in demand will however be low, or at the least predicable (holiday periods for example) so advanced planning is possible which eliminates the need to set resources aside as a “capacity cushion” for unexpected demand. Lastly, IKEA – again as most retailers – have high process visibility, or in other words display a high degree of direct customer experience, which underlines the importance of dedicating sufficient attention to the shopping experience in all its facets. In what follows, and in line with the questions for this TMS, the implications of the five performance objectives to IKEA will be examined as well as the company’s key operational decisions that have impacted on these objectives. Thereafter 1. Question......

Words: 2842 - Pages: 12

Operation Management on Ikea

...system applied in IKEA, the well-known low cost yet high quality home of furnishing. Function, process and strategy of IKEA operation system will be accessed to identity the core competency that lead to the successfulness of IKEA in the world. Besides, other purpose in complete this report is to analyze the strength and weakness of operation system in IKEA. Operation management is procedure where processes of production or deliver goods and services is being monitoring and managing. Operations management is the activity of managing the resources which produce and deliver products and services (Slack, Chambers and Johnston, 2010). Operations management is important because without a proper operations management, an organization will unable to transform their knowledge, information, skill and resources to produce products or service in order to add value and satisfaction to their consumers to generate profits. 1.1 Background of IKEA IKEA, an internationally well-known Swedish home of furnishing, started its operation in 1943, by founder - Ingvar Kamprad. It is the largest Swedish home furnishing retailer and designer in the world. IKEA is very famous with it low price concept where they produce and offer well-designed and functional home furnishing products at price as low as possible with variety of choices. They target to sell their brand to as many as possible of consumer who afford them, with objective to make everyone’s life at home better than yesterday. IKEA trademark......

Words: 1851 - Pages: 8

Ikea - Product and Brand Management

...Product and Brand Management Ikea Assignment 1 Is Ikea a successful global brand? Why has it been successful? Ikea is a very successful global brand, not because it has 226 stores in Europe, Asia, Australia and the United States with 410 million shoppers a year, not because other global brand like Wal-mart stumbled in Brazil, Germany and Japan but for Ikea’s unique cultural branding that merges the value and fashionable design to ensure the creation of an affordable contemporary household goods (not just the furniture with 5-10% sales in each country with Ikea stores) for the middle-class. This uniqueness of its corporate DNA is the main reason why the Ikea is so successful globally. The frugality of the founder of the Ikea with his desire to create “better life for many”, these two tenets are deeply embedded into Ikea’s corporate DNA. The frugality combining with the obsession with design forming a unique brand that became a global cult brand. As a global brand Ikea stands for 1) Unique household products with contemporary design, affordable prices that will inspire consumers 2) A gathering place the global tribes that are sensible in cost, design, and green environment. 3) Egalitarianism. The Ikea as a corporation is very flat, the executives performs first-line employees’ job in an “Anti-bureaucracy Week” 4) High Competitive. Constantly dropping the price (2-3% annually) to provide the best values for customers (consumers). What is the relationship between......

Words: 1241 - Pages: 5

Ikea

...IKEA Christopher A. Bartlett and Ashish Nanda With a 1988 turnover of 14.5 billion Swedish kronor (U.S. $1 SKr6 in 1988) and 75 outlets in 19 countries; IKEA had become the world's largest home furnishings retailer. As the company approached the 1990s, however, its managers faced a number of major challenges. Changes in demographics were causing some to question IKEA's historical product line policy. Others wondered if the company had not bitten off too much by attempting major new market entries simultaneously in two European countries (United Kingdom and Italy), the United States, and several Eastern bloc countries. Finally, there was widespread concern about the future of the company without its founder, strategic architect, and cultural guru, Ingvar Kamprad. IKEA BACKGROUND AND HISTORY In 1989, furniture retailing worldwide was a fragmented industry in which small manufacturers and distributors catered to the demands of their local markets. Consumer preferences varied by region, and there were few retailers whose operations extended beyond a single country. IKEA, however, had repeatedly bucked market trends and industry norms. Over three and a half decades, it had built a highly profitable worldwide network of furniture stores (see Exhibit 1). COMPANY ORIGINS IKEA is an acronym for the initials of the founder, Ingvar Kamprad, his farm Elmtaryd, and his county, Agunnaryd, in Smäland, South Sweden. In 1943, at the age of 17, Kamprad began......

Words: 3535 - Pages: 15

Ikea

...IKEA Analysis Report Your Name Argosy University IKEA’s Marketing IKEA has a unique perspective with the approach they use in marketing. The starting point begins with customers’ needs (IKEA, 2013). The focus is on local marketing versus mass marketing and competitors. This differentiates IKEA from other home good suppliers by anticipating what consumers are seeking and many times providing exactly they desire before they realize they need it. The marketing task is simple, “To build the IKEA brand and inspire people to come to the stores” (IKEA, 2013). The marketing mix is a combination of items that work together; it is often referred to as the four p’s in marketing. Price, Promotion, People, and Process are the four p’s that IKEA has embraced. Price is within their controls, they offer quality home goods at low affordable costs. They are able to keep costs low with designing from within, sourcing raw materials for production, and selling in their own stores. Promotion is achieved with iconic bold blue and yellow colors signifying a brand with value. IKEA uses many forms of media in their promotional marketing strategy; the annual catalogue is the most popular. The catalogue highlights many new home goods and accessories with interior suggestions that are attention grabbing and captivating. The catalogue has become a staple of what is new and trending in the homes of many customers. IKEA’s website is another interactive way it reaches a distinct local market,......

Words: 2093 - Pages: 9

Ikea

...Management Close-UP: IKEA IKEA innovative idea began by offering stylish functional furniture with good quality at lower prices in Småland, Sweden in 1943. The concept was presented by an entrepreneur Ingvar Kamprad. Since 1943, the company left behind its competitors in the furniture industry because of using the cost-cutting solution. Today, the IKEA trademark is known as a leader in retail home furniture and the brand is recognized globally. It has more than 235 stores and operates in more than 35 countries. The company’s long-term direction or strategic vision is to “create a better everyday life for the many people”. The factors such as strategic well-organized planning, innovative ideas, competence in furniture market, orientation on customers’ preferences and the modern functional furniture are emphasized by IKEA managers. The management target to keep the prices down is not the easy one. There are many major strategic goals and plans that Ikea tries to implement in order to succeed in furniture industry and surpass its competitors. The Ikea identifies its growth opportunities in the expansion of the brand around the globe. One of the goals for Ikea is to expand its business in U.S. market, because it constitutes the larger market in the world. Currently, there are approximately 12 Ikea stores in USA, especially in the big cities such as Washington, DC, Houston, Baltimore, MD, New York, etc. and its business is growing rapidly. Also, Ikea expanded its operations...

Words: 713 - Pages: 3

Ikea Supply Chain Management

...product and then prices it according to the cost of production and their competitor’s markup. IKEA have a different approach, they first ascertain a target price and then design the product. Designers at IKEA must accommodate all costs such as raw materials, manufacturing and transportation until the product reaches the stores within its target price. IKEA have developed this approach in order to support ‘a vision by offering a wide range of well-designed, functional home furnishing products at prices so low that as many people as possible will be able to afford them.’ (Our Business Idea-IKEA) IKEA adopted the idea of designing practical furniture that could be disassembled for flat packaging and transported to their stores worldwide. This idea was implemented in order to reduce the amount of free space in its transportation and storage. Transporting their goods in flat packs allowed IKEA use their space more efficiently and therefore cut down on their costs in contrast to their competitors who transport assembled furniture. Although the company focuses on producing affordable furniture they do not compromise the quality of the goods when designing them. In order to manage their supply chain, IKEA divided their corporate structure into different division with three major components-Retail, Distribution and Trading Areas. IKEA of Sweden: Develops and supplies IKEA’s product range for IKEA stores worldwide. A dedicated team work towards meeting the customer’s needs by......

Words: 392 - Pages: 2

Ikea

...eaElena Fischer Case: Ikea’s Global Sourcing Challenge 1. Should Ikea dissolve its relationship with its carpet supplier? I think IKEA should in fact, exit the Indian rug market. While it would translate to higher cost for consumers, it would remove any conflict of interest for both society and management in terms of child labor. With the public knowledge that IKEA rugs have in fact been made using child labor, rug sales will decrease and customers will feel uncomfortable purchasing products with the wonder of whether or not child labor was used to create the product they are about to purchase. If IKEA dissolves the relationship, socially conscious consumers will feel ease when buying a rug, with the knowledge that no children were used to weave the rug, even with the slightly higher price. Exiting this market will also put pressure on Indian government to take more efforts in preventing child labor by implementing more labor laws, or better enforcing the current ones. While the Rugmark Foundation programs implemented with suppliers to supervise the use of the label helps regulate child labor, it does not get rid of it all together and is only a short-term fix. The only way I see IKEA saving their image, following their values and ethics, and preventing the use of child labor in the making of their rugs, they need to withdraw because it is the only action that truly shows their seriousness with the issue and zero toleration policy in being a part of their company....

Words: 723 - Pages: 3

Recruitment, Selection, and Diversity Management in Ikea for Its Limits of Homogeneity in China

...Recruitment, selection, and diversity management in IKEA for its limits of homogeneity in China 1. Introduction In the article “China teaches IKEA limits of homogeneity”, the author presents the problems that IKEA has in its standardization in the Chinese market. The customer group, the pricing, and the culture make IKEA almost impossible to keep its homogeneity in its products and corporate culture. This article is an analysis on the marketing and sales perspective of IKEA. However, the problems in marketing and sales indicate problems in management, especially the human resource management. The limitation of a company to bring its standardized management in a new market indicates its failure in the previous investigation on the reality of the market, which is rooted in the issues of human resource management. If there were local employees or managers warning the reality and difficulties in China, IKEA would be better prepared and make a better marketing strategy. Thus, this paper would analyze the issues of IKEA from the perspectives of recruitment and selection, and diversity management. 2. Recruitment and selection Recruitment and selection is the primary task in human resource management. Recruitment is to seek qualified talents that are suitable for the current needs of the company. It requires a board range of human resource activities under the guidance of the overall business strategy, annual business plan, and the budget of the company (Van Den, et al.,......

Words: 2740 - Pages: 11

Ikea Operation Management

...managers are designers of the products and operation management is an activity that manage resource which is devoted for production and delivery of products and services. Additionally (Slack et al, 2008) lecture notes of I G Perera. ‘It is about the way in which organisations produce goods and services.’ The below assignment will show how IKEA’ operations management has made IKEA to one of the most successful furniture retailer in the world. The assignment is divided into three parts. The first part will analyze the elements of IKEA and operation management. The second part will identify the main V’s used by IKEA and design process. The third part will identify how IKEA has met customer needs and will explain how the business objectives of IKEA is met. At the end, recommendations for IKEA will be provided and a conclusion is drawn. Every organization has a part for the operations functions as all organization produce products or services. Research has noted that most important element in IKEA furniture’s is that they are self-assembled. A view of the IKEA furniture is outlined in Why You Love That IKEA Table, Even If It’s Crooked, by Shankar Vedantan ( February 06, 2013) Most humans would want to say that I made it, it is my products, that is what IKEA has done. Further the furniture’s are made out of timber, in planet friendly manner, which would result in going to earth after the end of the life cycle in operations management. Operations strategy Operations......

Words: 1501 - Pages: 7

Ikea

...IKEA Research Paper Team Members: Kevin Agbulos Chandni Shah Francis Mendo Raymond Cheng Ting Yu Course: International Business Professor Alex Settles Date: December 5th, 2013 Table of Contents: I. Introduction (pgs. 1-3) II. International Expansion (pgs. 3-5) III. The IKEA Concept and Business Model (pgs. 5-7) IV. Organization and Management (pgs. 7-8) V. SWOT Analysis (pgs. 9-10) I. Introduction In 1943 Sweden, a Swedish 17-year-old man named Ingvar Kamprad established IKEA. IKEA stands for Ingvar Kamprad Elmtaryd and Agunnaryd. Elmtaryd is the family farm’s name and Agunnaryd is the name of the village where the farm is located. It started off as being a retailer for selling matches, seeds and fish and Kamprad slowly added items such as ballpoint pens, furniture and other household designs. As he started expanding his product portfolio, Kamprad started adopting business strategies such as selling his products via mail order, using a milk truck as transportation, making a furniture catalog and hiring a furniture designer. This designer was Gillis Lundgren who also came up with the self-assembly, flat-packaging technique. This flat-packaging design allowed for more efficient transportation as it cut down on unnecessary space and prevented product damage. The self-assembly technique Lundgren had developed allowed IKEA to essentially forward integrate, cutting out outside retailers. Big retailers responded by turning manufacturers against IKEA...

Words: 3387 - Pages: 14

Project Management Case Studies: Ikea and Timbuk2

...Project Management Case Studies: IKEA and Timbuk2 Table of Contents Case I: IKEA Design and Pricing 3 Case Summary: 3 Key Terms: 3 Case Questions 5 Conclusions 9 Case II: The Tao of Timbuk2 9 Case Summary: 9 Key Terms: 10 Questions: 11 Conclusions: 15 Bibliography 16 Case I: IKEA Design and Pricing Case Summary: IKEA is a Swedish retailer that dominates the home market in 32 countries and is currently expanding in the United States. The success of the company is providing low cost products that include function, modern design, environmental considerations and healthy manufacturing conditions. IKEA designs its products, manufacturing, and distribution systems with the target price in mind. IKEA’s processes and corporate mantras feel unique and cheerful. Both customers and employees count on the company to operate responsibly. IKEA makes customers feel like they are living well even though they aren’t paying for premium product. There is a great deal to learn from its operations and management. The company’s goals have been incorporated into the product design process that IKEA uses. Key Terms: • Triple bottom line – A business strategy that includes social, economic and environmental criteria. IKEA is an example of a company that judges itself by the triple bottom line. While it strives to do good business, it includes a business and operating model designed to minimize the impacts on the environment. The company markets its......

Words: 3391 - Pages: 14

Project Management Case Studies: Ikea and Timbuk2

...Project Management Case Studies: Ikea And Timbuk2 Project Management Case Studies: IKEA and Timbuk2 Table of Contents Case I: IKEA Design and Pricing 3 Case Summary: 3 Key Terms: 3 Case Questions 5 Conclusions 9 Case II: The Tao of Timbuk2 9 Case Summary: 9 Key Terms: 10 Questions: 11 Conclusions: 15 Bibliography 16 Case I: IKEA Design and Pricing Case Summary: IKEA is a Swedish retailer that dominates the home market in 32 countries and is currently expanding in the United States. The success of the company is providing low cost products that include function, modern design, environmental considerations and healthy manufacturing conditions. IKEA designs its products, manufacturing, and distribution systems with the target price in mind. IKEA’s processes and corporate mantras feel unique and cheerful. Both customers and employees count on the company to operate responsibly. IKEA makes customers feel like they are living well even though they aren’t paying for premium product. There is a great deal to learn from its operations and management. The company’s goals have been incorporated into the product design process that IKEA uses. Key Terms: • Triple bottom line – A business strategy that includes social, economic and environmental criteria. IKEA is an example of a company that judges itself by the triple bottom line. While it strives to do good business, it includes a business and operating model designed to minimize......

Words: 288 - Pages: 2

Ikea

...Marianne Barner faced a tough decision. After just two years with IKEA, the world’s largest furniture retailer, and less than a year into her job as business area manager for carpets, she was faced with the decision of cutting off one of the company’s major suppliers of Indian rugs. While such a move would disrupt supply and affect sales, she found the reasons to do so quite compelling. A German TV station had just broadcast an investigative report naming the supplier as one that used child labor in the production of rugs made for IKEA. What frustrated Barner was that, like all other IKEA suppliers, this large, well-regarded company had recently signed an addendum to its supply contract explicitly forbidding the use of child labor on pain of termination. No tC Even more difficult than this short-term decision was the long-term action Barner knew IKEA must take on this issue. On one hand, she was being urged to sign up to an industry-wide response to growing concerns about the use of child labor in the Indian carpet industry. A recently formed partnership of manufacturers, importers, retailers, and Indian nongovernmental organizations (NGOs) was proposing to issue and monitor the use of “Rugmark,” a label to be put on carpets certifying that they were made without child labor. Simultaneously, Barner had been conversing with people at the Swedish Save the Children organization who were urging IKEA to ensure that its response to the situation was “in the......

Words: 6901 - Pages: 28