Podjetje

In: Business and Management

Submitted By mrsa123
Words 10657
Pages 43
1. ZNAČILNOSTI PODJETJA

Z razvito blagovno proizvodnjo se je pojavilo podjetje kot tipična osnovna celica gospodarstva. Vsako podjetje je enota, ki je samostojna v pravnem, ekonomskem, operativnem, eksternem in internem pogledu, glede razvoja, odločanja o delu in organiziranju, razdeljevanju dobička, v pogledu ciljev in zagotavljanja svojega obstoja.
Podjetje ima mnogo ciljev, izstopa pa tisti, ki je opredeljen kot maksimiziranje razmerja med vrednostjo rezultata in vrednostjo vlaganj v poslovanje. Uravnava ga koncept racionalnosti, da se z določenimi vlaganji doseže kar največji rezultat. Zaradi relativno velike samostojnosti nosi podjetje sam riziko za uspešnost svojega poslovanja, za katero ima stalni in glede na druge družbene institucije relativno najbolj objektivni test na trgu. Podjetje mora torej imeti neko minimalno ekonomsko moč, ki mu omogoča samostojni obstoj in razvoj.
Prav zato, ker lahko podjetje posluje z dobičkom, mora samo prevzemati tudi tveganje izgube. Zato mora biti samostojno z vidika upravljanja in poslovodenja. Nosi tveganje, torej gre lahko v stečaj in izgine. Da se to ne zgodi, se je prisiljeno stalno prilagajati spremembam v okolju.
Lahko rečemo, da je podjetje institucija, ki mora vedno znova dokazovati svojo pravico do obstoja, kar jo nujno dela najbolj fleksibilno med vsemi institucijami v družbi. Z njo je prilagojen proces prilagajanja spreminjajočim se potrebam na trgu.

Značilnosti podjetja po Gutenbergu: ➢ enotnost v pravnem, gospodarskem, upravljalno – poslovodstvenem in finančnem pogledu, ki išče dobiček ➢ kapitalistična oblika izkoriščanja, ki jo tvori produktivna kombinacija poslovnih prvin, načelo rentabilnosti in načelo finančnega ravnotežja.

Poslovodstvo podjetja postavlja vizijo, usmerja razvoj podjetja, proučuje njegovo poslanstvo (misijo), postavlja cilje in organizira delo, da bi podjetje…...

Similar Documents

Obračun Amortizacije

...Ljubljana Uvod Pri predmetu Ekonomika poslovnega sistema smo se dotaknili tudi teme amortizacija. Zato sem se odločil da bom na to temo napisal še seminarsko nalogo. Tema se mi zdi zanimiva tudi zato ker združuje predmet ekonomike z predmetom računovodstvo. Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo pomemben dejavnik za podjetje. Zaradi svoje pomembnosti pri ustvarjanju poslovnih učinkov in konkurenčnosti na trgu menim, da so najpomembnejša prvina poslovnega procesa. Kazalo: Uvod 1 Izračun nabavne vrednosti in amortizacije novega osnovnega sredstva po treh različnih metodah 3 1. Metoda enakomernega časovnega amortiziranja 3 2. Metoda padajočega amortiziranja 4 3. Metoda proizvedenih enot 4 Amortizacijski načrt in knjiženje amortizacije opredmetenega osnovnega sredstva po metodi enakomernega amortiziranja 5 Izračun sedanje vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva 6 Knjiženje odpisa opredmetenega osnovnega sredstva s sedanjo vrednostjo 7 Zaključek 8 Izračun nabavne vrednosti in amortizacije novega osnovnega sredstva po treh različnih metodah Za potrebo seminarske naloge si bomo pogledali namišljen primer kjer podjetje kupi novo opredmeteno osnovno sredstvo – opremo, katere nabavna vrednost vsebuje: Vsebina računa | vrednost z DDV | Vrednost OOS 95.000,00 € | 95.000,00 € | Poust | * 300,00€ | Prevoz OOS | 1.500,00€ | Priklop in testiranje OOS | 3.800,00€ | Nabavna vrednost OOS | 100.000,00€ | Tabela [ 1 ]: Izračun......

Words: 1635 - Pages: 7

Pomen Znanja Managerjev Za Spremembe V Organizaciji

...zaupano vodenje podjetja. Pri svojem delu se, poleg mnogih drugih dejavnosti, ukvarja z načrtovanjem prihodnjih dejavnosti in usmeritev v podjetju, vodenjem teh dejavnosti skozi organizacijo le teh. V končni fazi pa še s preverjanjem rezultatov in uspešnostjo v primerjavi z zastavljenimi cilji. Manager mora poleg teh prej naštetih dolžnosti tudi navzven in navznoter predstavljati organizacijo, uporabljati svoj krog poznanstev v korist organizacije, jačati kulturo in skrbeti za negovanje vrednot organizacije. Pri vsem tem se sooča z odločanjem. »Odločanje v managementu je kompleksen proces, ki vključuje procese kritičnega razmišljanja, reševanja problemov in ustvarjalnosti. Management v organizaciji ima najpomembnejšo vlogo, saj vodi podjetje k izidom in predstavlja največjo odgovornost uspeha določene organizacije. Dober manager naj bi posedoval čim več vodstvenih lastnosti, kot so samostojnost, pogajalske sposobnosti, kreativnost, politična modrost in ne nazadnje tudi odločanje v zapletenih situacijah« (Burgar, 2010; 329). Delo managerja je skrajno stresno. Sooča se s pritiski od zgoraj in od spodaj. V vsaki vestno nadzorovani organizaciji mu nadzorni odbor, orodje lastnikov, neprestano gleda pod prste in ga priganja. Na drugi strani pa podrejeni preko sindikatov zahtevajo svoj prav. To pomeni da mora biti manager močna osebnost, ki je sposobna prevzemati odločitve, za njimi stati in zanje tudi odgovarjati. Ob tem Javornikova (2010, 227) pravi, da »stres vpliva na......

Words: 2328 - Pages: 10

The Age of the Consumer Innovators

...Podjetja, ki delujejo na tej ravni so po večini zelo uspešna, saj potrošniki inovatorji oziroma vodilni uporabniki razvijejo izdelek zaradi potrebe po njem in dajejo s tem podjetjem večji potencial kakor pa izdelki, ki se razvijajo zgolj zaradi komercializacije. 3. ANALIZA ČLANKA 4.1. AVTORJI Eric Von Hippel rojen 27.8.1941 je ekonomist in profesor na MIT Sloan School of Management, kjer poučuje Management, Managment inovacij in Sistemski inženiring. Dodiplomski študij je obiskoval na Harvardu, kjer je diplomiral iz ekonomije. Po krajšem vmesnem iskanju želenega področja študiranja se je odločil za nadaljevnaje na MIT Sloan School of Management, kjer je zaključil magistrski študij iz strojništva. Nato je imel cilj ustvariti svoje podjetje in tako začel delati v pri management consultant McKinsey and Co. Na koncu pa je doštudiral na Carnegie Mellon University, kjer je leta 1974 doktoriral iz Inovacij. V kasnejših letih je naredil še dva doktorata in sicer leta 2004 na Ludwig-Maximillians Universität München in 2007 na Copenhagen Business School. Najbolj je znan po svojem delu, razvijanje koncepta inovativnosti uporabnika. Ideja koncepta je, da proizvajalci niso več glavni inovatorji, temveč to postanejo uporabniki in potrošniki. Eric von Hippel je eden izmed prvih, ki je zaznal ta trend in se ga namenil raziskati. Produkti, ki jih razvijajo proizvajalci so namenjeni širokemu spektru ljudi in zadovoljujejo različne potrebe. Ko pa določen uporabnik začuti potrebo......

Words: 4051 - Pages: 17

Denmark: Globalization and the Welfare State

...globalizacijske pritiske, na gibanje trga blaga in delovne sile. V primeru Lega so se v podjetju odzvali na globalizacijo in cenovne pritiske s strani Mattela in ostalih s izdelavo spletnih iger ter z možnostjo, da kupci naročijo Lego kocke preko interaktivne »Lego-tovarne«. Podjetje se je fokusiralo na zmanjševanje časa od naročila do dostave, poizkušalo je razumeti razmere na posameznih trgih ter z zaščito intelektualne lastnine. Čeprav je cena delovne sile na Kitajskem dosti manjša, je podjetje povečalo proizvodnjo na račun uspešnih izdelkov (igrač) ter z hitrim odgovorom na potrebe trga. Podjetje Lego je odprlo svoje proizvodne obrate tudi zunaj Danske, v vzhodni Evropi in Mehiki, seveda se vse odločitve sprejemajo skupaj z sindikati. V letu 2010 so se odločili, da na Danskem ostanejo samo še strokovno (specialistično) intenzivni obrati, prav tako je podjetje ustanovilo R&D oddelek, kjer so zaposlili ljudi, ki so izgubili delo pri selitvi proizvodnje iz Danske. Tako je zaposlenost v podjetju v letu 2008 po štirih letih padanja ponovno v porastu. »Morali smo oddati (zapreti) dele podjetja, kar lahko drugi delajo za nas – to je bilo težko in boleče, ampak na koncu smo postali učeče se podjetje« pravi Lego CEO Knudstorp. 4. As Danes reworked their societal arrangements in the 1990s who won more: labor or capital? Mislim, da so zmagali oboji. V začetku 90'h je Dansko prizadela največja nezaposlenost in v letu 1994 dosegla največjo raven z 12%. S socialnim......

Words: 1111 - Pages: 5

Pomen Prostovoljnega Dela Za Razvoj Managerskih Spretnosti

...managerske spretnosti, vendar se bom zaradi naravnanosti svojega diplomskega dela osredotočila le na glavne tri. 1 Tehnična spretnost Ta spretnost zahteva veliko mero izurjenosti in razumevanja managerja za izvajanje specifičnih nalog. Kot primere DuBrin (2000, str. 14) navaja pisanje računalniških programov, analizo tržne statistike, pisanje formalnih dokumentov … Bill Gates je primer takega managerja, ki je kot programer začel ustvarjati svoje podjetje Microsoft Corp. Te spretnosti zajemajo obvladovanje metod, procesov, postopkov in tehnik. Zajemajo tudi specifična znanja, analitične sposobnosti in spretnost uporabe raznih orodij in tehnik za reševanje problemov na določenem področju. Ta področja so inženirstvo, računalništvo, finance in proizvodnja. Zaradi direktnega stika z zaposlenimi na nižjih delovnih mestih je ta spretnost pomembnejša na nižjih hierarhičnih lestvicah, kar je lepo razvidno s Slike 1. Tehnične spretnosti se lahko pridobi skozi razne izobraževalne programe, ki jih izvede podjetje za svoje zaposlene, ali skozi redno šolanje. Ravno šole te spretnosti zelo poudarjajo (Dimovski, Penger & Žnidaršič, 2003, str. 8). Slika 1: Odnos med ravnijo managementa v organizaciji in managerskimi spretnostmi [pic] Vir: J. E. Miller et al., Supervision in the Hospitality Industry: Applied Human Resources 2006, str. 27. 2 Spretnost ravnanja s človeškimi viri (medosebna spretnost) Ta spretnost zajema sposobnost delati z ljudmi ter jih......

Words: 14702 - Pages: 59

Uvoz Preparata Coca-Cole Iz Amerike V Slovenijo

...................... 18 3.) ANALIZA IZVEDBE POSLA ......................................................................................... 19 4.) ANALIZA ZAKLJUČKA POSLA .................................................................................. 20 VIRI IN LITERATURA ........................................................................................................ 21 PRILOGE ................................................................................................................................ 23 2 UVOD V seminarski nalogi bomo pisale o uvoznem poslu, in sicer o uvozu preparata za pripravo Coca-Cole iz Amerike, natančneje Atlante (Georga). Podjetji sta resnični, posel pa je izmišljen. V resnici slovensko podjetje dobavlja preparat z Irske, vendar nas zanima, kako bi izgledal posel z Ameriko, če npr. ne bi bilo irskega dobavitelja. Natančneje bomo razdelale pripravo, izvedbo in zaključek posla, najprej pa se bomo posvetile osnovnim izhodiščem za pripravo posla. Tukaj nas zanima predvsem za kakšen izdelek gre, kaj je značilno za državo izvoznico – ZDA, kakšen je tržni potencial izdelka itd. Slednje je zelo pomembno, saj ne gre samo zato, da nekaj uvozimo, ampak tudi zato, da se da to prodati. V ta namen bomo poiskale raziskave med kupci, ki kažejo na odnos do Coca-Cole. Zanima nas kakšna je priljubljenost te pijače v Sloveniji in narediti oceno prodaje, da bomo vedele koliko preparata sploh uvoziti. Nato je potrebno pogledati, kakšna je......

Words: 7056 - Pages: 29

Ikea

...tipi mednarodnih podjetij 8 KAZALO SLIK Slika 1; Ustanovitelj IKEE Ingvar Kamparad pred enim od trgovinskih centrov 5 Slika 2; Poslanstvo podjetja IKEA 6 Slika 3; Finančni podatki IKEE po letih 7 Slika 4; Organizacijska struktura podjetja IKEA 12 Slika 5; IKEIna kuhinja 13 1. UVOD 1.1. OPREDELITEV PROBLEMA Pri predmetu Poslovodenje v mednarodnem okolju, sva si za seminarsko nalogo izbrala podjetje IKEA. Po pregledu večih potencialno možnih podjetij sva se odločila prav za to švedsko podjetje ker naju je zanimalo kakšna je njihova strategija poslovanja, saj podjetje konstantno raste po višini prihodkov in navsezadnje tudi zaradi ustanovitelja samega, saj je to mednarodno podjetje ustanovil pri svojih rosnih sedemnajstih letih. Začela bova z predstavitvjo podjetja na splošno, nadaljevala pa z analizo in opisom tipov mednarodnih podjetij, ki sta jo razvila Bartlett in Ghoshal in IKEO uvrstila po najinem mnenju v ustrezen tip mednarodne organizacije. Sledili bodo ključni viri konkurenčne prednosti IKEE in strategije katere uporablja švedsko podjetje na mednarodnih trgih. Predstavila bova tudi organizacijsko strukturo podjetja in analizo odnosa med »mamo« in podružnicami. Zaključila bova z opredelitvjo slabosti obstoječe organizacijske strukture in oblik poslovodenja. Povsem na koncu pa sva pripravila še nekaj predlogov za izboljšave katere bova podkrepila z argumenti. 1.2. NAMEN Namen najine seminarske naloge je da na konkretnem primeru raziščeva......

Words: 4574 - Pages: 19

Sovražni Prevzemi Podjetij in Vedenje Uprav

...belega viteza (white knight), ki bi bil do podjetja in predvsem do uprave bolj prizanesljiv. Pri prevzemu Uniona igra vlogo, skladno z obnašanjem belega viteza, Interbrew. Drugače rečeno - ni nemogoče, da uprava Uniona pričakuje, da bi tudi po Interbrewovem prevzemu ohranila službe. Med vrsto ukrepov, naravnanih posebej na določenega prevzemnika, sodijo tudi vsi drugi izdatki, ki jih uprava med prevzemnim bojem porabi v obrambi pred nezaželenim prevzemnikom: na primer medijski oglasi, politično lobiranje, naročanje strokovnih raziskav, prodaja posameznih blagovnih znamk in podružnic podjetja in podobno. Ekonomisti so bili sprva prevzemnim obrambam dokaj nenaklonjeni. Dopuščali so sicer, da se jih uprava loteva zaradi koristi delničarjev: podjetje naj bi se pred prevzemom branilo toliko časa, dokler ne bi prevzemnik ponudil največje možne cene. To je t. i. delničarska razlaga obrambe pred prevzemi. Ni presenetljivo, da so empirične raziskave bolj potrjevale razlago, da menedžerji skrbijo predvsem za lastne koristi, koristi drugih lastnikov pa so zanje drugotnega pomena. To je t. i. hipoteza o menedžerjih pri koritu. Skrb menedžerjev je vsaj načeloma upravičena - po sovražnih prevzemih so vodilni v prevzetem podjetju skoraj po pravilu zamenjani. Raziskave, ki iščejo prevzemne sinergije, pa jih pogosto najdejo prav v zamenjavi vodilnih v prevzetem podjetju. Novejše raziskave so do obrambe pred prevzemi za odtenek bolj prizanesljive. Ne izključujejo sicer možnosti, da je takšna......

Words: 2364 - Pages: 10

Economics 101

...The Core Competence of the Corporation Uvod * GTE (General Telephone & Electronics Corporation) največji akter v razvijajoči se informacijski panogi v 1980ih. * NEC (Nippon Electric Limited Partnership) precej manjše podjetje, ima kompatibilno tehnološko bazo ter računalniške posle kot GTE, vendar nima nič izkušenj z vodenjem telekomunikacijskega podjetja. * Ključno vprašanje: zakaj sta dve tako podobni podjetji poslovali čisto drugače? (če bomo skozi cello predstavitev prikazovali ta primer) Rethinking the corporation * Najtežja naloga managementa je organizacija sistema, ki bo sposobno najti izdelke, ki se jim potencialni kupci ne bodo mogli upreti, za katere še sploh ne vedo da jih potrebujejo, si jih ne morejo niti zamisliti. * NEC se v 1980ih poveže v strateško zvezo z namenom pridobitve tehnoloških znanj. GTE tega ne stori (managerji višjih ravni še vedno delujejo, kot da upravljajo posamezne poslovne enote in ne podjetja kot celote). The roots of competitive advantage * Kratkoročno konkurenčnost podjetja izvira iz cenovne uspešnosti (price/performance) trenutnih proizvodov, dolgoročno pa izvira iz sposobnosti za izdelavo izdelkov z manj stroški in hitreje kot konkurenca. * Sistem korenin kot ključna kompetenca (ta primerjava z drevesom se mi zdi zelo nazorna, str 82, drugi odstavek in lepo razloži vse, lahko bi uporabili) How not to think of competence * Za ohranjanje ključnih kompetenc ni potrebno prehiteti konkurentov glede......

Words: 498 - Pages: 2

Company

...6.3. PREDLOGI ZA BODOČE IT PROJEKTE Izbrali smo si 2 predloga, ki bi jih predlagali podjetju za bodoče IT projekte. Prvi je: Machine Learning Izraz Machine Learning označuje sposobnost učenja naprav na podlagi izkušenj. S slovenskim izrazom, strojno učenje na kratko pomeni, da lahko naprave z analizo velikega števila podatkov in njihovih posledic predvidijo sledeče dogodke. V podjetju Hidria jih najbolj zanima, če bi lahko z uporabo Machine Learning-a avtomatizirani stroji sami predvideli prihajajoče okvare ali zastoje, ki v panogi kjer deluje podjetje povzročajo vrtoglave stroške ter zamude. Menimo, da bi s konstantnim spremljanjem vseh parametrov proizvodnih naprav, lahko v njih našli značilnosti, ki bi bile značilne za stroj pred okvaro. Morda bi meritve pokazale, da se strojem pred okvaro počasi zvišuje delovna temperatura, morda jim upada pritisk v hidravličnih sistemih,... Z definiranjem kateri parametri so značilni za napravo pred okvaro, bi jo lahko naučili, da sama prepozna simptome, ki vodijo v okvaro, nanje opozori zaposlene in se nato po potrebi tudi sama izključi oziroma ustavi, z namenom minimiziranja nadaljnjih poškodb stroja ali izdelkov. Predvidevanje zastojev proizvodnje bi zelo pozitivno vplivalo na njeno hitrost, saj bi se lahko na okvare strojev pripravili vnaprej, jih pred še večjimi okvarami tudi popravili, le redko bi jih pa zastoj določene linije presenetil in z ustavitvijo proizvodnje negativno vplival tudi na ostale proizvodne linije, ki bi...

Words: 345 - Pages: 2

Entrepreneurship

...gospodarskega, tehnološkega in družbenega razvoja ter konkurenčnosti gospodarstva. 4 skupine malih (in srednjih) podjetij: 1. Obrtniški podjetniki * Vodijo podjetje na podlagi svojega znanja, ki ga uporabljajo v proizvodnji. * Rast je zelo redka * Glavni motiv je zagotavljanje tekočih dohodkov sebi in svoji družini =dohodkovni motiv 2. Miške * Nastajajo vsak dan prav tako propadajo vsak dan * Le okoli 20% jih preživi 5 let ali več * Predstavljajo večinski del gospodarstva (trgovine na oglu) * Gospodarstvu dajejo fleksibilnost in prilagodljivost ponudbe hitrim spremembam na strani povpraševanja s tem, da dnevno nastajajo in odmirajo 3. Sloni * Nekoliko večja mala podjetja , ki praviloma ne doživijo velike rasti * Ne moremo jih klasificirati niti kot najmanjša mala podjetja niti kot srednje velika * So počasna, rigidna in nefleksibilna, saj se s težavo prilagajajo tržnemu povpraševanju * Težko propadejo * V času krize pomemben del gospodarstva, saj s svojo neokretnostjo in vztrajnostjo dajejo gospodarstvu določeno stabilnost 4. Gazele * Majhen del gospodarstva. Predstavljajo 2-5% vseh malih podjetij * So visokotehnološka, prebojna in povezana s novejšo tehnologijo * Veljajo za nosilke gospodarske rasti * ''Podjetje z visoko rastjo, ki letno povečuje svoje prihodke za vsaj 20% in to v obdobju vsaj 4 let'' (investopedia.org) V sodobnih naprednejših gospodarstvih predstavljajo mala...

Words: 1325 - Pages: 6

Dispozicija

...transfernih cen upoštevajo razlike v davčni obremenitvi po posameznih državah, a ne z namenom izogibanja plačevanja davka od dobička temveč z namenom optimiziranja donosnosti. Prav tako proces planiranja omogoča zbiranje informacij o poslovanju v različnih okoljih. Podjetje tako lahko identificira tako davčne kakor tudi komercialne potenciale, ki bi morda ostali neopaženi. 2. NAMEN IN CILJI NALOGE Namen diplomske naloge bo kratko predstviti trenutno veljavna načela za oblikovanje transfernih cen ter metode za oblikovanje le-teh. Skozi opredelitev stroškovnih nosilcev, prodajnih in profitnih centrov bomo kratko predstavili poslovne vidike oblikovanja transfernih cen. Cilje diplomske naloge lahko razdelimo na cilje v teoretičnem in cilje v empiričnem delu naloge. V teoretičnem delu želimo najprej predstaviti načela za oblikovanje transfernih cen in metode za oblikovanje le-teh. V empiričnem delu pa je naš cilj predstaviti poslovni vidik oblikovanja transfernih cen v izbranem mednarodnem podjetju x. 3. PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE V nalogi se bomo v praktičnem delu omejili na predstavitev poslovnega vidika oblikovanja transfernih cen v enem izbranem mednarodnem podjetju. Predpostavljamo, da izbrano mednarodno podjetje ni zelo specifično, da ugotovitve in sklepi v zvezi s poslovnim vidikom oblikovanja transfernih cen v tem podjetju ne bi bili širše uporabni tudi za druga podjetja. 4. PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA Pri izdelavi diplomske naloge bomo......

Words: 990 - Pages: 4

Seminarska Naloga

...spremljevalci v slovenskem, hrvaškem, italijanskem, nemškim ter angleškim jezikom. Poslanstvo: "Življenska doživetja" V agenciji imamo postavljene najvišje standarde kakovosti za še tako zahtevne stranke in naše poslovne partnerje. Vizija: "Želimo zagotoviti položaj najbolj unikatnih turističnih potovanj v Sloveniji". Tabela 1: Sprememba mednarodnih obiskovalcev v Avstralijo (vir: Statistični urad Avstralije): Tabela 1: Sprememba mednarodnih obiskovalcev v Avstralijo (vir: Statistični urad Avstralije): Kot novo podjetje želimo ustvariti in nadgrajevati našo ponudbo z odkrivanjem, spoznavanjem in sodelovanjem z novimi poslovnimi partnerji iz vsega sveta ter ustvariti ponudbo, ki bo čim bolj unikatna. Tabela 2: Namen obiska države (vir: Statistični urad Avstralije): Tabela 2: Namen obiska države (vir: Statistični urad Avstralije): 3. RAZIKAVE IN ANALIZA TRGA 3.1. PEST ANALIZA – ANALIZA ŠIRŠEGA OKOLJA P.E.S.T. analiza temelji na analiziranju trga v katerem želi podjetje poslovati na novo. Je analiza makroekomonskih dejavnikov s katero želimo spoznati stabilnost okolja v katerem nameravamo poslovati. V tej analizi torej proučujemo zunanje dejavnike, ki lahko vplivajo na naše poslovanje, torej poslovanje agencije LUX d.o.o. v Sloveniji. 3.1.1. Politično-pravno okolje Politično in pravno okolje ima velik vpliv na poslovanje. Glede na trenutno politično okolje v državi lahko sklepam, da to ne bi oviralo našega poslovanja s strankami. Čeprav so se v zadnjih mesecih po......

Words: 3378 - Pages: 14

All the Wrong Moves

...SEMINARSKA NALOGA ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT ALL THE WRONG MOVES 1. UVOD V javnosti obstaja priljubljen rek, ki pravi, da po bitki smo vsi generali. Ta tolažba ali izgovor pa nikakor ne velja za sodobne direktorje in managerje. Če karikiram v skladu z uvodnim pregovorom, se od njih pričakuje da so generali pred, med in po taki imenovanih bitkah, oziroma vse to in še več. Konkurenca na trgu je vedno prisotna in vsak napačen korak bo hitro opažen ter izkoriščen, ker lahko pomeni hud udarec za podjetje. Zato je na ramenih vodilnega, da ravna trezno in preudarno tako v mirnih časih kot v času krize in je pripravljen hitro se odzivati na izzive okolja – tako notranjega kot zunanjega. V nasprotju s prepričanjem, da je po navadi največji izziv spopadanje s konkurenco, se pravi z zunanjim okoljem podjetja, članek All the Wrong Moves, avtorja Davida A. Garvina, na katerega je vezana ta seminarska naloga, izpostavlja predvsem problem managementa in odločanja znotraj organizacije. Začenjam s kratkim povzetkom članka, ki je zastavljen kot študijski primer, saj poleg fiktivne situacije in primera vključuje še komentarje priznanih ekonomistov. Temu sledi analiza in vrednotenje članka, primerjava in dopolnitev z mnenji avtorjev sorodnih člankov na temo odločanja, ter sklep. 2. POVZETEK ČLANKA Avtor (Garvin 2006) v članku All the Wrong moves govori o podjetju Nutrorim, ki proizvaja prehrambene dodatke. Nutrorim je s svojim uspešnim poslovanjem uspel pritegniti......

Words: 4291 - Pages: 18

Med Načini Delovanja Bavčarja, Šrota in Cerkve Ni Nobene Razlike

...nato s je povzpel do mesta namestnika direktorja, Leta 2005 pa je bil po Turnškovem odhodu v pokoj izbran za njegovega naslednika. Šrotov petletni mandat se je začel novembra istega leta. Takrat je bila Pivovarna Laško zelo uspešna, leto pred tem ji je uspela zmaga v pivovarski vojni, v kateri je prevzela Union. A Šrotovo vodenje družbe je bolj kot nadaljnje širjenje zaznamovalo lastninjenje. Leta 2007 je revija Manager na četrto mesto lestvice najbogatejših Slovencev postavila Danijelo Rakovič, lastnico podjetja Kolonel. Kasneje se je razkrilo, da gre pri podjetju Kolonel za tako imenovano »podjetje z le enim poštnim nabiralnikom«, kar je vzbudilo dvome o pravem lastništvu podjetja. Mediji so razkrili, da se za »slamnato« lastnico skriva podjetje Atka Prima, katerega lastnika sta Boško Šrot in njegova žena Anica Aužner Šrot. Podjetje Atka-Prima je leta 2006 za pičlih 16.000 € kupilo podjetje Kolonel, ki je nekaj dni pred tem objavilo prevzem družbe Center Naložbe, poznejše največje lastnice Infond Holding in posledično Pivovarno Laško. Leto kasneje sta Infond holding in Pivovarna Laško kupila delnice od Zvon Ena Holdinga ter tako presegla četrtinski prag deleža v Mercatorju. V istem letu je Pivovarna Laško naznanila tudi prevzem Dela. Tik pred izbruhom finančne in gospodarske krize je imela skupina Pivovarna Laško za 424 milijonov evrov obveznosti. V letnem poročilu Pivovarne Laško za leto 2008 je navedeno, da je skupina Pivovarne Laško v letu 2008 ustvarila 3,8 milijona......

Words: 7615 - Pages: 31