Pananaliksi

In: Other Topics

Submitted By Leeellinaj
Words 2249
Pages 9
A. PANIMULA Ang edukasyon ay isang pundasyon ng mabuting pamumuhay. Ito ay naglalayon ng pagkatuto ng isang katauhan. Sinasabi din na ito ay isang proseso ng pagkuha ng kalaaman kaya naman ito ay nagdudulot ng benepisyo sa ating mental, pisikal, emosyonal at maging sa ating espiritwal. Pinapabuti nito ang bawat aspekto ng ating buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga kaalaman sa lahat ng bagay. Sumakatuwid, napakahalaga ng edukasyon sa bawat mamamayan ngunit maraming estudyante sa kolehiyo at hayskul ang hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Ayon nga sa UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), “Ang edukasyon ay isang prinsipyo ng karapatang pantao at ito ay isa ring pagsasanay sa iba pang karapatang pantao na nagtataguyod ng indibidwal na kalayaan, nagbibigay kalakasan at nagbubunga ng paglago. Subalit milyong mga kabataan maging mga matatanda ang hindi napapagkalooban nito dala ng kahirapan sa buhay.” Bunga nito, ang mga pursigidong mag-aaral na may pangarap na makapagtapos ng pag-aaral ngunit sa kakapusan ng kuwalta ay hindi sila nabibigyan ng pagkakataon, pumapasok na lamang sa pagtatrabaho. Naaapektuhan nga ba ng kanilang pagbabanat ng buto ang kanilang pagganap sa paaralan?
Ang pagtatrabaho habang nag-aaral ay makapagdudulot din ng tagumpay kung sa kanilang pagtatrabaho ay matututunan nila ang pagiging masipag, matiyaga at magkakaroon sila ng ‘time management skills’. Sa kabilang dako naman, maaari din itong makapagpalubha ng kanilang sitwasyon sa kanilang pag-aaral dahil maaari silang magkaroon ng mababang marka dahilan ng kakulangan sa oras sa paggawa ng mga takdang aralin, pagrerebyuw atbp. At pagod buhat ng magdamagang paggawa.
Ang pagtatrabaho habang nag-aaral ay napakabigat na pasanin para sa mga estudyante. Ang atensyon ng mga mag-aaral na nagtatrabaho ay nahahati. Maaari silang bumigay sa…...

Similar Documents

Pamaahong Papel

...pananaliksik. Kay Gng. Carolina Zamora Isidro, ang aming minamahal na guro at tagapayo sa asignaturang Filipino, ipanaabot po naming ang aming pasasalamat dahil sa inyong walang sawang pagsuporta, pagtulong, paggabay at pag-unawa samin habang isinagawa namin ang aming pananaliksik at lalong na sa pagbabahagi ng inyong mga kaalaman ukol dito. Sa mga magulang na tumulong at umintindi samin sa mga panahong abala kami sa paggawa ng pag-aaral na ito at sapag bibigay ng moral at pinansyal na supporta, pagmamahal at inspirasyon sa amin. Sa Poong mayKapal, sapag bibigay sa aming grupo ng determinasyon upang maisagawa at maisakatuparan ang pag-aaral at pagbibigay ng kaalaman na aming ginamit sa aming pananaliksi. Sa pag dinig sa among mgapanalangi lalung-lalo na sa mga panahong kami ay pinanghihinaan ng loob ito sa takdang panahon. Muli, maraming –maraming. Salamat po sa inyong lahat. -Mga Mananaliksik TALAAN NG MGA NILALAMAN Kabanata I, Ang Suliranin at Kaligiran Nito……………………………………. 1 Introduksyon……………………………………………………….............. 1 Layunin ng Pag-aaral………………………………………………………… 1 Kahalaghan ng Pag-aaral…………………………………………………. 1 Saklaw at Limitasyon………………………………………………………..1 Depinisyon ng Terminolohiya…………………………………………….2 Kabanata II, Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literartura …………………..3-4 Kabanata III, Disenyo at Paraan ng Pananaliksik…………………………….5 ......

Words: 2395 - Pages: 10

Research Paper

...ating gobyerno ay nagkakaroon ng mga seminar na kung saan tinuturan silang mag family planning. At sa kakulangan ng edukasyon, nagpapatayo sila ng mga public schools para sa mga mahihirap. Mlua sa elementarya hanggang sekondarya. At sa kolehiyo naman ay nagkakaroon sila ng mga skolar at iba pang makakatulong sa pagkakaroon ng kaalamanan. Ito ang mga solusyon na ginagawa ng gobyerno para mapigilan ang mga problema na nagdudulot ng kahirapan. II. Ang pananaliksik ay dapat mayroong tiyak na layunin. Dahil sa tiyak na layunin na kasalalay ang ikatatagumpay ng aisng pananaliksik, sapagkat dito maibabatay kung natugunan ba ng mananaliksik o hindi ang nais niyang kahinatnan ng napiling paksang isinailalim sa pananaliksi. Bilang isang mananaliksik ang aking layunin ay maipamulat sa mga mamamayan ang masasamang epekto ng kahirapan lalo na ang malnutrisyon. Dahil dito makakatulong ka sa iba na maintindihan ang mga problemang ito at kung paano narin nila mapipigilan ito. Nagkakaroon din ng layunin ang isang mananaliksik upang mas maintindihan niya ang kanyang napiling paksang itatalakay at nakatutulong din ito sa mga mambabasa upang mas lalo pa nilang maunawaan ang isang paksa. Kagaya ng layunin ko na maipamulat sa mga mamamayan ang masasamang epekto ng kahirapan. Ito’y magdudulot ng mabubuting epekto sa mambabasa dahil mas lalo nilang maiintindihan ang iyong paksang tinalakay. III. Ang paksang “Malnutrisyon, Simbolo ng......

Words: 1181 - Pages: 5