Kinas Ekonomiska Utveckling

In: Business and Management

Submitted By mariasofie
Words 2148
Pages 9
Inledning
År 1949 intog kommunisterna Kina under ledning av Mao Zedong. En omfattande omorganisation av samhället genomfördes och en planekonomi infördes utifrån sovjetiska riktlinjer. Efter Maos död år 1976 så reducerades den statliga granskningen av företag, vilket blev ett startskott för Kinas ekonomiska tillväxt. (Sveriges Ambassad Peking, 2012)
Tillväxten fortsätter att öka och Kina är idag världens näst största ekonomi. Kina väntas gå om USA och bli världens största ekonomi 2017. (SVD Näringsliv, 2014)
Vi kommer i denna uppsats analysera olika faktorer som bidragit till Kinas ekonomiska framväxt, utifrån ett makroekonomiskt perspektiv. Vi har valt att begränsa studien till åren 1949 och framåt.
I denna studie har vi använt oss av sekundärkällor. Dessa data härstammar främst från elektroniska källor, samt från kurslitteraturen.

Teori
Kinas ekonomiska utveckling 1949 till nutid
Omkring 1950-talet, under Maos kommunistiska ledning, var Kina ett väldigt fattigt och outvecklat land. Landet var en planekonomi vilket innebär att fördelningen av resurser framför allt samordnas inom en statlig, central myndighet. (Nationalencyklopedin, 2014) Kina hade styrande femårsplaner som innebar att spannmålsproduktion samt tung industri prioriterades. Under denna period var Kinas ekonomiska kontakter med utlandet i stort sett obefintliga. Under ledning av Mao Zedong hämmades den ekonomiska tillväxten då Kinas affärsverksamhet var avgränsad och kontrollerad av regeringen som hade licensierade monopol. (Sveriges Ambassad Peking, 2012)

En ekonomisk-politisk kampanj infördes år 1958 som kallas “det stora språnget”. Syftet med kampanjen var att komma ikapp omvärlden genom att öka industri- och jordbruksproduktionen. Människor tvingades flytta ut på landet för att jobba med nya slags jordbruk samt arbeta i nya fabriker som Mao lät bygga. Dock så misslyckades detta och…...

Similar Documents

Essay

...Kina vil overhale USA og blive verdens største økonomi 26-01-04: 17:41 Kina vil over de næste 15 år overhale USA indenom som verdens førende økonomi. På trods af langvarig global afmatning er Kinas økonomi buldret derudaf med årlige vækstrater på mere end otte procent - en tendens der ventes at fortsætte de kommende år. Det mener økonomerne i den nordiske finanskoncern Nordea. - I dag er Kina verdens sjettestørste økonomi, men vil sagtens om 15 år kunne overhale USA indenom som verdens største økonomi. Det er ikke målt som verdens rigeste per indbygger, men samlet set verdens største. Kina kan man ikke blive ved med at komme uden om, siger cheføkonom i Nordea, Helge J. Pedersen. Kina tog de første spæde skridt til markedsøkonomien i 1980'erne ved at gøre op med den kollektive landbrugsform. I 1990'erne blev der åbnet zoner i Kina, hvor udlandet kunne investere, og siden 2001 har Kina været medlem af verdenshandelsorganisationen WTO. Det har åbnet nye eksportmarkeder for Kina, og sammen med direkte udenlandske investeringer er det eksporten, der trækker de meget høje vækstrater. Eksporten, øget højteknologisk produktion og udenlandske investeringer er hjørnestenene i den kinesiske regerings vækststrategi. Over de seneste 10 år er udenlandske investeringer i Kina ifølge Nordea næsten femdoblet til 52,7 mia. dollar. Kina har bundet sin valuta yuanen til dollaren og med dollarens fald over de seneste år er kinesisk producerede varer blevet mere konkurrencedygtige på......

Words: 658 - Pages: 3

How to Ensure Another Financial Crisis Won't Happen Again

...Detta får dels ett nationellt och dels ett globalt samhällsekonomiskt genomslag för framtida ekonomiska kriser samt möjligheten att minimera dessa. Denna studie fokuserar på detta på en allt mer ekonomiskt integrerad marknad runt Östersjön, Östersjöregionen.5 I denna magisteruppsats, som sammanställs vid Institutionen för Ekonomi och Företagande vid Södertörns Högskola, skall författarna studera Östersjöregionens storbankers finansiella struktur, risktagande och reglering utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv med nyckeltalsanalys, simulering samt intervjuer. 2 3 Elektronisk källa, Bank of International settlement, pressmeddelande, 2009-09-07 IBID 4 IBID 5 Elektronisk källa, Nyberg, L. ”Nyberg, Östersjöområdet i skuggan av den finansiella krisen” Sveriges Riskbank, 2009-10-25 10 How to ensure that the nightmare won’t happen again Johansson & Söderlund 1.2 Problemformulering Med utgångspunkt i ovan beskriven bakgrund ställer författarna upp följande huvudfråga: i vilken utsträckning har Baselregleringens kapitaltäckning visat Östersjöregionens storbankers risk? För att besvara huvudfrågan undersöks följande delfrågor:    Finns det ett samband mellan förändring i risk och finansiell ställning i Östersjöregionens storbanker? Vilka konsekvenser får förändrad reglering av kapitaltäckningskrav och riskvägning för Östersjöregionens storbankers buffert? Vilken utveckling av Baselregleringen motiveras av Östersjöregionens storbankers systemviktiga......

Words: 23918 - Pages: 96

Afganistan

...Inledning, bakgrund, aktörer Afghanistan har länge haft en utsatt placering på grund av dess läge i centralasien med Iran, Pakistan, Indien och kina som gränsande länder. Makthavare i dessa länder har upprepade gånger invaderat Afghanistan och rivaliteten mellan olika krigsherrar har dominerat landets politiska scen och skapat obalans. Sen 1933 var Afghanistan diktatorstyrt men förhållandevis fredligt land men i takt med att kalla krigets fronter blev hårdare ökade oroligheterna i Afghanistan. Monarkin avskaffades i samband med en militärkupp år 1973 och de kommande åren skulle bestå av politisk turbulens och 5 år senare kom kommunisterna till makten. Då samlade sig islamistiska grupper till en motståndsrörelse (Mujahedin-heligt krig) i strid mot kommunisterna. För att säkerställa att kommunisterna erhåller makten uppmuntrade de som styrde landet sovjetunionens begäran till invasion i Afghanistan år 1979. Det hela upptrappade det kalla kriget som efter Kubakrisen varit lugn och man hade nu USA som fiende då man var på sovjets sida. USA stöttade motståndsrörelsen, liksom andra islamister från andra arabiska länder som såg detta som ett heligt krig. Efter ett hårt krig med över 1 milj döda, och 5 milj flyktingar drog sig sovjet ur 1989 Maktvakum uppstod och gamla konflikter kom upp till ytan och utan yttre fiende kom motsättningar inom Mujahedin och gamla allierade förklarade krig mot varandra i en kamp om den politiska makten. Kommunistledningen tappade kontrollen inom......

Words: 2022 - Pages: 9

Ipad

...Funds, så skänker Apple en del av pengarna till Global Funds i deras kamp mot AIDS i Afrika. Fråga: Att tillförse kundens behov i i-länder är mer viktigt än folks liv? Anledningen till att många företag, även Apple, väljer att flytta sin verksamhet till Asien är för att de juridiska lagarna ser annorlunda ut där än hemma i USA. När man på detta vis väljer att flytta över det egna företaget till ett annat land så måste man anpassa sig efter deras lagar och regler som oftast brukar tolerera mera än de lagar och regler i det egna hemlandet. Kina befinner sig nu i en i industrialistisk expansion som vi befann oss i mellan 17 – och 1800- talet. Skillnaden är att de har tillgång till bättre teknologi. Den ekonomiska aspekten gynnar Apples företag i andra länder i Öst genom att arbetsstyrkan är mycket billigare och arbetarna inte skyddas utav samma lagar som arbetarna i Väst. Enligt Jobber och Fahy påverkas företaget och dess produktion av ekonomiska lägen i andra länder där deras produkter finns på marknaden och att det därför är viktigt att man har all ekonomisk information om dessa länder så att man kan räkna ut vem som har råd att köpa deras produkter. I Skandinavien, även o vi befinner oss i en ekonomisk kris sedan 2008, så köper folk fortfarande iPads och det verkar vara en produkt ”som-man-bara-måste-ha”. Det verkar inte finnas någon åldersgräns på den heller. En kollega till mig som har fyra barn berättade att efter att ha köpt en iPad till sig, så var han ”tvungen’’......

Words: 745 - Pages: 3

Riskpremiestudien

...Stockholmsbörsens förväntade utveckling under helåret 2013 ........................... 11 2 Riskpremiestudien 2013 6,0% Årets studie visar en historiskt hög marknadsriskpremie Förord Denna rapport sammanfattar utfallet av 2013 års undersökning av bland annat marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden. Undersökningen baseras på svar från aktörer som arbetar med aktieför valtning, transaktionsråd­ givning samt investeringar och värdering av svenska aktier. Denna typ av under­ sökning har genomförts av Corporate Finance inom PwC sedan 1998. Studiens främsta syfte är att regelbundet mäta och redovisa de svenska aktörernas uppfattning om storleken på den så kallade marknadsriskpremien. Vidare tillfrågas marknadsaktörerna om deras uppfattning avseende storleksrelaterade riskpremietillägg samt val av referens­ ränta. I tillägg till detta så har vi en strävan att varje år komplettera enkäten med ytter­ ligare en fråga som belyser en aktuell frågeställning på marknaden. Stockholmsbörsen har sedan sommaren 2012 uppvisat en stark utveckling, vilket till viss del kan förklaras av en förstärkt tro på ett ljusnande konjunkturläge framöver. Samtidigt är osäkerheten stor och marknaden reagerar förhållandevis kraftigt på makroekonomiska nyheter, vilket aktualiserar frågan om förväntad utveckling den närmaste framtiden. Mot bakgrund av detta har vi i årets studie kompletterat med en fråga om förväntningen avseende Stockholms­ börsens utveckling under helåret 2013.......

Words: 2675 - Pages: 11

Strategic Market Management - Aaker

...även kritiskt att hantera övergången till ny teknik. Men förekomsten av ny teknik betyder inte per automatik att tidigare blir en dålig affär. ❖ Konsumenttrender Konsument trender kan innebära båda hot och möjligheter för en variation av företag. □ Kulturella trender Faith Popcorn har sett och studerat kulturella trender som dominerar i framtiden och funnit följande: - Conconing (konsumenter retierar mot en säker, hemlit miljö) - Fantas äventyr - Förbjudna frukter (t.ex. tobak och sprit) - Små lyxartiklar - Se-yngre-ut-proukter - Vara vid liv - 99 liv – många olika roller i livet □ Vara grön □ Demografi Demografiska trender kan vara starka underliggande krafter i marknaden och kan förutspås. ❖ Statliga/Ekonomiska trender Då lagar tillkommer eller tas bort kommer nya hot och möjligheter för företag. Utvärdering av vissa strategier kommer att påverkas av uttalande om ekonomi, både i förhållande till inflation, antal arbetslösa och ekonomisk tillväxt. En prognos för valutakursförändringar kan också spela stor roll för företag som verkar internationellt. ❖ Hantera strategisk osäkerhet Strategisk osäkerhet är en nyckelfaktor i att konstruera en extern analys. En typisk extern analys kommer att utmynna i dussintals strategiska osäkerhet. För att de skall vara hanterbara behöver de grupperas i logiska kluster eller team. Sedan bestäms en rangordning om hur viktiga de olika klustren är för att få fram en prioriteringsordning med hänsyn till......

Words: 9549 - Pages: 39

Economy

...produktionsfaktorer: I vårt fall K & L Isokvanter = samma kvantitet. Isokvanten visar kombinationen av K & L som ger lika stor produktion (q). Isokvanter längre från origo visar högre produktion. Isokvanter kan inte korsa varandra och de lutar negativt. Lutningen kallas MRTS = Marginella tekniska substitutionskvoten. MRTS visar ett företags möjlighet att ersätta en input (t.ex K) med en annan (t.ex L) och ändå producera samma mängd (q). MRTS är avtagande. Beror på avtagande MP för respektive produktionsfaktor (marginalproduktiviteten avtar ju mer vi skaffar av det) Hur påverkar LS-förändringar TP kurvor? - Teknisk utveckling (A) har gjort K & L mer effektivt över tiden, A består av: Innovationer Organisatoriska förändringar Utbildning Ger en ny produktionsfunktion: q= A* f (K,L) där A* står för teknisk utveckling. Om vi har en teknisk utveckling som gör både maskinerna och arbetarna mer effektiva måste samma mängd arbetskraft producera mer efter den tekniska utvecklingen. Och för att det ska ske i vår TP kurvor måste den skifta uppåt (se häfte). Skalavkastning Skalavkastning talar om hur produktionen förändras vid en proportionerlig förändring av företagets alla produktionsfaktorer samtidigt. Tre olika typer av skalavkastning: Konstant skalavkastning (CRS) - Det vi normalt antar. Om produktionsfaktorerna fördubblas (både kapital och arbetskraft samtidigt) då kommer produktionen OCKSÅ att fördubblas. Ex: En 10% ökning av samtliga......

Words: 4792 - Pages: 20

Irak War (Swedish)

...FN-länder, Ryssland och Frankrike, hade lagt sitt veto i FN:s säkerhetsråd när frågan om att agera militärt mot Irak togs upp. Att gå till anfall mot ett land utan att själv vara angripen eller ha stöd av FN ses som ett brott mot folkrätten. USA ansågs sig trots detta ha rätten att agera. De uppgav som skäl att det var nödvändigt för att skydda världen från Iraks kärnvapen. Man uppgav även att Irak hade ett nära samarbete med terrororganisationen Al-Qaida. Man har fram till nu inte kunnat finna några bevis för varken kärnvapen eller samarbete med Al-Qaida. Det väcker frågan om USA egentligen hade en dold agenda för sin invasion av Irak.  Möjliga orsaker till Irakkriget Ekonomi En viktig faktor till att USA valde att invadera Irak är den ekonomiska. Irak är den tredje största oljeproducenten i världen och oljan är nödvändig för uppvärmning samt bensin/diesel. USA är världens största oljekonsument och därmed beroende av oljan från exempelvis Irak.  Politik Ur ett politiskt perspektiv kan en förklaring till kriget vara motsättningen mellan sunni- och shiamuslimer. Iraks ledare, Saddam Hussein var sunnimuslim och han favoriserade denna folkgrupp. Shiamuslimerna, som egentligen är i majoritet i Irak, fick inga maktpositioner och blev därmed förtryckta. Många aktiva ledare inom denna grupp flydde från Irak och de har sedan försökt verka i andra länder för att förändra ledningen av Irak. De shiamuslimer som flydde till USA stöttade en invasion av Irak för att därigenom få......

Words: 1372 - Pages: 6

Nuhren

...även kritiskt att hantera övergången till ny teknik. Men förekomsten av ny teknik betyder inte per automatik att tidigare blir en dålig affär. ❖ Konsumenttrender Konsument trender kan innebära båda hot och möjligheter för en variation av företag. □ Kulturella trender Faith Popcorn har sett och studerat kulturella trender som dominerar i framtiden och funnit följande: - Conconing (konsumenter retierar mot en säker, hemlit miljö) - Fantas äventyr - Förbjudna frukter (t.ex. tobak och sprit) - Små lyxartiklar - Se-yngre-ut-proukter - Vara vid liv - 99 liv – många olika roller i livet □ Vara grön □ Demografi Demografiska trender kan vara starka underliggande krafter i marknaden och kan förutspås. ❖ Statliga/Ekonomiska trender Då lagar tillkommer eller tas bort kommer nya hot och möjligheter för företag. Utvärdering av vissa strategier kommer att påverkas av uttalande om ekonomi, både i förhållande till inflation, antal arbetslösa och ekonomisk tillväxt. En prognos för valutakursförändringar kan också spela stor roll för företag som verkar internationellt. ❖ Hantera strategisk osäkerhet Strategisk osäkerhet är en nyckelfaktor i att konstruera en extern analys. En typisk extern analys kommer att utmynna i dussintals strategiska osäkerhet. För att de skall vara hanterbara behöver de grupperas i logiska kluster eller team. Sedan bestäms en rangordning om hur viktiga de olika klustren är för att få fram en prioriteringsordning med hänsyn till......

Words: 9496 - Pages: 38

Att Leda Och Styra Då Vinst Inte äR HuvudmåLet

...Alla företag har fått svara på samma frågor och vi har försökt att hålla en likvärdig relation mellan alla företag. Vi har lärt oss mycket i vårt arbete och vi vill tacka Eskilstuna Energi och Miljö, Jönköping Energi, Ulricehamns Energi, Stadsmissionen och Business Region Göteborg för att vi fick ta del av era kunskaper och använda i vårt projektarbete. Marianne Anna Ulrika Charlotta Eva-Lena Sammanfattning Det råder ofta uppfattningar om att offentliga verksamheter och offentliga bolag mår bättre av att bli mer företagslika. Ekonomisk vinst och effektivare processer skall leda till bättre produkter och tjänster. Samtidigt har många offentliga bolag ett bredare uppdrag än enbart ekonomisk vinst och har ofta både ekonomiska mål att förhålla sig till såväl som målsättningar i form av samhälleligt värdeskapande. De bolag och verksamheter vi studerat har i strategiska och långsiktiga planer och via uppsatta aktiviteter och mål samtliga en strävan om att bidra till samhällsutvecklingen. I studien har tre energibolag ingått: Ulricehamns Energi (UEAB), Jönköping Energi (JE), Eskilstuna Energi och Miljö (EEM). Vi har också studerat näringslivsbolaget Business Region Göteborg (BRG) och Stockholms Stadsmission (Stadsmissionen). Syftet med studien är att undersöka om de kriterier som Collins identifierat som kritiska för att skapa resultat finns på agendan för de utvalda organisationerna. Målet är att ge en bild av verksamheterna utifrån de kriterierna......

Words: 14486 - Pages: 58

Dr Bombay

...Projektarbete – Marknadsföring II TITEL PÅ PROJEKTARBETET Seminariegrupp X Gruppnummer X Antal ord: X (max 5000 ord exklusive referenser) Namn 1, personnummer Namn 2, personnummer Namn 3, personnummer Namn 4, personnummer Namn 5, personnummer DEL 1 Spara dokumentet i word-format, och döp det till seminariegruppXgruppnummerX. Introduktion Här introduceras kortfattat den valda organisationen. Presentera organisationens vision och mission. Nuvarande extern position Här genomförs en PESTLE-analys avseende organisationens politiska, ekonomiska, sociokulturella, teknologiska, legala och ekologiska omvärld. Integrera ett hållbarhetsperspektiv med utgångspunkt i sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Nuvarande intern position kopplat till externa förhållanden Här presenteras och diskuteras en SWOT-analys av organisationen. Integrera även här ett hållbarhetsperspektiv med utgångspunkt i sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. DEL 2 Segmentering, targeting och positionering Här presenteras det/de kundsegment organisationen verkar inom och vilka segment gruppen anser att organisationen bör verka inom. Beskriv vilken targeting som används bland segmenten och om den är lämplig. Redogör för organisationens position på marknaden och motivera om den är konkurrensmässigt hållbar eller borde förändras. Marknadsföringsstrategi Här presenteras organisationens nuvarande marknadsföringsstrategi och huruvida den bör förändras i termer av goals......

Words: 270 - Pages: 2

Filmens Utveckling FråN 1895 Till Idag Av Haschassassin

...FILMENS UTVECKLING FRÅN 1895 – 2015 Den tekniska utvecklingen Den första officiella filmvisningen ägde rum i en biljardsalong i Paris 1895. Det var bröderna Lumiére som hade lyckats kombinera en filmkamera med en projektor och filmerna som spelades var inte mer än en minut långa. Från stumfilm till talfilm De första filmerna var så kallade stumfilmer, ingen hade hittat ett effektivt sätt att integrera ljud i filmerna och därför visade man dialoger och handlingsförklaringar som text i filmen. Dock var det sällan helt tyst under filmens visning, för det mesta använde man sig av livemusik inne i biosalongen för att förstärka det som visades på bioduken. Att ljudet inte hade lyckats kombineras med filmen handlade inte om brist på idéer, det var helt enkelt en avsaknad av tekniska förutsättningar som satte käppar i hjulet. Thomas Edison hade redan 1895 uppfunnit ett kinetoscope (tittskåp för rörliga bilder) där han med hjälp av en fonograf kunde förmedla ljudet till åskådaren via ett stetoskop. Denna teknik gick dock inte att överföra till biograferna. Man försökte vid flera tillfällen att använda sig av en fonograf eller grammofon för att kunna ha med ljus i filmerna, men synkroniseringen fungerade inte och det fanns inte heller några möjligheter till förstärkning, med andra ord hördes det inte tillräckligt bra. Det var runt 1920-talet som den nödvändiga tekniken för ljudsystem hade utvecklats men det dröjde ändå till 1926 innan den första ljudfilmen hade......

Words: 2298 - Pages: 10

Bmw Analsysi

...SEM 3 FOA 121 En omvärldsanalys av Pizzerian Nejlikan Innehållsförteckning Introduktion 3 Politiska faktorer 3 Ekonomiska faktorer 3 Sociala faktorer 3 Kunder 4 Substitut 4 Resultat 4 Sammanfattning 4 Referenslista 6 Introduktion En PEST-analys är också en form av analys som kommer diagnostera ett företag oxh dess förhållande till marknaden och omvärlden. En anledningen till varför man gör en PEST-analys är till exempel för att se hur verksamheten ligger till och hjälper ett företag få en mer konkret överblick när mål och väsentliga beslut ska sättas. PEST är en genomtänkt modell som är kapabel att utvädera omvärlden kring ett företag. Det finns fyra olika huvudområden som man ser på för att genomföra analysen nämligen politiska, ekonomiska, sociala och tekniska faktorer. Politiska faktorer De politiska faktorer spelar en stor roll hos en resaurang som Nejlikan. För att hålla restaurangen öppen måste företaget ständigt justera sig och anpassa sig efter lagstiftningar som sker med tiden. Dessa lagar som införs politiskt handlar mycket om vägledning om hur ett företag ska förhindra fusk. Två lagar som har införts för att sänka skatte fusk är till exempel kassaregisterlagen som stiftades år 2010 (Skatteverket.se). Denna lag existerar för att kunna underlätta bevakningen av pengar som förekommer i kassan och försvårar företaget att ta pengar svart. Lagen förekom också för att mycket fusk kan ske i restaurangbranschen (uhr.nu). En annan......

Words: 759 - Pages: 4

The Impact of Crs on Profitability

...`çêéçê~íÉ=pçÅá~ä=oÉëéçåëáÄáäáíó=áå= íÜÉ=eçíÉä=fåÇìëíêó=Ó=^=`êçëë= `ìäíìê~ä=mÉêëéÉÅíáîÉ= qÉêÉë~=kçêÇ Miljö och hållbart företagande Magisteruppsats 2006:4 Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning Vår välfärd bygger på att samspelet mellan människa, samhälle och natur fungerar. Forskning om hur samhället vårdar basen för sin välfärd, och når hållbar utveckling, kräver kunskap från flera områden. Därför finns Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning, CTM. CTM är ett fristående centrum vid Stockholms universitet som verkar för samarbete över fakultetsgränserna. Vi samarbetar med alla institutioner vid Stockholms universitet som bedriver miljörelaterad forskning. CTM utvecklar tvärvetenskapliga utbildningar, samordnar större forskningsprojekt och informerar omvärlden om universitetets miljöforskning. Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning hette tidigare Centrum för naturresurs- och miljöforskning, CNM, och har funnits vid Stockholms universitet sedan 1990. Hemsida: www.ctm.su.se STOCKHOLM UNIVERSITY Centre for Transdisciplinary Environmental Research Sustainable Enterprising Master’s Thesis (20p) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE HOTEL INDUSTRY: A CROSS CULTURAL PERSPECTIVE TERESA NORD Academic Advisor: Hans Rämö Stockholm University School of Business Master’s Thesis (20p), Fall 2006, Stockholm University ABSTRACT Attention to business ethics in varying environmental, economic and cultural contexts has become increasingly important......

Words: 19753 - Pages: 80

Project Egelburgamann

...Arbetsfördelningen har varit jämnt fördelad d.v.s. 25 procent var. Kurskod/ Kursnamn/ Course name: Gruppnamn/ Dokumenttyp/ Group name: Nummer på uppgift/ Datum/ Assignment number: Date: R005N Grundkurs i projekt och industriell ekonomi Grupp 5 Rapport 2010-10-15 Häfta ihop och lägg in arbetet i en plastficka! Please staple and put the work in a plastic cover! Lärarens anteckningar/Teacher’s notes: Betyg/ Grade: Datum/ Date: Lärarens sign/ Teacher’s sign: Lärarens kommentarer/ Teacher’s comments: 1 Projektrapport Prestationsmätning EagleBurgmann AB Projektgrupp 5 Carl Enbom Viktor Fredriksson Filip Holmgren Johan Marketoft 2 Sammanfattning Denna rapport beskriver hur grupp fem har arbetat med att beskriva och utreda det ekonomiska styrmedlet prestationsmätning. Det huvudsakliga syftet med arbetet har varit att tillämpa kunskaperna vi givits i kursen grundkurs i projekt och industriell ekonomi. Projektet har genomförts i två delar: under den första delen har vi läst teorier och modeller kring hur prestationsmätning fungerar. I den andra delen så har vi varit i kontakt med ett företag för att se hur man praktiskt tillämpar prestationsmätning. De uppsatta mål vi har haft med projektet har bland annat varit att besvara ett frågeformulär, att få en förståelse för hur företaget i praktiken genomför prestationsmätningar och att gruppens deltagare är med i projektets alla delar. Vi har valt att avgränsa oss och endast undersöka ett företag. En......

Words: 9173 - Pages: 37