Wfwfwfwfwf

In: Novels

Submitted By ngoforever90
Words 27086
Pages 109
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông

CHƯƠNG 1
Tổng quan về lập trình truyền thông
Mục đích
Chương này nhằm cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan về các vấn đề có liên quan trong lập trình truyền thông

Yêu cầu
Sau khi hoàn tất chương này, bạn có thể:
Giải thích được Cơ chế giao tiếp liên quá trình (Inter-Process
Communication ) là gì.
Mô tả chức năng, nhiệm vụ của các tầng trong mô hình OSI.
Định nghĩa về giao thức và biện luận được sự cần thiết của giao thức trong truyền thông .
Mô tả về bộ giao thức TCP/IP.
Định nghĩa mô hình Client – Server.
Phân biệt được 2 chế độ giao tiếp: Nghẽn và Không nghẽn.
Phân biệt được các kiểu kiến trúc chương trình.

Biên Soạn: Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy

1

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông

1.1. Cơ chế giao tiếp liên quá trình là gì ?
Truyền thông là một khái niệm dùng để chỉ sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa hai hay nhiều thực thể trong một hệ thống nào đó. Nếu hệ thống mà chúng ta xem xét là xã hội loài người, thì truyền thông có thể là quá trình trao đổi thông tin giữa người với người trong cuộc sống thông qua các phương tiện truyền tải thông tin khác nhau như không khí
(trong trò chuyện trực tiếp), hệ thống điện thoại, sách, báo, các phương tiện nghe nhìn, mạng máy tính...
Nếu hệ thống mà chúng ta xem xét là một hệ thống máy tính hay một hệ thống mạng thì truyền thông có thể được phân thành hai mức:
Mức phần cứng: là sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các bộ phận vật lý cấu thành nên hệ thống máy tính như CPU, bộ nhớ, thiết bị vào ra, card giao tiếp mạng, nhờ vào các phương tiện truyền thông như hệ thống BUS nội, hệ thống BUS vào ra hay các dây cáp mạng . . .
Mức phần mềm: là sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các thành phần bên trong của một chương trình hay giữa các chương trình với…...

Similar Documents