RedegøRelse

In: Other Topics

Submitted By tildedyrnes
Words 365
Pages 2
Redegørelse for indlægget ”Drop lektierne”

Per Fibæk Laursens overordnede påstand i hans indlæg i Samvirker 1. Januar 2008 er, at eleverne ikke lærer mere af at lave lektier hjemme og derfor bør de afskaffes.

Han skriver at lektierne i værste fald skader eleverne, fordi de kan ødelægge børns lyst til at lære. Det giver også en ulighed mellem eleverne, hvis de har forældre som er rigtig gode til at hjælpe, har en høj uddannelse og har tid og overskud til at sidde i timer og hjælpe deres børn. Hvor på den måde, det også kan gå galt, hvis eleverne får for meget hjælp hjemme fra. De elever hvis forældre ikke har hverken tid eller ressourcer til at hjælpe får det så sværere, med mindre de selvfølgelig kan det hele selv, og på den måde kommer der ulighed i klassen.
Laursen fortæller om en række undersøgelser i udlandet og særligt USA der tyder på, at eleverne ikke lærer mere, når de har lektier for, end hvis de ikke har. Emnet blev diskuteret i de danske medier i efteråret 2007 og der var de konservative politikere og pædagoger straks ude at forsvare for lektierne. De havde ingen større interesse for om lektierne virker eller ej men brugte argumentet at det er bevist, at det giver højere karakter at arbejde med tingene hjemme. Per Fibæk Laursen mener dog, at droppe lektierne ikke er det samme som at droppe træning og øvelse, men at træning og øvelse er grundigt dokumenteret og at den danske folkeskole har haft for lidt respekt for det. Han synes blot at træningen og øvelserne skal foregå på skolen og ikke hjemme. Man kunne fx gøre lektierne til et fast indslag i SFO’erne, hvor der kan være faste rammer og voksne til rådighed og på den måde mener han, at elever vil få mere ud af det.
I folkeskoleloven står der ikke noget om, at eleverne skal have lektier for. Der står kun, at eleverne skal have undervisning i nogle specielle fag, og i et specielt antal timer.…...

Similar Documents

Wuhu

...Januar 2013 2d SRO Tema: Vælgeradfærd Fagkombination: Matematik- samfundsfag Opgave: 1. Med udgangspunkt i nedenstående artikel af Rune Stubager ønskes en kort redegørelse for karakteristiske historiske udviklingstendenser i det danske partisystem. 2. Gør rede for χ2-testen. Du skal her under angive formål, beregningsmåde og hvordan man drager en konklusion efter at have udført en χ2-test. Du skal komme ind på ord som fordelingsfunktion, kritisk værdi og p-værdi. 3. På ovenstående baggrund og med brug af Survey databasen ønskes en analyse af hvorvidt der kan konstateres en sammenhæng mellem sociale variable, politiske standpunkter og vælgeradfærd ved folketingsvalget 2007 Det forventes, at du i denne analyse: a. opstiller, begrunder og analyser mindst 3 hypoteser om et sådan sammenhæng. b. anvender matematiske beregningsmetoder i analysen, herunder χ2-test c. vurderer det statistiske materiale og de forskellige metodeproblemer i analysen HUSK HUSK HUSK – RAW NUMBERS!!!!!!!!!!!!!! 4. ------------------------------------------------- Diskuter hvorvidt politiske meningsmålinger skal forbydes i en periode op til et folketingsvalg. Materiale: Samfundsfag: 1. Rune Stubager: ”Genfærd. Klassekampen er på vej tilbage”. Politiken 21/10 2009 2. Survey banken: http://www.surveybank.aau.dk 3. Peter Munk Christiansen oa ”Demokrati, Magt og Politik i Danmark”. (2. udg. Gyldendal 2012), s. 80-82, 87-99. 4.......

Words: 261 - Pages: 2

English

...Isen smelter – fokus vokser Problematikken bygger på, at isen langsomt smelter over hele verdenen, pga. de stigende temperaturer. Dette er en redegørelse af artiklen ”Iskappen krymper på Nordpolen” og lederartiklen ”Liv eller død”, begge artikler er udgivet af Informationen. Artiklen bygger sig op af et interview med Helge Drage fra Nansencenteret ved Bergen Universitet der påstår, at ”Nordpolens ismasser er ved at smelte”. Endvidere er artiklen bygget om nogle hovedpåstande hertil nogle tilhørende argumenter. Den gennemgående påstand er, at isen er ved at forsvinde på Nordpolen. Hertil underbygger forfatteren med et interview med Helge Drage, der snakker ud fra nogle luftfotos taget fra hhv. satellitter og fly, der viser en tydelig formindskning af isens overflade bliver mindre år: ” Fra satellitter og fly ved man også, at isens overflade bliver mindre og mindre, år for år.” Forfatteren skriver også, at isens areal er blevet 10 % mindre på 20 år. Endvidere argumenterer forfatteren også med, at man i Canada har en radarsatellit har taget billeder der viser, at der er kommet revner der er op til 2000 km lange, det er tegn på at isen er blevet tyndere. Hertil siger Helle Drage, at man ikke ved hvor meget af den globale opvarmning, skyldes mennesker, og at forandringerne stemmer over ens med klimamodellerne. Artiklen ”Liv eller død” bygger på nogle billeder som Tv-avisen udsendte den 5. september, som viste at Dynju-jøkul er begyndt at smelte. Her kommer hovedpåstanden i......

Words: 693 - Pages: 3

Heptan

...VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF KEMIRAPPORT En kemirapport bør indeholde følgende oplysninger og AFSNIT: Oplysninger på forsiden : (side nul; husk sidenumre) TITEL på rapporten / øvelsen. DATO for udførelse samt aflevering. DIT NAVN samt klasse / hold / gruppemedlemmer. Formål: Her skal du skrive et par linjer om formålet med forsøget – hvilke kemiske sammenhænge skal afprøves eller demonstreres med forsøget. INDLEDNING: Skriv nogle linier mere perspektiverende art, fundet på Internet / leksikon / dagblad… Rapporten får herved en mere læseværdig start for f.eks. en kammerat på en anden skole, og øger "din egen bevidsthed" ! TEORI: En redegørelse med dine egne ord for teorien bag øvelsen. Skal indeholde reaktionsligninger og reaktionstyper. MATERIALER: En liste over ALLE de materialer, der bruges til øvelsen. Dvs. alle glasvarer, alle kemikalier, opløsningers koncentration (evt. anføres giftighed og eventuelle særlige forholdsregler), alt apparatur osv. Det er meningen, at man skal kunne bruge materialelisten til senere at finde tingene frem, hvis man vil gentage øvelsen. METODE: En gennemgang af fremgangsmåden / øvelsens udførelse - illustreret med tegning af opstillingen og meget gerne inddelt i passende underpunkter. Igen er det meningen, at en udenforstående skal kunne gentage øvelsen, kun med rapporten i hånden. Hvis materialelisten er meget lang, eller hvis......

Words: 327 - Pages: 2

Skriftlighed

...emnet/teksterne, og disse skal besvares separat. Typisk formulering: “The texts in Section A focus on the concept of [emne]. Write a paper (700-1000 words) in which you answer the following questions. Answer the questions separately”. Herefter følger 3 delspørgsmål, hvoraf de første 2 er tekstbundne, og det sidste er en diskussion. Forklaring af de begreber, der kan forekomme i delspørgsmålene: An outline: En overordnet, koncentreret sammenfatning af et bestemt emne. Outline er som regel mere detaljeret end et summary og ofte skal flere synspunkter holdes op mod hinanden. Et kort citat her kan medvirke til at præcisere et synspunkt eller en holdning. An account (”give an account of”): en beskrivelse af fakta, tilstande eller handlinger; en redegørelse for eller fremstilling af begrundelser, årsager eller motiver. A comment (”comment on”): iagttagelser, der udtrykker den skrivendes egen stillingtagen, holdning eller vurdering, oftest med fokus på et enkelt aspekt. A discussion (”discuss”): fremsættelse af synspunkter og argumenter for disse. I en diskussion formuleres forskellige og også modsatrettede synspunkter med argumenter, evt. kan den afsluttes med en argumenteret personlig stillingtagen. Emnet for diskussionen fremgår af den konkrete opgave. Det kan være angivet i spørgsmålet, at din diskussion skal tage udgangspunkt i en bestemt tekst, men også hvis dette ikke er tilfældet, vil det være en god ide at bruge en eller flere af teksterne som udgangspunkt for......

Words: 1822 - Pages: 8

Hvad

...spørgsmål. De 14 spørgsmål indgår med lige vægt ved bedømmelsen. Til opgavesættet hører et bilag. Bedømmelsen af det skriftlige eksamenssæt I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart, herunder om der i opgavebesvarelsen er: – en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af, hvad den enkelte opgave og de enkelte delspørgsmål går ud på – en hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god matematisk skik – en dokumentation ved et passende antal mellemregninger – en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde, herunder den eventuelle brug af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder – en brug af figurer og illustrationer – en tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer – en redegørelse for den matematiske notation, der indføres og anvendes, og som ikke kan henføres til standardviden – en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et klart sprog og med brug af almindelig matematisk notation. 576075_2HF091-MAC.indd 2 09/03/09 9:06:18 hf matematik C maj 2009 side 1 af 4 Opgave 1 Figuren viser to ensvinklede trekanter ABC og A1B1C1 . Nogle af målene fremgår af figuren. a) Bestem længden af siden A1C1 . Opgave 2 Nedenstående tabel viser antallet af anmeldte voldsforbrydelser i 1998 og 2006. År Antal anmeldte......

Words: 812 - Pages: 4

Nice

...Redegørelse af artiklen ’’Danmark undertrykker indvandreres sprog’’ Artiklen er skrevet af kristelig daggblad, og handler om hvordan danmark og politikerne i det hele taget har det med, at indvandrere snakker andre sprog end det danske. I artiklen er der sat fokus på en ekspert på sprogområdets meninger. Det er den islandskfødte forsker Berthora Kristjansdottir. Hun har skrevet en ph.d om den hårde linje der er blevet lagt fra politikernes side inden for sprogområdet. Hun mener at der inden for de seneste 30 år er blevet lagt en meget skarp linje, i forhold til at bevare en etsproget dansk skolekultur. I sin forskning på dette område har hun gennegået en masse dokumenter, som den danske centraladministration har udgivet omhandlende beslutninger i forhold til undervisning af tosprogede. Hendes undersøgelse viser, at der skulle have været en del modvilje fra politikere og embedsfolks side i forhold til at tilgodese andre sprog end det danske. Kristjansdottir mener, at det er en klar uddannelsespolitik i Danmark at vi er ét folk, én nation og derfor bør tale ét bestemt sprog. Hun mener, at det er både politikere og embedsfolks skyldm, og at hun kan fornemme hver gang der er noget med indvandrere og deres sprog, så er der ekstra modvilje og diskussion i embedsværket. Hun beskriver også hvordan man i sverige tænker meget mere flersproget end her i Danmark. Kristjansdottir slutter af i artiklen med at fortælle om, at hun ikke har fundet noget der tyder på at børn der er......

Words: 280 - Pages: 2

Decline of the West

...1. En redegørelse for de forskellige protester mod krigen, som opstod i løbet af 1915 og 1916 – og som fortsatte til krigens afslutning i 1918. 1917 bliver skudt i gang med mytteri i den franske hær. Halvdelen af den franske hær blev berørt af mytteriet, og det var det mest omfattende mytteri på vestfronten under den Store Krig. Under mytteriet var der også protester i Paris’ gader, hvor kvinderne gik i gaderne og demonstrerede mod krigsførelsen. Også i Italien var der problemer pga. krigstrætheden, hvor voldelige sammenstød mellem udkommanderede hærenheder og den civile befolkning opstod. Det spontane oprør blev slået ned, men senere samme år led hæren et tab ved et tysk-østrigsk gennembrud på fronten. Her kollapsede hæren og massedesetertioner forekom, samt nedlæggelse af våben. Det lykkedes dog at få den samlet igen - selvom det var langt inde i landet. Selv i Storbritanien og Tyskland blev krigen for meget for civilbefolkningen, som resulterede i strejker opstod, dog ikke i samme opløsning forhold som i Italien og Frankrig. 2. En analyse af de forskellige regeringslederes reaktion på protesterne ved krigsfronten såvel som hjemmefronten. Woodrow Wilson, USA’s præsident, reagerer med et fredudspil som han affatter i 14 punkter. Det generelle budskab var fred uden anneksioner (landudvidelser). Lloyd George, Englands premierminister, reagerer på krigstrætheden i England ved at nedsætte en særlig ”Krigsformåls-komite”. Denne komite havde til formål med at......

Words: 334 - Pages: 2

Nordvest Dansk Hf

...Indholdsfortegnelse Indledning. Redegørelse omkring filmen med fokus på bandemiljøet. Analysere filmens teknikske virkemidler. Diskussions spørgsmål – hvad er bandeexit. Konklusion. Indledning. Kigger man på samfundet i Danmark i dag, er der sket stor udvikling inden for banderelateret kriminalitet, idet at der er blevet stiftet så mange nye og forskellige bander, både rocker grupper og indvandre grupper. Gaderne er blevet mere usikre og kriminaliteten er steget til et stadie der begynder at minde mere og mere om det, vi alle sammen ser på film som foregår over i USA. Dette er noget som ligger fjernt for så mange ”almenlige” danskere, men for mig har det haft en stor indflydelse i mit liv, da jeg selv kommer fra dette miljø. Dette har også gjort at jeg har valgt at tage dette emne til mig, og kigger nærmere på forholdene i Danmark, da jeg mener at dette er kun bliver værre med tiden og vores næste genaration står over for en stor udfordring. Jeg lægger ud med tage udgangspunkt i Michael Noers film Nordvest, som netop omhandler kriminalitet og bande aktivitet. Efter det har jeg taget mig til opgave at kigge lidt nærmere på hvad bande exit er. Overordnet vil jeg tage et kig på filmens handling med særligt fokus på bandemiljøet som vil fremstå i min redegørelse, og så vil jeg analysere de filmteknikske virkemidler og komme ind på mit diskuterende underspørgsmål omkring hvad bande exit er, som jeg tidligere har nævnt. Sidst men ikke mindst vil jeg komme......

Words: 3360 - Pages: 14

Fysik

...og Solsystemet Der ønskes en redegørelse for vigtige fysiske fænomener i området spændende fra vores nære omgivelser til Solsystemet Stikord: Jorden, Månen, Solen, planeter, dag og nat, årstider, sol- og måneformørkelse, månefaser, tyngdekraft, densitet 9. Farveriget Der ønskes en redegørelse for lys og farver Stikord: Bølgeformel, frekvens, bølgelængde, additiv farveblanding, subtraktiv farveblanding, spektralfarver, blandingsfarver, komplementærfarver 10. Opbygning af stof og tilstandsformer Der ønskes en redegørelse for vigtige fysiske fænomener i området spændende fra de mindste ting som vi kan se med det blotte øje til de allermindste strukturer som stof er opbygget af. Stikord: Atomer, molekyler, atomkerner, kernepartikler, kvarker, partikelfamilier, naturkræfter, tilstandsformer 11. Det optiske gitter Gør rede for opbygning, funktion og anvendelse af et optisk gitter. Stikord: bølgelængde, udbredelsesretning, Huygens princip, interferens, antal ordner, plan bølge, ringbølge. 12. Lyd og lydudbredelse Gør rede for lydens natur og egenskaber. Stikord: Bølgemodel, lydhastighed, lydstyrke, øret 13. Kraft, arbejde og Newtons love Der ønskes en redegørelse for kraft og arbejde samt Newtons love Stikord: tyngdekraft, resulterende kraft, kraftens arbejde, potentiel energi, kinetisk energi 14. Bølger og dopplereffekt Der ønskes en redegørelse for bølger og......

Words: 685 - Pages: 3

Rebels

...Ungdomsoprøret Redegørelse: I 1960’erne fik landbrugsfolket det meget nemmere i forhold til produceringen og arbejdsmæssigt. En landmand kunne nu være i stand til at gøre det, der tidligere behøvede tre landmænd. Årsagen til dette var pga. mekaniseringen, dvs. man i arbejdsgangen brugte maskiner i stedet for håndkraft. Derudover rationaliserede landbruget ved specialiseringen, hvor de forskellige landfolk var gode på. På den måde blev det også mere effektivt på produktionsniveauet. Produktiviteten indenfor landbruget steg næsten femdobbelt så meget og fra blot 1948 til 1965 var der 127.000 flere traktorer, derfor blev der næsten ikke brugt heste længere. Da mejetærskerens og malkemaskinens ankomst, blev det vanskeligt for karlene og pigerne at finde arbejde i landbruget. Selvom alt blev lettere for landbrugsfolket fysisk og effektiviteten gik fremad, opstod problemet, da prisen på landbrugsvarer begyndte at stagnere, pga. den store mængde produktion i Danmark og udelandet. Det blev sværere at få solgt den store mængde landbrugsvarer, dermed blev det hårdere at leve af landbruget. Landbrugets økonomiske situation betød, at færre mennesker kunne leve af landbruget. Selvom vareproduktionen var stor gik det ikke økonomisk godt. Indkomsten var særdeles lav i forhold til industriarbejdernes og ikke nok med det, havde de også brug for kontantstøtte fra staten. Der blev flere og flere industriarbejdere, og på den måde blev der mere fokus på industrien i stedet for landbruget.......

Words: 382 - Pages: 2

Litterature

...øjenåbnende artikel, som ville gavne samfundet mere. Hvad gjorde du? | Hvordan gjorde du det? | Hvorfor gjorde du det? | forberedelsesfase | skrivefase | redigeringsfase | Læste kronikken, skrev noter i den og læste den så igen. | | Det gjorde, at da jeg var klar til at skrive, vidste jeg hvad jeg ville hive frem fra teksten og hvad jeg ville fokusere på. | Elevtid: 2 timer Personlige overvejelser over følgende: hvad har jeg sværest ved i skriftlig dansk? Skriv: At skelne mellem indledningen og redegørelsen. Jeg ved ikke helt hvor grænsen går, så jeg er bange for at det bliver for meget af det samme. Hvorfor? Skriv: Kender ikke helt ’trækkene’ ved en redegørelse, og derfor bliver det hurtigt meget indledningsagtigt. Hvad vil jeg sætte mig som mål de næste måneder? Skriv: At få styr på indledning og redegørelse, og så få brugt nogle flere faglige termer i min analyse. ...

Words: 1132 - Pages: 5

Hello

...De 20 spørgsmål indgår med lige vægt i bedømmelsen. Bedømmelsen af det skriftlige eksamenssæt I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen. Dette vurderes blandt andet ud fra kravene beskrevet i de følgende fem kategorier: 1. TEKST Besvarelsen skal indeholde en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af, hvad den enkelte opgave og de enkelte delspørgsmål går ud på. 2. NOTATION OG LAYOUT Der kræves en hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god matematisk skik, herunder en redegørelse for den matematiske notation, der indføres og anvendes, og som ikke kan henføres til standardviden. 3. REDEGØRELSE OG DOKUMENTATION Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde og dokumentation i form af et passende antal mellemregninger og/eller en matematisk forklaring på brugen af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder. 4. FIGURER I besvarelsen skal der indgå en hensigtsmæssig brug af figurer og illustrationer, og der skal være en tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer. 5. KONKLUSION Besvarelsen skal indeholde en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et klart sprog og/eller med brug af almindelig matematisk notation. Stx matematik B december 2013 side 1 af 5 Delprøven uden hjælpemidler Kl. 09.00 –......

Words: 1033 - Pages: 5

The Fabulous

...Redegørelse af ”staten kommer” ”Tryghed avler frihed”- men kan det blive for trygt? Hvor meget skal staten blande sig? Noget af det vigtigste i Danmark er vores frihed. Men vi er jo ikke frie, som i at vi selv tager de vigtige beslutninger. Jo, vi vælger selv, hvad vi skal have at spise til aftensmad i morgen, og hvilket tøj vi vil klæde os i, men ifølge Mogens Rüdiger tager vi selv færre og færre beslutninger. Det er ikke mange år siden, at vi stemte i mod tvungen brug af sikkerhedsseler, fordi det var et brud på vores frihed. SF, De Radikale, De Konservative og Venstre formulerede en erklæring hvor der stod, ”vi har ingen ret til, at gøre os til herre over det dyrebareste vi har, livet” med den erklæring stod det klart, at det var ikke folketingets job at bestemme over vores liv, kun hvordan vores liv har effekt på andres. Disse tider er for længst forbi, mener Pernille Steengaard forfatter til artiklen. Pernille Steengaard mener ikke længere, at det kun er ens eget problem, om man køre med sikkerhedssele eller ej, det er blevet statens. Ligesom at det heller ikke længere er dit eget problem, om du ryger, er for fed eller for tynd. Det er blevet statens. Alt skal reguleres. Selv de borgerlige partier der før i tiden var meget i mod frihedsberøvelse, og i begyndelsen protesterede over ”at staten fjernede noget så centralt som menneskets eksistens”, er nu blevet blødere og gået med til flere regulationer. Vores samfund er med tiden blevet mere reguleret, men for vores eget......

Words: 520 - Pages: 3

Slange Gift

...Redegørelse for efterløn & Radikale venstre ifh til efterløn. Side 2 Analysering af debat indlæg. Side 3-4 Diskussion/konklussion. Side 5 Kildeliste/Litteratur liste: Debat indlæg: Debat indlæg skrevet af formanden for HK, Leo Jensen og udgivet d.2 september i 2011 på avisen jyllandspostens hjemmeside: http://jp.dk/aarhus/meninger/breve/article2532977.ece Efterløn: tekst på 33 linjer som findes på side 117 i skole bogen ”Liv i Danmark” (Den nye), skrevet af Benny Jacobsen og Ove Outzen, og udgivet af forlaget Columbus, i 2011. Figur 8.1: Statistik over helbredsproblemer pga. Nedslidning, som findes på side 28 i statistik bogen ”Samfundsstatistik”, som er redigeret og skrevet af Allan christensen, Henrik Arbo-Bärh og Niels Knap, og udgivet i 2011 af Columbus. Figur 11.4: Statistik over fuldtidsledige, findes på side 48 i statistik bogen ”Samfundsstatistik”, som er redigeret og skrevet af Allan christensen, Henrik Arbo-Bärh og Niels Knap, og udgivet i 2011 af Columbus. Web 1: Indlæg skrevet af Jesper Boe Jensen og offentliggjort på Radikale venstres hjemmeside; http://www.radikale.dk/CMS/vis.aspx?aid=93986 Web 2: Artikel som forklarer efterlønnen og dets historik, udgivet på informationssiden wikipedia: http://da.wikipedia.org/wiki/Efterl%C3%B8n Web 3: Artikel som redegører for efterlønsreformen i 2006, udgivet på informationssiden wikipedia: http://da.wikipedia.org/wiki/Velf%C3%A6rdsreform Web 4: Artikel som forklarer tilbagetrækningsreformen i 2011,...

Words: 2440 - Pages: 10

Historie Opgave

...HISTORIE OPGAVE ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Maria Holshagen Nielsen ------------------------------------------------- Næstved Gymnasium & HF- 1p ------------------------------------------------- Lære: Louisa Hjorth (HF) – HISTORIE Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Redegørelse 3 Analysering 4 Vurdering 5 Litteraturliste 6 Indledning I min opgave vil jeg redegøre, analysere og diskutere om Blandt andet vil jeg komme ind på følgende: Redegøre for årsagerne til urbaniseringen i halvdelen af 1800-tallet, analysere hvilke problemer der knyttede sig til livet i Peder Madsens Gang, og vurdere om folk, der flyttede fra landet og ind til byen, fik et bedre liv. Problemformulering 1. Gør rede for årsagerne til urbaniseringen i sidste halvdel af 1800-tallet. 2. Analyser på baggrund af kildemateriale hvilke problemer der knyttede sig til livet i Peder Madsens Gang. 3. Vurder om folk, der flyttede fra landet til byen, fik et bedre liv. Redegørelse Fra land til by. Urbanisering handler om, at folk flytter fra landområderne og ind til byerne. Der kan være mange grunde til, at folk vælger byerne frem for landområderne. Det kender vi også fra vores eget liv. De fleste synes, at det er klart federe at bo i en storby end, at bo på landet hvor der er langt til alting. De mange grunde kan f.eks. skyldes at dine forældre fik......

Words: 1304 - Pages: 6