Кога Долгогодишната Ѕвезда Се Гаси

In: Business and Management

Submitted By elii
Words 956
Pages 4
Вовед

Во овој случај станува збор за компанијата Powerful Entertainment и проблемите со кои што се соочува компанијата. Всушност се работи за Боб Антис човек на 61 – годишна возраст кој што веќе има 36 –годишна кариера во компанијата, во неговата кариера тој бил легенда во индустријата за снимање музика, бил и најуспешен продавач на компанијата, а исто така открил многу изведувачи со кои што компанијата склучувала договори.
Односите и врските кои што тој ги имал со продавачите на големо и мало, како и со изведувачите направил тој да биде неопходен за успешното функционирање и опстанокот на компанијата на пазарот со продажба на музичките плочи. Многу од познатите изведувачи како што е на пример Марк Сандер и други соработувале со компанијата само поради добрите односите кои што ги имале со Боб.
Од тие причини Боб бил лице вработен во компанијата P & B како виш менаџер со висока плата затоа што тој бил најзаслужен за успехот на компанијата.
Личната соработката што Боб ја имал со Марк Сендер поради која тој останал да соработува и понатаму со компанијата и носела 30 % повеќе заработка отколку било кој друг изведувач.
Меѓутоа , во последно време продажбата на компанијата е се помала а со тоа паѓа и профитот на компанијата, но Боб не превзема ништо за да ја зголеми продажбата, тој не знае ништо во врска со дигитална дистрибуција и не воведува ништо ново.
Поради ова се појавува дилема дали Боб сеуште треба да го држи местото на виш менаџер за продажба или на тоа место треба да дојде некој вистински продавач кој ќе воведе некои иновации и со тоа ѓе ја зголеми продажбата.

Дијагноза
Според Теоријата на атрибуција лошата и нереалната перцепција на Боб за ситуацијата на пазарот е базирана на интерни фактори затоа што тој верува дека е незамисливо да пропадне индустријата со плочи, а сето тоа води кон прашање дали тој е вистинскиот човек…...

Similar Documents

Arhitekturi

...систем се состои од ���� * Извор ���� * Предавател ���� * Систем за пренос ���� * Одредиште ���� * Медиум за пренос 12. Кои се основни задачи на еден комуникациски систем ���� * Синхронизација � ���* Адресирање 13. Кои од следните искази се точни за компјутерските мрежи ���� * Компјутерска мрежа е колекција од меѓусебно поврзани компјутери ������ Основен модел на компјутерска мрежа е клиент-клиент моделот ������ Денес компјутерските мрежи повеќе се применуваат заради поделба на информации и ресурси меѓу компјутерите ���� * Денес компјутерските мрежи повеќе се применуваат заради поделба на информации и ресурси меѓу луѓето ������ Основна поделба на комуникациски мрежи е на SAN и MAN 14. Кои од следните се популарни облици на е-трговија ���� * B2B ���� * C2C ���� * P2P ������ G2B ������ B2G 15. Кои од следниве искази не се точни за широко распространетите мрежи (WAN) ������ Покриваат голема географска област ���� * Јазлите во мрежата зависат од содржината на податокот кој го пренесуваат ���� * Најголема WAN е Интранет ������ Главна цел е да овозможи доверлив, брз и сигурен пренос на податоци ���� * Најчест пример на WAN која е иплементирана со преклопување на кола е комуникацијата терминал � компјутер 16. Брзината на пренос на податоци кај WAN e од ���� * 64Kbps кај WAN со пакетен пренос ���� * 2Мbps кај WAN со пренос на рамки ���� * 10Мbps кај WAN со асинхрон пренос ������ 64Kbps кај WAN со пренос на рамки ������ 2Мbps кај WAN со пакетен пренос 17. Кои од следните искази се......

Words: 34344 - Pages: 138

Генетската Технологија Овозможува Да Се Менуваат Растенијата За Да Се Одговори На Барањата На Земјоделието, Исхраната И Индустријата

...овозможува да се менуваат растенијата за да се одговори на барањата на земјоделието, исхраната и индустријата Во изминатите години сме сведоци на на спектакуларни откритија во генетската технологија на растенијата. Во 1984 година, групата на Марк ван Монтагју и Џеф Шел во Гент и Келн, како и групата на Роберт Хорш со соработниците од компанијата Монсанто во Сент Луис, во американската сојузна држава Мисури, истовремено објавија процедури за пренос на туѓа ДНК во геномот на растенијата, со користење на Ti плазмидите на Agrobacterium tumeficiens (во новата номенклатура Rizobium radiobacter). Овој метод овозможува специфично да да се менува составот на протеинот во растенијата, за да се одговори на специфични барања: на пример, да се направат растенијата отпорни на штетници или хербициди, да се постигне квалитативно или квантитативно подобрување во продукривноста на растенијата и да се прилагодуваат растенијата така што можат да произведат одредени суровини за хемската индустрија. Речиси ниту едно откритие во ботаниката немало такви далекусежни последици за талку кратко време, ако се има предвид дека во САД во 2003 година околу 80 % од сојата, 70 % од памукот и 38 % од пченката биле видови изменети со генетски инженеринг со користење на Agrobacterium tumeficiens. Тука имаме случај во кој резулатите од основи истражувања на егзотична тема доведе до техника која доведе до револуција во земјоделието. Во текстот ќе објасниме како растението може да се менува......

Words: 3820 - Pages: 16

Ekspertni Sistemi

...интелигенција почнала да се развива во педесетите години од минатиот век, кога дигиталните сметачи во доволна мера биле јаки за да пресметат сложени задачи. Интелигенцијата на сметачите сеуште е далеку под интелигенцијата на живите суштества и треба уште многу ситуацијата радикално да се промени. Препознавањето на примерокот и говорниот јазик се мал дел од нешто што трба да се нарече вештачка интелигенција. Сепак може да се направат многу корисни интелигентни системи кои содржат обемно знаење од некое потесно подрачје засновано на знаењето на човекот кое на адекватен начин е инплементирано во сметачот и неговата програмска поддршка. Денеска многу експертни системи даваат така добри резултати, што за човек би требало да работи со години за да стекне толкаво искуство за да работи како еден експертен систем. Основа на системот е базата на знење која ги содржи сите сознанија за областа за која експертниот систем е наменет. Механизмот за заклучување се базира на тоа што врз основа на добиената збирка на податоци, носи заклучок како да постапи. При тоа патот до донесување на заклучок не е еднозначен, туку се анализираат различни можности за да се оствари целта со анализа на сите предности и недостатоци. Уобличувањето на знаењето на експертите за да може да се внесе во сметачот го вршат инжињери и како резултат се добива програмска подршка во сметачот која “знае”да ги користи тие податоци. Споредбата на знаењето и збирката на добиени податоци се основа за......

Words: 2305 - Pages: 10

Nonverbal Comunication

...Културни разлики во невербалната комуникација.......................... 8-9 5. Како се читаат невербалните знаци?.............................................. 9-10 6. Разлики во невербалната комуникација кај мажите и жените...... 10 7. Заклучок............................................................................................. 11 8. Користена литература...................................................................... 12 Вовед Кога ќе го слушнеме поимот “невербална комуникација” она што веднаш ни паѓа на ум се гестикулациите или изразите на лицето. Сепак невербалната комуникација е многу повеќе од тоа. Од оваа причина оваа семинарска работа започнува со дефинирање на невербалната комуникација. Секако спомнати се и многу илустративни примери кои го олеснуваат разбирањето на дефинирањето. Примерите исто така ја покажуваат важноста на невербалната комуникација во секојдневниот живот. Невербалната комуникација е тивка форма на комуникација, која има огромно влијание врз целиот процес на комуникација. Таа ни овозможува да испраќаме пораки до другите за она што го мислиме или чувствуваме, без притоа да користиме зборови. Невербалната комуникација има многу различни функции во процесот на комуникација. Ги регулира односите и ја поддржува, а во некои случаи дури и ја заменува вербалната комуникација. Како што веќе спомнавме под невербална комуникација не се подразбираат само гестикулациите и изразите на лицето. Тука спаѓаат и интонацијата или......

Words: 2341 - Pages: 10

Ognena Podrska

...ОДБРАНА--------opfor Во одбрана, се планираат огнови со сите расположиви средства на сите можни правци на приод на непријателските сили кон одбрамбените позиции. Начинот на дејствување ја координира интегрираната употреба на на сите расположиви орудија со наведувани проектили, конвенционална артилерија, и блиска воздушна подршка. Извидувачките и разузнавачките капацитети се концентрираат на откривањето на непријателските формации и локацијата на неговите системи за огнена подршка. Како и во офанзивните операции, маневар со огнови значи префрлање на концентрирани огнови. Најзначаен елемент од ова е способноста за пренесување на огнот од една цел на друга следејќи го маневарот на непријателот. Ова овозможува остварување на интензивни огнови кон непријателските најзначајни групи на цели како и дејствување по цели во непријателската заднина. Исто така обезбедува покривање на пријателските крила и бокови со оган. Артилеријата во одбрана служи за: • Да ги уништи непријателските наведувани системи и системи за нанесување на НХБ удари; • Уништување на непријателски сили на најдалечните можни приодни точки кон одбраната; • Неутрализирање на непријателската артилерија, противоздушни системи, системи за електронско војување и командни места; • Да ги одврати нападите на непријателските ОМЕ и пешадија; • Да ги уништи или неутрализира непријателските сили кои ја пробиле одбраната, вклучувајќи ги и непријателските десанти; • Да спроведе минирање; • Да учествува во артилериската......

Words: 991 - Pages: 4

Phrases

...Functions of phrases – Улогата на фразите Зборовите се комбинираат едни со други, за да се формира фраза, а фразите се една од основните шеми по која се гради реченицата. Фразата претставува група од зборови која што функционира како една единица, и не вклучува глагол во неа. Фразите можат да имаат различни улоги во една реченица. Тие може да функционираат како предмет, подмет, додаток, надополнувач, и прилошка фраза. Фразата претставува продолжение на на еден од зборовите во неа, којшто се нарекува глава на реченицата. На пример, зборот “creatures” (суштества) е главен збор во фразата “the strange green creatures with huge heads” (чудните зелени суштества со огромни глави). Секоја фраза се состои од најмалце два збора. (big dog големо куче) Фразите можат да се формираат и со многу повеќе зборови (that lovley old pub by the bridge over the river прекрасната стара кафеана до мостот преку реката). Некаде дури може да се забележат фрази од само еден збор. Фраза во рамките на друга фраза Подолгите фрази се составени од помали фрази. На пример: -That lovely old pub (by (the bridge (over (the river). river the river over the river the bridge over the river…итн. Фразите можат да имаат повеќе различни функции, и тоа: глаголски фрази, придавски фрази, предлошки фрази, прилошки фрази. Не постојат некои правила кои укажуваат што ја и што не ја сочинува фразата. Поимот не е толку конкретно дефиниран како на пример, дел-реченицата. За разлика од реченицата и дел-реченицата,......

Words: 1217 - Pages: 5

Tourism

...компјутеризиран point of sale ( точка на продажба). Во оваа проектна задача ќе се запознаеме со компјутеризираната POS технологија и користењето на истата во продажбата. Дефиниција на POS Point of Sale – физичката локација на трансакцијата која обично асоцира на било кој уред или систем кој се користи за снимања или зачувување на трансакцијата на продажбата. Некогаш се користи за класификација на сето тоа заедно. Во оваа проектна задача, POS системите ќе реферираат на новата класа на компјутерси базираните POS, а не на класичниот механички регистер. Бенефиции Денес речиси сите луѓе пишуваат на компјутер. Долго време произведувачите на машини за пишување се обидувале да се спротистават на ова со воведување на нови карактеристики и опции на нивните продукти. Некои додавале меморија , LCD дисплеи за да добијат по компјутерски изглед, но на крај ја изгубиле битката. Овие машини се уште можеме да ги видиме, но компјутерите го зазедоа нивното место. Затоа се поставува прашањето зошто? Бидејќи word процесорите овозможуваат многу повеќе како што се : проверка на граматиката, разни фонтови, графики, нумерирање и сл. Класичната каса речиси нема никакви предности, на пр. Taа единтвено може да ни каже колку пари имаме земено во текот на денот, но не може да ни каже колку од тие пари претставуаат профит. Не може да ни каже колку производи имаме на рафтовите, не може да ни каже колку шишња со пијалоок имаме продадено и кои се најпродавани. За разлика од ова, компјутеризираниот POS......

Words: 1733 - Pages: 7

Fear

...човештвото е стравот. Х.П. Лавкрафт Именката „страв“ потекнува од старо англиските зборови feer, fere and fer, кои означуваат опасност, и се поврзани со прото-германскиот збор fērą, прото-индо-европскиот per кој значи „да се обидеш, отпочнеш, истражиш, ризикуваш“. Во германскиот јазик зборот опасност е Gefahr, во холандскиот gevaar, во шведскиот fara, во албанскиот frike, и во латинскиот periculum, кој пак е коренот на терминот страв во сите романски јазици. Како именка „страв“ може да има три различни значења. Првото значење е силна, неконтролирана и непријатна емоција која е предизвикана од перцепирана опасност, пример „Тој беше исплашен бидејќи виде змија“. Второто значење е страв како фобија, во смисла на страв индуциран од некого или нешто, пример „Не секој ги има истите стравови; јас на пример имам страв од мравки“. Третото значење е страв како стравопочит кон натприродно суштество. Психологијата се занимава со проучување на сите три видови страв, особено задржувајќи се на првиот и вториот вид. Стравот предизвикува промени во мозокот на индивидуата, органските фунцкии и ултимативно во однесувањето на единката, како на пример бегање, криење или „парализирање“ кога се доживуваат трауматски настани. Стравот може да се случи како одговор на специфична дразба која се случува во моментов, или при замислување на идна ситуација која се доживува како ризична за здравјето, животот, статусот, моќта, безбедноста, или во поретки случаи како страв дека ќе дојде до губење на......

Words: 3456 - Pages: 14

Zend Console

...себе вклучува и вградена поддршка на конзола. Кога е извршен Zend\Application од конзолен прозорец( најчесто shell window или Windows command prompt), потоа ќе ги подготви Zend\Mvc компонентите за да се справат со барањето. Конзолната поддршка е овозможена при самото започнување на користењето на ZEND платформата, но за да функционира соодветно мора да има барем една конзолна рута и еден акционен контролер за да се справи со барањето. - Console routing овозможува да се повикаат контролерите на командната линија чиишто информации ќе бидат внесени од страна на корисникот. - Module Manager integration – овозможува на ЗФ2 апликациите и модулите да се прикажат кориснички и помошни информации, во случај да командната линија не биде препознаена ( нема пронајдено рута). - Console-aware action controllers ќе прими барање од конзола кое ги содржи параметри и знаменца. Тие можат да пратат излез повторно до конзолниот прозорец. - Console adapters овозможуваат ниво на апстракција за интеракција со конзолата на различни оперативни системи - Console prompts може да се користи за интеракција со корисникот со поставување на прашања и добивање на одговор. Пишување на конзолни рути Конзолна рута дефинира оптимални командни параметри. Кога рутата ќе се пронајде, се однесува аналогична кон стандардот, http рута покажува кон МВЦ контролер и акција. Сакаме да извршиме следната команда: > zf user resetpassword user@mail.com Кога корисникот ќе повика во апликацијата (zf) со......

Words: 1882 - Pages: 8

Php Zend 2 Console

...себе вклучува и вградена поддршка на конзола. Кога е извршен Zend\Application од конзолен прозорец( најчесто shell window или Windows command prompt), потоа ќе ги подготви Zend\Mvc компонентите за да се справат со барањето. Конзолната поддршка е овозможена при самото започнување на користењето на ZEND платформата, но за да функционира соодветно мора да има барем една конзолна рута и еден акционен контролер за да се справи со барањето. - Console routing овозможува да се повикаат контролерите на командната линија чиишто информации ќе бидат внесени од страна на корисникот. - Module Manager integration – овозможува на ЗФ2 апликациите и модулите да се прикажат кориснички и помошни информации, во случај да командната линија не биде препознаена ( нема пронајдено рута). - Console-aware action controllers ќе прими барање од конзола кое ги содржи параметри и знаменца. Тие можат да пратат излез повторно до конзолниот прозорец. - Console adapters овозможуваат ниво на апстракција за интеракција со конзолата на различни оперативни системи - Console prompts може да се користи за интеракција со корисникот со поставување на прашања и добивање на одговор. Пишување на конзолни рути Конзолна рута дефинира оптимални командни параметри. Кога рутата ќе се пронајде, се однесува аналогична кон стандардот, http рута покажува кон МВЦ контролер и акција. Сакаме да извршиме следната команда: > zf user resetpassword user@mail.com Кога корисникот ќе повика во апликацијата (zf) со......

Words: 1882 - Pages: 8

Warehousing

...непокретности из 2013,и Закон о промету непокретности Службени гласник РС бр. 93/2014.год, Овим законом уређују се услови и начин обављања посредовања у промету и закупу непокретности, као и надзор над применом овог закона. На питања која нису овим законом посебно уређена, сходно се примењују одредбе закона којим се уређују облигациони односи. 1.2 Ко се може бавити посредовањем у промету и закупу непокретности Посредовањем у промету и закупу непокретности могу се бавити сви пословни субјекти и појединци који испуњавају услове из Закона, имају положен стручни испит и уписани су у Регистар посредника. Стручна оспособљеност за обављање послова посредовања утврђује се полагањем стручног испита (у даљем тексту: стручни испит). Физичко лице које полаже стручни испит мора да има пребивалиште на територији Републике Србије и најмање IV степен стручне спреме. Физичком лицу које положи стручни испит издаје се уверење о положеном стручном испиту. Министарство води евиденцију о издатим уверењима. Средства остварена од уплата за полагање стручног испита су приход буџета Републике Србије. 1.3 Које услове треба испунити за обављање послова посредовања За обављање посла посредника појединац или предузеће мора бити уписано у Регистарпосредника. Подносилац захтева може да започне обављање посредовања даном доношења решења о упису у Регистер посредника, који се сматра даном уписа у тај регистар. Услови за упис у Регистар посредника: - Положен стручни испит : Да......

Words: 94855 - Pages: 380

Taxes

...Свети Кирил и Методиј ’ – Скопје ДАНОЧНИОТ ТРЕТМАН, ОЛЕСНУВАЊАТА И ОСЛОБОДУВАЊАТА НА ДОМАШНИТЕ И СТРАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА Скопје 14.05.2015 Клучни зборови: данок, домашни и странски правни лица, , олеснувања, ослободувања, слободни технолошко-индустриски развојни зони. ВОВЕД 1. Што се даноци и слободни технолошко-индустриски развојни зони Даноците се најважен јавен приход, со кој државата од субјектите кои се под нејзина даночна власт, принудно зафаќа парични средства без непосреден противнадомест, заради задоволување на финансиски потреби и остварување други економски и социјални цели. Нивни карактеристики се: Деривативност – тие се инструмент за прераспределба на доходот, односно на имотот, заради финансирање на јавни расходи; Присилен карактер – Плаќањето данок не е чин на доборволно давање, туку произлегува од авторитетот на државата; Со даноците се финансираат јавните расходи; Отсуство на непосреден противнадомест – за платениот данок, државата не дава специјална услуга на оној што го платил данокот. Нивната полза е од општ карактер; Данокот е парчно давање. Елементите на даночно – правниот однос се : субјекти на даночно правниот однос (Активен даночен субјект – Тоа се даночните доверители. Постои само еден единствен активен субјект – ДРЖАВАТА и Пасивен даночен субјект – Даночен должник кој може да биде физичко или правно лице кое е должно да ја исполни обврската од даночно – правниот однос. Даночен должник е оној што го должи данокот, што одговара за......

Words: 5181 - Pages: 21

Likvidnost

...литература------------------------------------------------------------------------- 17 ВОВЕД Ликвидност, или способност да се прибере доволен износ на парични средства, а притоа да се плати нормална и прифатлива цена[1]; е од суштинска важност за тековнaта одржливост на било која банкарска организација. Затоа, управување со ликвидноста е една од најзначајните активности спроведени од страна на банките. Менаџментот за управување со ликвидност може да ја намали веројатноста од сериозни проблеми. Всушност, важноста на ликвидноста ја надминува индивидуалната банка, бидејќи недостатокот на ликвидност на една институција може да има реперкусии на целиот систем. Поради оваа причина, анализата на ликвидноста бара од банкарскиот менаџмент не само да ја мери ликвидност на банката на континуирана основа, туку, исто така да се испита како финансирањата, најверојатно, ќе се развиваат под различни сценарија, вклучувајќи неповолни услови.[2] Формалноста и софистицираноста на процесот за управувавање со ликвидноста, зависи од големината и софистицираност на банката, како и од природата и сложеноста на активностите. Во овој труд е обработено што означува поимот ликвидност, од каде произлегува понудата, а од каде побарувачката за ликвидност. Објаснети се насоките за менаџментот како треба да се управува со ликвидноста и најважните аспекти во управувањето со ликвидност. Опишани се и трите главни стратегии за управување со ликвидноста и тоа: управување со ликвидноста преку......

Words: 4568 - Pages: 19

A* Prebaruvanje

...пребарување прво најдобриот по тоа што користи евристичка функција h(x) и цена на патот за доаѓање до јазелот g(x) при пресметување на цената f(x)=h(x)+g(x) на јазлите. Информацијата се внесува со евристичката функција. Алгоритмот е претставен на слика 1. Слика 1:А* пребарувачки алгоритам. За деталите за имплементација видете во [1] и [2]. Евристичката функција h(x) во А* алгоритамот ја проценува минималната цена за одење од јазелот до целта. Евристиката исто така може да го контролира однесувањето на А*. Нека C* е минимална цена за одење од јазелот до целта. Ако h(x) = C* A* секогаш ќе го следи најкраткиот пат од јазелот до целта. Дополнително при пребарувањето нема да се разгрануваат јазли кои не се наоѓаат на најкраткиот пат со што алгоритмот е најбрзиот можен алгоритам. h(x) < C* како и во претходниот случај А* ќе го најде најкраткиот пат. Но при пребарувањето ќе се разгрануваат повеќе јазли отколку што е потребно за да се најде најкраткиот пат. h(x) > C* нема гаранција дека А* ќе го најде најкраткиот пат, но алгоритмот е многу побрз отколку во претходниот случај. h(x) >> g(n) А* се претвара во пребарување прво најдобриот h(x) = 0 А* се претвара во пребарување со униформна цена Пред да започнеме со барање на евристика и пред да наведеме пример за А* алгоритамот ќе се задржиме на комплексноста во однос на меморија и време. Временската комплексност во најлош случај е O(bm) каде b е просечна вредност на разгранување (просечен......

Words: 1101 - Pages: 5

Upatstvo

...одредена тема која се заснова на објаснувања и истражувања поткрепени со употреба на домашна и странска литература која ни дава точни информации во врска со темата која се обработува. Ваквото истражување би му помогнало на секој студент да добие методолошки (научен) пристап во анализа на одреден проблем. Освен тоа, семинарската работа има за цел и да ве поттикне на социјализација и колективна тимска работа. Тимската работа во секој сектор, а посебно во IT секторот е од особено значење. Затоа семинарската работа треба да се работи во групи од по 2 студенти (редовни и вонредни без ограничувања). За пријавување на семинарската работа ќе се користи порталот за е-учење за предметот Интернет Технологии, во секцијата форуми како одговор на започнатата дискусија на дадената тема за семинарската работа. Во одговорот треба да бидат дадени следниве податоци за секој од учесниците во групата: име и презиме, број на индекс и email. Семинарската работа треба да содржи мин. 15 страници (тука не спаѓаат:насловната страница, содржината и апстрактот). Треба да се предаде во електронски форма на CD и во хартиена форма. CD-то кое се предава треба задолжително да ги содржи следниве информации кои треба да бидат напишани на CD-то или на неговата обвивка: • Име на предметот • Наслов на семинарската работа • Автори со име и презиме и број на индекс • Датум на предавање На CD-то освен електронската верзија на семинарската работа треба да се снимат и сите......

Words: 1204 - Pages: 5