Jatuh Bangun Sesebuah Tamadun

In: Other Topics

Submitted By sueana
Words 5500
Pages 22
JATUH BANGUN SESEBUAH TAMADUN
Isi Kandungan 1.0 Pengenalan
1.01 Objektif
2.0 Faktor-faktor kemunculan dan perkembangan tamadun * Kedudukan strategik * Ransangan keagamaan * Penghayatan moral dan nilai murni yang tinggi * Politk * Ekonomi * Kesengsaraan hidup * Perilaku dan kebudayaan yang tinggi * Toleransi dengan tamadun lain

3.0 Faktor-faktor kejatuhan tamadun * Ketidakadilan dan jurang perbezaan * Keruntuhan moral dan nilai masyarakat * Wujud sikap tertutup * Penindasan dan kezaliman * Malapetaka dan bencana alam 4.0 Pengajaran dan Penutup
4.01 Rujukan
5.0 Laporan 1.0 Pengenalan
Perkataan tamadun berasal daripada perkataan arab “tamaddun”, “madinah”,dan “madaniyah” yg bermaksud bandar. Pengkajian sejarah sebagai ilmu ketamadunan mula diperkenalkan oleh Ibn Khaldun pada abad ke-14 Masihi melalui kitabnya “Mukaddimah”. Sejarah merupakan asas kepada pengajian ketamadunan. Nmun begitu,terdapat perbezaan yang jelas antara kedua-duanya. Secara asasnya, pengajian ketamadunan membincangkan tentang teori, konsep-konsep asas, ciri serta sifat tamadun secara konseptual, teoretikal dan abstrak. Manakala sejarah tamadun pula merujuk kepada pengalaman yang dilalui oleh sesuatu tamadun dari segi pencapaian, jatuh bangun, kemajuan dan kemunduran atau ringkasnya kajian tentang masa lampau.(sumber: Osman Bakar,Tamadun Islam dan Tamadun Asia)
Namun, apa yang ingin ditekankan di dalam esei ini adalah faktor-faktor kelahiran dan perkembangan sesebuah tamadun serta faktor-faktor kejatuhan dan kemunduran tamadun tersebut. Hal ini kerana faktor-faktor yang dipelajari ini dapat memberi pengajaran yang berguna sekaligus membantu generasi masa kini dalam mengekalkan nilai sesebuah tamadun mahupun sebagai asas dalam membina sebauah tamadun yang…...

Similar Documents

Tamadun

...Perkataan tamadun secara umumnya dikaitkan dengan konsep pembangunan, perubahan, kemajuan dan peradaban yang dicapai oleh sesuatu bangsa atau kaum di dunia. Berbagai-bagai definisi dan takrifan telah diberikan kepada perkataan tamadun mengikut aliran dan bidang. Jelaskan maksud tamadun mengikut pandangan masyarakat Barat dan Islam - Masyarakat barat : pembangunan lahiriah seperti penulisan, undang-undang, kesenian dan perbandaran - Menurut Gordon Childe : pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan sesebuah tamadun dalam masyarakat - Menurut Darcy Riberio dan R.A. Buchanan : menekankan kepentingan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun - Menurut Islam : tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah untuk mengukur tahap ketamadunan sesebuah masyarakat - Menurut Syed Naquib al-Attas : tamadun ialah pencapaian tahap tata susila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat - Menurut Richard Sullivan : unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun - Tamadun tidak hanya mementingkan pencapaian bentuk lahiriah seperti kesenian dan pembinaan kota semata-mata tetapi mesti diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah, tatasusila dan moral Perkataan tamadun, mengikut Ghazali Basri (1984) merupakan perkataan kata kerja maddana yang bererti membina atau mengasas sesebuah bandar. Dan perkataan maddana ini juga didapati beberapa istilah terbitan yang masing-masing memperlengkap pengertian di antara......

Words: 1535 - Pages: 7

Asian Manners

...merupakan undang-undang awal yang dilaksanakan oleh kebanyakan negara di Asia. Hukum adat telah lama diamalkan oleh masyarakat tempatan di negara-negara Asia sebelum kedatangan Barat. Mengikut sejarah, hukum adat dikaitkan dengan segala bentuk adat resam yang menjadi amalan kebiasaan sesuatu masyarakat. Adat ini diamalkan secara turun temurun sehingga akhirnya berubah menjadi peraturan atau hukum yang harus dipatuhi. Hal ini menyebabkan hukum adat juga dikenali sebagai resam. Hukum adat di negara-negara Asia menjadi : a) peraturan bagi mengawal tingkah laku dan perlakuan anggota masyarakat b) panduan kepada sesuatu masyarakat untuk mengekalkan keharmonian dan keadilan c) panduan menjamin keamanan semua anggota masyarakat dalam sesebuah negara d) panduan membentuk sistem nilai yang akan membentuk keperibadian sesuatu masyarakat seperti amalan berkeluarga, bersosial, sistem ekonomi, dan sebagainya e) simbol keseimbangan di antara manusia dengan manusia dan di antara manusia dengan alam untuk memastikan keseimbangan itu akan berterusan agar tidak berlaku kemusnahan alam yang akan menimbulkan malapetaka terhadap manusia f) panduan membentuk hubungan yang erat dalam kalangan anggota masyarakat seperti konsep permuafakatan dan ikatan bekerjasama yang diamalkan dalam masyarakat di Asia Hukum Adat di Burma 1. Adat tanah Masyarakat Burma lebih memberikan tumpuan kepada tanah. Mereka dibelenggu dengan tanah mereka. Mengikut adat, tanah bukan hanya......

Words: 3312 - Pages: 14

Ciri Ciri Tamadun Asas

...merupakan maklumat tentang ciri-ciri asas tamadun. Ciri-ciri Asas Tamadun * Wujud
penempatan
masyarakat
dan ruang lingkup geografi di
sesebuah
kawasan
atau
di
beberapa
buah
kawasan
yang
disatukan
untuk
membentuk
bandar * Konteks moden “Negara”. * Petempatan kecil (kaw strategic)- Bandar/pekan maju - menjadi negeri - wilayah - Negara. * Petempatan awal terdiri daripada kampong yang didirikan berhampiran sungai.Kampung-kampung ini berkembang dan menjadi bandar yang berperanan sebagai pusat tamadun awal. * Bandar memainkan peranan sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat pentadbiran, keagamaan, pendidikan dan perindustrian * Peningkatan kualiti kehidupan
ke
arah
yang
lebih
positif
dan
sempurna * Factor dalaman: pertambahan penduduk, penemuan baru, perselisihan dalam masyarakat, pemberontakan baru, perselisihan dalam masyarakat, revolusi dalam masyarakat. * Factor luaran: lingkungan alam sekitar, peperangan,pengaruh budaya masyarakat lain, perpindahan agamapengaruh budaya masyarakat lain, perpindahan agama. * Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi * Cth : Mesir – pyramid * China – dakwat & kertasChina * ilmu pengetahuan pelbagai bidang * Wujud
bahasa
serumpun
dan
sistem
tulisan
tersendiri. * Tamadun
lain
yang
terhampir
–
Tamadun
Melayu
juga
bersumberkan Tamadun
Hindu,
China
&
Jawa.
Tamadun
Islam
juga
giat
menterjemahkan
karya‐karya
saintifik
dari
Tamadun
lain
ke
dalam
bahasa
Arab. *......

Words: 511 - Pages: 3

Aspek2 Kehalusan Budi

...diamalkan dan dipelihara maka akan runtuh atau robohlah sesuatu tamadun atau masyarakat berkenaan. Budi dalam pantun diatas diibaratkan sebagai sebuah rumah. Tegak berdiri atau kukuhnya sesebuah rumah tersebut adalah kerana terdapatnya sendi atau disebut juga pengalas atau pegangan. Sendi inilah yang akan menyokong dan menampung isi rumah berkenaan. Jadi keteguhan dan keutuhan sesebuah rumah berkenaan adalah bergantung kepada sendinya kerana sendi inilah yang menjadi tiang utama dalam rumah itu. Oleh itu, jika sendinya rapuh dan lapok maka runtuh dan robohlah rumah berkenaan. Perkara ini sama juga dengan budi. Budi perlu diamalkan dan dipelihara agar tidak hilangdek arus permodenan dunia hari ini. Jika runtuhnya budi maka robohlah bangsa dan tamadun tersebut. Hal ini kerana, budi adalah asas dan penggerak kejayaan dan kemajuaan dalam sesebuah tamadun manusia daripada aspek lahiriah dan batiniah atau material dan bukan material. Tiada gunanya kemajuan dan pemodenan yang dicapai hari ini jika adab dan budi dipinggirkan. Dewasa ini dapat kita lihat nilai-nilai budi semakin terhakis dan terkikis dalam diri generasi muda. Masalah ini harus dipandang serius oleh semua pihak, ini kerana generasi muda hari inilah yang bakal menerajui negara pada masa akan datang. Jika nilai-nilai murni ini tidak diterapkan dalam diri setiap individu daripada peringkat awal, makatidak mustahil tamadun atau negara hari ini akan lumpuh dan jatuh sepertimana hilangnyanilai-nilai budi dalam diri kita......

Words: 760 - Pages: 4

Sejarah

...Kemunculan Tamadun Awal Manusia Pengertian tamadun : * Mudun, madain, madana ( Bahasa Arab ) Bermaksud : Ketinggian budi bahasa dan pembukaan bandar * Civilization ( Bahasa Inggeris ) Berasal daripada perkataan Greek, civitas yang bermaksud bandar. Konsep tamadun menurut barat : Dikaitkan dengan pembangunan lahiriah seperti penulisan, undang-undang kesenian, dan perbandaran. Konsep tamadun menurut Islam : Merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Pendapat-pendapat tokoh berkenaan tamadun. Gordon Childe : Pencapaian lahiriah ialah kayu ukur kemajuan tamadun dalam sesebuah masyarakat. Darcy Riberio dan R.A Buchanan : Menolak unsur rohani sebaliknya hanya menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah sahaja. Syed Naquib al-Attas : Tamadun ialah pencapaian tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat. Richard Sullivan : Mengakui unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun. Tamadun Mesopotamia. * Tamadun terawal yang muncul di sekitar Sg. Tigris dan Sg. Euphrates. * Juga disebut tamadun Sumeria. * Perkataan Mesopotamia berasal dari perkataan Yunani bermaksud tanah di Antara dua sungai. * Sungai Tigris dan Sungai Euphrates mengalir dari kawasan pergunungan di Turki ke tanah lembah di Iraq hingga Teluk Parsi di bahagian selatan. * Antara kerajaan Mesopotamia yang terkenal termasuklah Sumeria, Akkad, Ur, Babylon, Kassites, Assyria dan Chaldea. Masyarakat Mesopotamia terbahagi kepada...

Words: 615 - Pages: 3

Titas

...seperti aqidah,syariah dan akhlak? Sila sokong hujah anda dengan contoh dan peristiwa yang sesuai [ 8m] Islam adalah Ad-Din yang diturunkan oleh Allah S.w.T melalui perantaraan nabi Muhammad S.A.W. Islam adalah satu cara hidup yang lengkap merangkumi semua aspek hidup manusia . Pengertian islam dari segi syarak ialah mentauhidkan Allah S.W.T patuh dan tunduk kepada Allah serta berimandengan ajaran yang dibawa oleh para rasul yang diutuskan Allah S.W.T . Islam merangkumi aspek akidah, syariah dan akhlak yang semuanya telah dihuraikan oleh Rasullullah S.A.W semasa hayat baginda dan di ikuti oleh para sahabat serta umat islam. Islam berhubungkait dengan unsur-unsur keagamaan seperti akidah, syariah dan akhlak kerana ianya merupakan asas tamadun islam. Akidah merupakan dasar terpenting dalam islam. Akidah dalam islam merupakan kepercayaan atau keimanan kepada hakikat dan nilai nilai mutlak, tetap dan kukuh dalam jiwa seorang muslim. Asas-asas akidah islam terbahagi kepada enam perkara iaitu Beriman kepada Allah S.W.T, beriman kepada Malaikat, Beriman kepada Kitab-kitab, beriman kepada Rasul-rasul beriman kepada Hari akhirat dan beriman kepada Qadha’ dan Qadar. Akidah islam melahirkan seorang yang yakin kepada Allah Yang Maha Esa dan keyakinan itulah yang menggerakkan seluruh tingkah lakunya percakapannya dan gerak gerinya untuk mencari keredhaan Allah S.W.T. Akidah islam akhirnya melahirkan manusia yang sanggup berjihad ke jalan Allah walaupun harta dan nyawa menjadi taruhan.......

Words: 905 - Pages: 4

Ggggggg

... TAJUK 7.1 Tema / tajuk : 7.1 Bab 1 Tingkatan 4 Soalan : Huraikan sejarah Tamadun Mesopotamia dan menghubungkaitkannya dengan kemakmuran Negara kita pada hari ini. Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format | Aspek | Perincian | Markah | PENGENALAN | Memahami latar belakang Tamadun awalmanusia | 1. PengenalanNyatakan maksud tamadun menurut pandangan Islam dan Barat | 5 | ISI dan HURAIAN | Memahami ciri-ciri dan proses pembentukan Tamadun Mesopotamia | 2.Ciri-ciri dan Proses Pembentukan Tamadun Mesopotamiaa)  Huraikan proses pembentukan tamadun Mesopotamia (10 markah)b) Jelaskan ciri-ciri Tamadun Mesopotamia (20 markah) | 30 | | Menganalisis aspek sumbangan Tamadun Mesopotamia kepada peradaban dunia | 3. Aspek Sumbangan Tamadun MesopotamiaTerangkan sumbangan Tamadun Mesopotamia dalam aspek :i)  perundangan (10 markah)ii) ilmu astronomi (5 markah) | 15 | | Mengaplikasi perundangan yang adil | 4. Perundangan yang adil dimanfaatkan demi keamanan dan kemakmuran negaraBagaimanakah kita memanfaatkan perundangan yang adil bagi menjamin keamanan dan kemakmuran negara | 15 | | Menilai kejayaan Malaysia sehingga kini | 5. Kejayaan Malaysia setelah memanfaatkan sistem perundangan yang adilBerdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara kita sehingga hari ini melalui sistem perundangan yang adil | 10 | | Menjana idea untuk menghadapi cabaran masa hadapan bagi menjamin keamanan dan kemakmuran negara | 6.......

Words: 4260 - Pages: 18

Tamadun Islam

...ST. HRM PRESENTED TO: PROF: SOHAIL SALEEM PRESENTED BY: ADEEBA ASLAM SUNNA AHMED HIRRA PERVAIZ MCDONALD’S CORPORATE PROFILE McDonald's is the world's leading fast-food company by sales, with about 32,000 restaurants serving burgers and fries in about 120 countries. (There are nearly 14,000 Golden Arches locations in the US.) The popular chain is well-known for its Big Macs, Quarter Pounders, and Chicken McNuggets. Most of its outlets are free-standing units, but McDonald's also has many units located in airports and retail areas. PRODUCTS McDonald's is proud to offer a wide variety of high-quality, great tasting menu options. The restaurants offer substantially uniform menu consisting of hamburgers and cheeseburgers. The menu includes the following Big Mac Quarter Pounder with Cheese Filet-O-Fish Several chicken sandwiches French fries Chicken Mc Nuggets Salads Low-fat shakes, Mc Flurries Sundaes. Cones Pies Cookies Soft drinks as well as other beverages COMPETITION McDonald’s restaurants compete with international, national, regional and local retailers of food products. McDonald’s competes on the basis of: • Price • Convenience • Service, by offering quality food products. Its competitors include: • • • • • Burger King Wendy’s Hardees Taco bell and KFC ORGANIZATIONAL ANALYSIS       EXTERNAL ENVIRONMENT POLITICAL ECONOMICS SOCIAL/CULTURAL TECHNOLOGY LEGAL ENVIRONMENT • • • • • • • SWOT FRAMEWORK ANALYSIS STRENGTHS Leader in the Quick Service Sandwich......

Words: 1670 - Pages: 7

Sumbangan Pendidikan Dalam Memperkasakan Tamadun Bangsa : Perspektif Islam

...SUMBANGAN PENDIDIKAN DALAM MEMPERKASAKAN TAMADUN BANGSA : PERSPEKTIF ISLAM Berdasarkan jurnal Sumbangan Pendidikan dalam Memperkasakan Tamadun Bangsa: Perspektif Islam karya Ahmad Munawar Ismail dan Noranizah Yusuf, pendidikan adalah aspek yang boleh membentuk nilai-nilai moral dan mampu juga membangkit kemusyikilan dalam kalangan masyarakat. Hal ini berbeza dalam pendidikan Islam, kewujudan kitab-kitab suci seperti Al-Quran, Al-Sunnah dan Hadith bukan digunakan untuk keimanan sahaja tetapi untuk mendidik dan memupuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam sesebuah masyarakat. Pendidikan dari perspektif Islam merupakan sesuatu ajaran yang luas skopnya, bersifat holistik, dan tidak sememangnya tegar atau sempit ajarannya yang difahami oleh sesetengah orang. Tambahan pula, pengajaran pendidikan Islam juga bertujuan untuk memantapkan pemikiran dan pandangan seseorang individu terhadap ajarannya serta akhlak masyarakat berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Jika umat Islam gagal menerapkan pendidikan Islam berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka umat Islam tersebut mampu terjebak dalam lembah kehinaan. Jurnal ini juga telah memberi beberapa konsep,falsafah dan objektif pendidikan Islam. Antaranya ialah, pendidikan Islam adalah pendidikan yang falsafah dan tujuan serta teori-teorinya dibangun untuk melaksanakan praktik pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis Nabi (H.M Chabib Thoha, 1996:3). Jika ditelusuri,......

Words: 743 - Pages: 3

Islamic Civilization

...1. Senaraikan 3 ciri utama yang perlu ada pada sesebuah masyarakat untuk dianggap sebagai sesebuah masyarakat yang bertamadun. Pada dasarnya, masyarakat bertamadun mempunyai beberapa ciri seumpama pengkhususan kerja, petempatan kekal, agama dan kepercayaan, sistem tulisan dan sistem pemerintahan.Kewujudan ciri-ciri ini menunjukkan kemajuan tinggi yang telah dicapai oleh masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Berikut merupakan 3 ciri utama masyarakat bertamadun yang akan diceritakan dengan lebih terperinci: a) Petempatan Kekal Salah satu ciri utama kemunculan tamadun ialah kewujudan petempatan kekal secara menetap membawa kepada corak kehidupan yang lebih sistematik.Kawasan yang dipilih untuk petempatan adalah penting untuk memastikan bekalan makanan.Ini akan melahirkan kemajuan di dalam bidang pertanian terutamanya dari segi penanaman dan penyimpanan makanan serta penternakan.Kepandaian manusia pada masa tersebut mencipta peralatan baru seperti cangkul dan penggunaan teknologi pengairan yang baik telah meningkatkan pengeluaran dan membawa kepada lebihan pengeluaran. Lebihan ini mampu menampung pertambahan bilangan penduduk kerana bekalan makanan yang berterusan. b) Kehidupan Berorganisasi Bertambahya bilangan penduduk telah membawa kepada sebuah kehidupan berorganisasi yang merangkumi aspek sosial, ekonomi dan politik.Kehidupan berorganisasi ini mampu mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan mereka.Organisasi sosial......

Words: 1140 - Pages: 5

Mohathir Mohamad

...berpendapat bahawa pemikiran kritis adalah pemikiran secara sistematik, secara universal dan secara radikal adalam menganalisis sesuatu secara mendalam. JATI DIRI Untuk membincangkan mengenai persoalan ini maksud jati diri perlu difahami dahulu dengan sempurna. Orang tua-tua ada mengatakan “mulia bangsa berbudi bahasa, mulia umat hidup beradat, mulia anak sempurna akhlak, mulia tua sempurna agama”, yang intinya menunjukkan, keutamaan sesuatu bangsa dan kaum, kelebihan dan keunggulan seseorang, ditentukan oleh nilai-nilai luhur budaya yang dianutinya dan nilai-nilai agama yang dipeluknya yang menjadi, yang menjadi “jati diri”nya.(Tenas Effendy : Jatidiri Belia dalam Tamadun Melayu).Hal ini bermaksud jati diri sesebuah bangsa bersifat menyeluruh merangkumi pelbagai aspek seperti bahasa, budaya, adat, hak, dan pelbagai lagi yang mencerminkan dan menjadi wahana jatidiri bangsa tersebut. Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010:613) jati diri bermaksud sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya yang menjadi lambang dan teras keperibadian seseorang individu, sesuatu bangsa dan sebagainya. Jati diri bangsa Melayu dapat di lihat serta di bangunkan oleh bangsa, budaya,adat resam, dan agama. Bagi orang Melayu, mereka sangat berpegang dengan ajaran Islam kerana sudah sebati dengan ajaran Islam serta Islam adalah benteng jati diri Melayu. Jati diri ini di dukung oleh setiap......

Words: 5023 - Pages: 21

Tamadun Islam

...2. Berikut adalah elemen-elemen asas pembentukan tamadun kecuali: A Hayat penghidupan stabil yang panjang. B Lahir dan berkembangnya daya kekreatifan dan meningkatnya penciptaan sains dan teknologi. C Adanya undang-undang yang teratur dan berwibawa untuk mengawal perlakuan anggota masyarakatnya. D Wujud organisasi bukan kerajaan (NGO) dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan pendidikan yang teratur dan sistematik. 3. Tamadun manusia secara tipologi dibahagikan kepada 4 ciri, pilih 4 ciri yang dimaksudkan:. I Tamadun Mistik. II Tamadun Intelektual. III Tamadun Materialistik. IV Tamadun berasaskan wahyu. A I, II dan III. B I, II dan IV. C I, III dan IV. D Semua di atas. 4. Hubungan, pertemuan, komunikasi dan sebagainya di antara individu, kelompok, masyarakat dan seterusnya negara adalah apa yang dikatakan sebagai: A Toleransi peradaban. B Pertemuan peradaban. C Interaksi antara peradaban. D Pertembungan peradaban (the clash of civilization). 5. Fakta manakah yang tepat menggambarkan faktor-faktor pendorong kepada kemunculan sesebuah tamadun? I Kesengsaraan hidup. II Kemenangan di dalam peperangan. III Penghayatan yang tinggi kepada moral dan nilai murni. IV Rangsangan daripada semangat wanita-wanita dan kaum ibu. A I, II dan III. B I, II dan IV. C I, III dan IV. D Semua di atas. 6. Salah satu daripada kenyataan berikut bukan merupakan sifat-sifat utama sesebuah tamadun. A Kewujudan satu atau beberapa bahasa yang...

Words: 498 - Pages: 2

Tamadun Islam

...TAMADUN ISLAM : MASALAH, IKTIBAR DAN CADANGAN. Meskipun sesuatu tamadun itu mampu menguasai dunia dan melalui zaman kegemilangan, namun masih terdapat kemungkinan tamadun tersebut mengalami zaman kejatuhan. Tamadun Islam terkenal dengan kecemerlangan pentadbirannya, namun ia mengalami zaman kemunduran disebabkan beberapa masalah yang melanda. Antara faktor-faktor umum kejatuhan : 1. Kelemahan pucuk pimpinan. Kegemilangan tamadun Islam sebenarnya berdasarkan oleh umara (pemerintah) dan ulama (ilmuwan). Namun, kejatuhan tamadun Islam juga disebabkan oleh kerakusan umara (pemerintah) yang bertindak memperalatkan ulama (ilmuwan) demi kepentingan peribadi. 2. Perebutan kuasa kerana kebanyakan pemimpin mewariskan tampuk pimpinan kepada anak atau ahli keluarga. Ini menyebabkan pengganti yang seterusnya kurang layak untuk memimpin masyarakat pada ketika itu. Apabila pemimpin meninggal dunia, berlaku pertelagahan berkenaan siapa yang layak menjadi pengganti sehingga meyebabkan perebutan yang menjejaskan kerajaan Islam. Pemimpin sanggup melakukan apa sahaja untuk memastikan kuasa kekal di tangan mereka. 3. Sikap lupa diri dalam kalangan pembesar. Bermula sikap lupa diri seperti suka bermewah-mewah, minum minuman keras, perempuan dan berhibur sehingga menimbulkan perselisihan dalam kalangan pemimpin dan pembesar. 4. Sistem pentadbiran dan ekonomi yang lemah. Pada penghujung pemerintahan kerajaan Turki Uthmaniyyah mereka terpaksa menanggung hutang yang......

Words: 1459 - Pages: 6

Pengaruh Tamadun Islam Keatas Masyarakat Eropah

...[pic] FACULTY OF ECONOMY AND MANAGEMENT COURSE CODE : SKP 2203 COURSE NAME : TAMADUN ISLAM & ASIA PROGRAM NAME : BBA DATE : 12 APRIL 2014 SEMESTER 1 TRISEMESTER 3 ASSIGNMENT SUBMITTED BY : 1. MAR BINTI MOHD NASIR EX03032 2. NURUL IZATI BINTI HAMZAH EX03027 3. NURUL AMALINA `ADANI BINTI MOHAMMAD EX03035 4. MOHD FIRDHAUS BIN SHAHARIM EX03057 5. MOHAMED AL-GADHAFEE ABDUL RAHIM EX03059 SUBMITTED TO : DR ARFAH AB. MAJID PENDAHULUAN Setiap tamadun mengalami graf kelahiran, kebangkitan, klimaks dan kejatuhannya tersendiri. Zaman kemunduran yang mereka alami tidak bermakna tiada tindakan susulan yang diambil. Ia bagaikan sebuah kitaran hidup di mana setiap kejayaan akan berakhir dengan kejatuhan dan mereka akan bangkit semula daripada kejatuhan dan akhirnya kemajuan dapat dikecapi semula. Begitu juga dengan sejarah Zaman Kegelapan Barat, di mana kemajuan Tamadun Islam merupakan titik tolak kemunculan semula kejayaan mereka. Berikut merupakan pengaruh dan sumbangan Tamadun Islam terhadap kebangkitan Zaman Kegelapan Barat. PENGARUH TAMADUN ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN TAMADUN BARAT 1) Faktor Islam itu sendiri Keadaan masyarakat Arab sebelum kemunculan Islam mempunyai persamaan dengan keadaan masyarakat Eropah pada zaman kemunduran mereka. Kezaliman politik, kejatuhan ekonomi, dan kesengsaraan rakyat merupakan persamaan yang sangat jelas jika dibandingkan secara keseluruhannya. Islam amat mementingkan......

Words: 700 - Pages: 3

Tamadun China

...atau dikenali sebagai bangsa Tionghua. Pada peringkat awal, bangsa Cina dikenali sebagai nama bangsa Hua Xia, kemudian bertukar nama kepada bangsa Han semasa Dinasti Han dan bangsa Tang semasa Dinasti Tang. Gabungan lima kaum Zhong Hua Min Zu iaitu Han, Hui, Manchu, Mongol dan Zang. Bagi mentakrifkan konsep Negara dalam tamadun China, negara dikenali sebagai Zhong Guo atau Tiongkok yang memberi maksud iaitu ‘Negara Tengah”. Konsep Zhong Hua atau Tionghua merupakan gabungan dari istilah Zhong Guo dan Hua Xia yang merujuk kepada wilayah tanah jajahan pemerintahan dinasti Cina iaitu Han yang mengamalkan budaya Zhong Yen. Konsep Min Zu pula merujukkan kepada pelbagai jenis bangsa seperti bangsa Cina, Hua Xia, Han, Tang dan Hui kerana pembentukan bangsa Cina berlandas kepada lima kumpulan bangsa. Konsep Negara merujuk kepada semangat untuk ‘mengkeluargakan’ atau menggabungkan semua unit-unit kecil kenegaraan iaitu gabungan Guo yang bermaksud Negara dengan Jia yang bermaksud keluarga. Dalam tamadun China, bangsa Cina amat menyakinkan bahawa mempunyai sebuah negara barulah mempunyai sebuah keluarga. Bagi asas sistem kenegaraan dan sistem kekeluargaan dalam tamadun ini adalah Zhong dan Xiao. Konsep Zhong memberi maksud taat dan konsep ini merupakan asas dalam sistem kenegaraan. Konsep Zhong ini juga bermaksud taat kepada Negara dengan melakukan sesuatu kerja sedaya upaya dan sebaik mungkin yang memanfaatkan kepentingan Negara dan tidak memudaratkan serta tidak mengkhianati......

Words: 338 - Pages: 2